Odpowiedzi na często zadawane pytania

W jaki sposób mogę zgłosić projekt drogą elektroniczną ?

Istnieje możliwość zgłoszenia projektów drogą elektroniczną w dwojaki sposób. Projektodawca może zeskanować wypełniony formularz zgłoszenia projektu wraz z listą poparcia projektu, ewentualnie skanami map sytuacyjnych i szacunkowym kosztem przedsięwzięcia i przesłać plik/pliki (w dowolnym formacie, dającym się odczytać w przeglądarce dokumentów lub zdjęć) na adres projekty@obywatelskibb.pl. Zgłaszający może skorzystać z uruchomionego na stronie internetowej www.obywatelskibb.pl formularza  zgłoszenia on-line. Do formularza zgłoszenia on-line należy dołączyć obligatoryjnie zeskanowaną listę poparcia projektu. Każde pole formularza jest odpowiednio opisane i zawiera wskazówki dla zgłaszającego projekt. Po wysłaniu formularza jego zawartość kierowana jest na właściwy adres mailowy tj. projekty@obywatelskibb.pl.

Skąd uzyskać dane czy działka, której projekt dotyczy należy do Gminy?

Informacje w zakresie dotyczącym rodzaju własności można sprawdzić na mapie udostępnionej na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego pod tym adresem, skontaktować się z właściwym Wydziałem merytorycznym (Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa), można też sprawdzić zapisy w księgach wieczystych poszczególnych  nieruchomości w sądzie rejonowym.

Czy koszt utrzymania obiektu, zadania należy uwzględnić w formularzu zgłoszenia projektu?

W proponowanym przedsięwzięciu należy wskazać jedynie szacunkowy koszt realizacji zadania bez uwzględnienia późniejszych kosztów utrzymania danego obiektu. Utrzymanie obiektu po zakończonej realizacji należeć będzie do gminy.

Jeśli projekt jest zlokalizowany na terenie szkoły lub przedszkola w Bielsku-Białej, czy należy dołączyć do projektu dokumenty od kierownika takiej jednostki?

Należy uzyskać jednoznaczne potwierdzenie, że dana jednostka wyraża zgodę na realizację projektu na swoim terenie oraz dodatkowo, że zobowiązuje się lub nie do jego udostępniania poza godzinami jej funkcjonowania.

Co stanie się z projektem, jeśli zaproponowana szacunkowa kwota przedsięwzięcia okaże się niewłaściwa?

Jeśli proponowany projekt zmieści się w kwocie 2 mln zł i dodatkowo nie będzie w nim innych błędów uniemożliwiających realizację tzn. pozytywnie przejdzie etap weryfikacji merytorycznej i technicznej, to zostanie on skierowany pod głosowanie z poprawionym kosztorysem.

Czy ten sam projekt może zostać zgłoszony przez więcej niż jedną osobę?

Tak, może się zdarzyć, że kilka osób będzie miało dokładnie ten sam pomysł. Jednak proszę zwrócić uwagę, że jedna osoba może zgłosić jeden projekt na jednym formularzu (sama konstrukcja formularza przewiduje wpisanie danych jednej tylko osoby zgłaszającej). Nic nie stoi na przeszkodzie aby TEN sam projekt zgłosiło kilka osób na odrębnych formularzach. W takiej sytuacji Zespół weryfikujący połączy je w jeden projekt dotyczący tego samego zagadnienia z podaniem osób zgłaszających.

Czy rady osiedli, organizacje pozarządowe, firmy, związki wyznaniowe, szkoły, instytucje publiczne, etc. mogą składać projekty w ramach budżetu obywatelskiego?

Nie, jako instytucje nie mogą składać projektów w ramach budżetu obywatelskiego ale sam projekt może złożyć osoba, która jest członkiem danej organizacji/instytucji i jednocześnie pełnoletnim mieszkańcem Bielska-Białej. Projekty mogą być zatem składane wyłącznie przez pojedyncze osoby.

Jakie projekty mogą być zgłaszane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok?

Można zgłaszać projekty inwestycyjne, modernizacyjne, dotyczące zagospodarowania przestrzeni, organizujące kursy i szkolenia (tzw. projekty twarde i miękkie). Należy mieć na uwadze to, że projekty musi charakteryzować trwały cel publiczny oraz pamiętać, że muszą być one zlokalizowane na gruncie gminnym nie obciążonym na rzecz osób trzecich lub dotyczyć mienia gminnego, o budżecie nie przekraczającym 2 mln złotych. Proponowane przedsięwzięcia nie powinny ingerować w przebieg sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej.

Ile muszę zebrać głosów poparcia, aby skutecznie zgłosić projekt?

Projekt musi zostać poparty przez conajmniej 20 pełnoletnich mieszkańców miasta Bielska-Białej, którzy podpisują się na liście poparcia stanowiącej załącznik do formularza zgłoszenia projektu (do pobrania na stronie). Jest to wymóg formalny wynikający z zapisów Uchwały Rady Miejskiej, która wprowadziła budżet obywatelski. W praktyce proponujemy uzyskać o kilka podpisów więcej aby uniknąć takiej oto sytuacji, że niektóre z osób podpisanych na liście są niepełnoletnie lub nie są mieszkańcami Bielska-Białej. Ważne jest aby pomysłodawca możliwie szeroko rozpropagował swój projekt i zapoznał z nim mieszkańców miasta.

Czy do projektu muszę dołączyć profesjonalny kosztorys?

Nie jest wymagane aby był to profesjonalny kosztorys, sporządzony przez specjalistę lub firmę zewnętrzną co może generować określone koszty. Wymaga się jedynie podania przez składającego projekt szacunkowego kosztu realizacji proponowanego przedsięwzięcia, tak aby zespół, który będzie weryfikował złożone projekty miał go na uwadze oceniając merytorycznie i technicznie możliwość realizacji przedsięwzięcia. Oczywiście, jeśli w posiadaniu składającego projekt znajduje się kosztorys profesjonalny - można dołączyć go do formularza propozycji projektu. Należy jednocześnie pamiętać, iż w Budżecie Obywatelskim na 2014 rok przewidziano kwotę 2 mln złotych i w takiej kwocie musi zamknąć się proponowany projekt.

Jak prawidłowo wypełnić formularz zgłaszając propozycję projektu?

1. Pobierz specjalnie przygotowany formularz i zapoznaj się z nim.

Formularz w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie niniejszego serwisu w części Informacje oraz w wersji papierowej:

A/ W Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej:

 • w Biurze Obsługi Interesantów (stanowisko „Informacja”) – B-B, Pl. Ratuszowy 6;
 • w Punkcie Konsultacyjnym w Biurze Rady Miejskiej – B-B, Pl. Ratuszowy 1, I piętro - pok. 55;                                                                                                          
 • w Punkcie Konsultacyjnym w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości w Wydziale Spraw Obywatelskich – B-B, Pl. Opatrzności Bożej 18.

B/ W Punktach Konsultacyjnych zlokalizowanych w Osiedlach, których szczegółowy wykaz znajduje się na stronie Kontakt niniejszego serwisu.

Terminy i czas otwarcia Punktów Konsultacyjnych ogólnomiejskich i na Osiedlach zostały określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Stosowne informacje znajdują się rónież na stronie Kontakt serwisu.

2. Koniecznie sprawdź czyją własnością jest teren, na którym ma być zlokalizowany Twój projekt.

Informację taką możesz uzyskać we właściwym Wydziale merytorycznym UM. Jeśli masz problem z ustaleniem właściwego Wydziału, zadzwoń pod nr telefonów podane na stronie Kontakt aby dowiedzieć się więcej. Wydziałami i jednostkami, które mogą udzielić stosownych informacji na temat np. własności gruntów są Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa a w zakresie szacunkowych kosztów inwestycji Wydział Gospodarki Miejskiej, Wydział Inwestycji lub Miejski Zarząd Dróg (w zakresie np. inwestycji drogowych). Numery telefonów do w/w Wydziałów możecie Państwo znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego pod adresem www.um.bielsko.pl. Bardzo pomocna w ustaleniu własności gruntu, na którym ma być posadowiony proponowany projekt jest mapa dostępna na stronach Urzędu Miejskiego będąca Interaktywnym Planem Miasta, dostępna pod tym linkiem. Należy pamiętać, że zgłoszona propozycja projektu powinna być umiejscowiona na gruntach należących do gminy Bielsko-Biała, ewentualnie na gruntach spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej w granicach administracyjnych Bielska-Białej. Jeśli Twój projekt dotyczy właśnie gruntów spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, do formularza propozycji projektu należy dołączyć oświadczenie w/w podmiotów, które wyraźnie zezwala na realizację przedsięwzięcia na wskazanym przez Ciebie terenie (spółdzielczym, wspólnoty).

3. Podaj szacunkową wartość proponowanego projektu.

Zdajemy sobie sprawę, że zgłaszający swoje projekty niekoniecznie są fachowcami i przedstawią od razu profesjonalny kosztorys proponowanego przedsięwzięcia. Należy jednak mieć na uwadze by podać szacunkowy koszt przedsięwzięcia oraz aby szacunkowe koszty projektu nie przekroczyły kwoty budżetu obywatelskiego, która wynika z podjętej przez Radę Miejską uchwały tj. 2 mln złotych. Dlatego też, w tym miejscu, przedstawiamy przykładowe koszty inwestycji jakie były realizowane przez Miasto Bielsko-Biała w latach ubiegłych. Podkreślamy, że kwoty te mogą się różnić nawet dla inwestycji tego samego rodzaju, ponieważ wpływ na to ma szereg różnorodnych czynników.

Przykładowe inwestycje:

 • Chodnik brukowany z dwoma obrzeżami, o szerokości 2 metrów - 100 mb - 35 tys. zł;
 • Ścieżka rowerowa asfaltowa (5 cm grubości) z obrzeżem i podbudową - 100 mb - 45 tys. zł;
 • Droga dojazdowa - 2 warstwy asfaltu, odwodnienie, krawężniki, jeden chodnik, dla obciążenia średniego, szerokość jezdni 5m - 140 tys. zł / 100 mb
 • Boisko szkolne w zależności od warunków terenowych (mury oporowe) - 450 - 650 tys. zł;
 • Plac zabaw z ogrodzeniem, brukami - 150 - 250 tys. zł;
 • Huśtawka wahadłowa - 4000 - 6000 zł;
 • Huśtawka ważka - 3000 - 5000 zł;
 • Kiwak ruchomy - 1500 - 3000 zł;
 • Zestaw zabawowy mały - 12000 - 16000 zł;
 • Wykonanie piaskownicy - 4500 - 6000 zł;
 • Wykonanie karuzeli - 5000 - 6000 zł;
 • Urządzenie siłowni zewnętrznej - 3000 - 8000 zł;
 • Stół do gry w ping-ponga - 3000 - 4000 zł;
 • Stół do gier towarzyskich (szachy, karty, chińczyk) - 3000 - 4000 zł;
 • Nawierzchnia bezpieczna pod urządzeniami (100 m2) - 10 000 zł;
 • Wykonanie ogrodzenia (100 mb) - 15 000 zł;
 • Kosz na śmieci - 360 zł;
 • Ławka parkowa - 1200 zł;
 • Trawnik (klomb) o pow 100 m2 - 1500 zł;
 • Alejka parkowa nieasfaltowa (10 m2) - 1400 - 1800 zł;
 • Nasadzenie drzewa - 600 zł;
 • Krzewy ozdobne (typu magnolia) - 200 zł;
 • Lampa oświetleniowa uliczna - 4500 zł;
 • Lampa oświetleniowa parkowa - 5500 zł;
 • Stojak na rowery - 500 - 1000 zł

4. Wypełnij formularz.

W kilku zdaniach uzasadnij realizację projektu, który został przez Ciebie zgłoszony. Jeśli w Twoim posiadaniu są dodatkowe dokumenty związane z projektem np. plany, kosztorys profesjonalny, szkice sytuacyjne - dołącz je do formularza wniosku wskazując je jednocześnie w odpowiednim miejscu formularza. Dokumenty te nie są obligatoryjne ale z pewnością będą materiałem pomocniczym podczas weryfikacji projektu i w fazie jego opiniowania.

5. Koniecznie uzyskaj poparcie dla swojego projektu.

Pamiętaj aby do formularza dołączyć listę poparcia projektu. Lista poparcia winna być wypełniona i podpisana przez co najmniej 20 pełnoletnich mieszkańców Bielska-Białej. Lista poparcia projektu jest elementem formularza projektu i jest do pobrania na stronie niniejszego serwisu w części Informacje, w trzech różnych formatach tekstowych (pdf, doc, rtf).

6. Wypełniony, gotowy formularz propozycji projektu możesz zgłosić od 2 stycznia 2014r. do 31 stycznia 2014 r.:

 • listownie, na adres: Urząd Miejski, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała (z adnotacją na zaklejonej kopercie „Budżet obywatelski”),
 • osobiście, w Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Interesanta przy Pl. Ratuszowym 6 lub też
 • elektronicznie na adres wskazany na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej - projekty@obywatelskibb.pl

^