Harmonogram budżetu obywatelskiego

Krok 1: Miasto wyznacza kwotę do podziału

Krok 1: Miasto wyznacza kwotę do podziału

Władze samorządowe Bielska-Białej przeznaczyły kwotę 2 mln złotych jako podstawę budżetu obywatelskiego w 2014 roku. Kwota ta zostanie rozdys-ponowana pomiędzy zgłoszone i za-twierdzone projekty, które uzyskają naj-większe poparcie mieszkańców w gło-sowaniu.

Krok 2: Akcja edukacyjno-promocyjna

Krok 2: Akcja edukacyjno-promocyjna

Realizowany w roku 2014 budżet obywatelski Bielska-Białej ma charakter pilotażowy, dlatego miasto prowadzi szeroko zakrojoną akcję informacyjną skierowaną do mieszkańców. Mieszkańcy zyskują pełny dostęp do informacji, w jaki sposób zgłaszać swoje projekty i głosować na nie.

Krok 3: Składanie przez mieszkańców propozycji projektów

Krok 3: Składanie przez mieszkańców propozycji projektów

Każdy pełnoletni mieszkaniec Bielska-Białej będzie mógł złożyć za pośrednictwem strony www lub bezpośrednio wniosek o realizację swojego projektu w ramach budżetu obywatelskiego. Projekt zgłasza się na formularzu dostępnym na stronie www lub pobranym w punktach konsultacyjnych. Wniosek musi być poparty podpisami przynajmniej 20 pełnoletnich mieszkańców Bielska-Białej.

Krok 4: Weryfikacja i opiniowanie  propozycji projektów

Krok 4: Weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów

Złożone projekty zostaną zweryfikowane pod kątem poprawności formalnej, prawnej i technicznej. Sprawdzony zostanie też kosztorys przedsięwzięcia i możliwość jego wykonania.

Krok 5:  Głosowanie mieszkańców na projekty

Krok 5: Głosowanie mieszkańców na projekty

Wszystkie projekty, które przeszły weryfikację, biorą udział w głosowaniu. Głosować można na 3 sposoby: listownie, osobiście w jednym z wyznaczonych punktów lub elektronicznie za pomocą strony internetowej. Każdy pełnoletni mieszkaniec Bielska-Białej może wyrazić swoje poparcie poprzez rozdysponowanie 10 punktów na dowolne projekty.

Krok 6: Ogłoszenie listy projektów do realizacji

Krok 6: Ogłoszenie listy projektów do realizacji

Po podliczeniu zebranych głosów Prezydent Miasta Bielska-Białej określa listę rekomendowanych projektów z podaniem szczegółowej kwoty na poszczególne projekty. Do publicznej wiadomości podaje się kompletne zestawienia z przebiegu głosowania wraz z informacją o wynikach.

Krok 7: Miasto realizuje zwycięskie projekty

Krok 7: Miasto realizuje zwycięskie projekty

Na podstawie listy rekomendowanych projektów ustala się wydziały lub miejskie jednostki organizacyjne właściwe do realizacji określonych przedsięwzięć w roku 2014.

^