Podstawa prawna

Podstawa prawna

Uchwałę określającą zasady, zakres i sposób realizacji budżetu obywatelskiego Rada Miejska Bielska-Białej podjęła po raz pierwszy 27 sierpnia 2013 r., jednak Wojewoda Śląski stwierdził jej nieważność. 29 października 2013 r., po uwzględnieniu uwag, Rada Miejska podjęła nową uchwałę, która weszła w życie z dniem jej podjęcia (Uchwała Nr XXXV/845/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 29 października 2013r.)

W myśl zapisów Uchwały Rady Miejskiej, Prezydent Bielska-Białej, Jacek Krywult, Zarządzeniem Nr ON.120.79.2013.RM z dnia 15 listopada 2013 r. powołał zespół urzędników do realizacji zadań w zakresie budżetu obywatelskiego. Zarządzenie to zostało następnie zmienione Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON.120.86.2013.RM z dnia 3 grudnia 2013 r., które doprecyzowało harmonogram Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej. W najbliższym czasie powołany zostanie przez Prezydenta Miasta zespół weryfikacyjny składający się z radnych, pracowników Urzędu Miejskiego oraz przedstawicieli Rad Osiedli (jednostek pomocniczych gminy), które mają najbliższy kontakt z mieszkańcami.

Prezydenta Miasta wydał stosowne Zarządzenie Nr ON.120.16.2014.ON z dnia 25 marca 2014 r., które które określa termin głosowania, zasady głosowania oraz wzór karty do głosowania na projekty pozytywnie zaopiniowane przez Zespół do spraw weryfikacji projektów. Zarządzenie wskazuje także punkty do głosowania bezpośredniego oraz ustala godziny ich funkcjonowania. Przypominamy, że głosować można na trzy możliwe sposoby: 1) Bezpośrednio - głosowanie odbywa się poprzez wrzucenie karty do głosowania w dniach od 7 kwietnia 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r. do specjalnie oznakowanych urn zlokalizowanych w punktach głosowania, o których stanowi w/w Zarządzenie. 2) Korespondencyjne - głosowanie odbywa się poprzez wysłanie wypełnionej i podpisanej karty do głosowania na adres: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Biuro Rady Miejskiej, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Budżet obywatelski 2014", przy czym decyduje data stempla pocztowego (data nadania) - szczegóły w Zarządzeniu. 3) Elektroniczne - głosowanie odbywa się za pośrednictwem interaktywnego interfejsu głosowania zamieszczonego na stronie internetowej www.obywatelskibb.pl w dniach od 7 kwietnia 2014 r. godz. 0.00 do 11 kwietnia 2014 r. godz. 24.00.

^