O budżecie

Budżet Obywatelski Bielska-Białej 2015

Szanowni Państwo, ruszyła druga edycja budżetu obywatelskiego, który umożliwi realizację zwycięskich projektów w 2015 r. Rada Miejska przyjęła uchwałę Nr XLIII/1024/2014 z dnia 24 czerwca 2014r., która na nowo zdefiniowała zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Bielska-Białej na temat budżetu miasta na 2015 r. Uchwała ta, wypracowana przez powołany Zespół radnych ds. Budżetu Obywatelskiego, w znakomitej części uwzględnia postulaty i uwagi mieszkańców zgłoszone podczas pierwszej edycji.

Druga odsłona Budżetu Obywatelskiego weryfikuje wnioski wyciągnięte z wcześniej przyjętych rozwiązań oraz uwag nadsyłanych od mieszkańców. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych zmian i zasad dotyczących funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego w roku 2015, wprowadzonych przez w/w Uchwałę.

Jakie środki przeznaczono na budżet obywatelski 2015?

Budżet Obywatelski, zgodnie z postanowieniami w/w uchwały, wynosi w sumie 3.750.000,00 zł (w poprzedniej edycji było to 2.000.000,00 zł), przy czym ogólna pula środków finansowych została rozdysponowana według następujących zasad:

 1. kwota 1.500.000,00 zł została przeznaczona na projekty o charakterze ogólnomiejskim,
 2. kwota 2.250.000,00 zł została przeznaczona na projekty o charakterze lokalnym tj. osiedlowym. Kwota ta jest rozdzielona w częściach równych, po 75.000 zł na każde Osiedle.

Dzięki takiemu modelowi podziału, będzie możliwe zrealizowanie większej ilości projektów.

Czym jest projekt ogólnomiejski ?

Zadaniem o charakterze ogólnomiejskim jest projekt, którego szacunkowy koszt realizacji nie przekracza 500.000 zł brutto, dotyczący potrzeb mieszkańców więcej niż jednego Osiedla lub którego miejsce realizacji nie jest przypisane do jednego Osiedla.

Czym jest projekt lokalny / Osiedlowy ?

Zadaniem o charakterze lokalnym / osiedlowym jest projekt, który dotyczy potrzeb mieszkańców jednego Osiedla. Wartość jednostkowa zgłoszonego projektu lokalnego nie może przekroczyć 75.000 zł brutto.

Propozycja zgłoszonego zadania lokalnego, którego szacunkowy koszt, po analizie merytorycznej przekroczy 75.000 zł, zostanie przekwalifikowana na zadanie o charakterze ogólnomiejskim o ile szacunkowy koszt realizacji zadania nie przekracza 500.000,00 zł i dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednego Osiedla lub którego miejsce realizacji nie jest przypisane do jednego Osiedla.

Kto może zgłosić propozycję projektu ?

Rada Miejska obniżyła wiek osób, które mogą zgłaszać propozycje projektów do Budżetu Obywatelskiego w 2015r., co realizuje postulat młodszej części mieszkańców Bielska-Białej. Obecnie, propozycję projektu ogólnomiejskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Bielska-Białej, który ukończył 16 rok życia, a propozycję projektu lokalnego każdy mieszkaniec danego Osiedla, który ukończył 16 rok życia.

Jakie są wymogi formalne zgłoszenia projektu ?

Propozycję projektu należy złożyć na specjalnie przygotowanym formularzu, który stanowi załącznik do Uchwały Nr XLIII/1024/2014 z dnia 24 czerwca 2014r. Formularz propozycji projektu można pobrać na końcu niniejszej strony. Propozycja projektu musi zostać poparta pisemnie na formularzu przez co najmniej 15 mieszkańców (w poprzedniej edycji było to 20 osób popierających), którzy ukończyli 16 rok życia, odpowiednio miasta Bielska-Białej albo danego Osiedla. Innymi słowy, projekt osiedlowy może zgłosić wyłącznie mieszkaniec Bielska-Białej, który zamieszkuje w danym Osiedlu i który ukończył 16 rok życia, natomiast projekt ogólnomiejski mieszkaniec Bielska-Białej, który ukończył 16 rok życia. Formularze w wersji elektronicznej dostępne będą na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego oraz w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości oraz w punktach konsultacyjnych.

Formularze, będzie można składać w terminie od 11 sierpnia 2014 r. do 12 września 2014 r., który wynika ze szczegółowego harmonogramu Budżetu Obywatelskiego przyjętego w Zarządzeniu Nr ON.0050.3505.2014.RM Prezydenta Miasta z dnia 18 lipca 2014 r. Możliwe są trzy sposoby złożenia formularza:

 1. listownie na adres: Urząd Miejski, 43-300 Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, z adnotacją na kopercie „Budżet Obywatelski”;
 2. osobiście w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta, Plac Ratuszowy 6;
 3. elektronicznie na adres projekty@obywatelskibb.pl, w sposób wskazany w ogłoszeniu, przy czym formularz projektu zgłoszony elektronicznie musi zawierać wszystkie wymagane załączniki (w tym specjalne Oświadczenie, jeśli jest wymagane, o którym mowa w Uchwale), w postaci skanów oryginałów dokumentów.

Jakie projekty nie mogą być realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego ?

W ramach procedury Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane następujące zadania:

 1. których wymagany budżet całkowity na realizację przekraczałby wysokość środków przewidzianych odpowiednio dla projektu lokalnego lub ogólnomiejskiego.
 2. które po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania;
 3. które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, unijnymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej, itp.;
 4. które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie Oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik do formularza zgłoszenia projektu;
 5. które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności;
 6. które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie

^