Zobacz pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje Zamknij pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021

Smart City – Miasto dla Ludzi. Zintegrowany System Zarządzania Przestrzenią Publiczną

Identyfikator: OBB014. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Paweł Pajor.

Streszczenie projektu

„Smart City – Miasto dla ludzi. Zintegrowany System Zarządzania Przestrzenią Publiczną” to projekt, który za pomocą interaktywnego portalu internetowego oraz aplikacji na urządzenia mobilne, umożliwi monitorować stan miejskiej infrastruktury w zakresie jej dostępności. Projekt dedykowany jest przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych, ale również dla osób starszych, rodziców z dziećmi w wózkach oraz osób czasowo niesprawnych. Zakłada on budowę funkcjonalnego narzędzia informatycznego, które będzie umożliwiało ewidencję utrudnień komunikacyjnych Bielska-Białej. Zbudowany system pozwoli na efektywne zarządzanie procesami prowadzącymi do usunięcia barier architektonicznych. Projekt będzie składał się z trzech elementów: „Smart City”- portalu internetowego, „Mobile Smart City” - aplikacji na urządzenia mobilne oraz „Mapy Barier”- interaktywnej mapy utrudnień komunikacyjnych. Portal będzie współpracował z aplikacją mobilną umożliwiającą na bieżąco aktualizowanie mapy barier  architektonicznych. Mapa będzie zawierała dokumentację fotograficzną przeszkód, ich adres, lokalizację GPS, szczegółowy opis wraz z propozycją podjęcia działań naprawczych

Opis projektu

Smart City – Miasto dla Ludzi.  Zintegrowany System Zarządzania Przestrzenią Publiczną      

Miasto to złożona struktura. Zróżnicowana m.in. pod względem społecznym i demograficznym. Istotnym wymiarem tego zróżnicowania, jest poziom sprawności ruchowej mieszkańców gdyż bezpośrednio wpływa na możliwość prowadzenia aktywnego życia lub wyklucza z przestrzeni publicznej. „Smart City – Miasto dla Ludzi” to projekt, pozwalający za pomocą interaktywnego portalu internetowego oraz aplikacji na urządzenia mobilne, monitorować stan miejskiej infrastruktury w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Projekt dedykowany jest przede wszystkim osobom niepełnosprawnym, ale również osobom starszym, rodzicom z dziećmi w wózkach oraz czasowo niesprawnym. Osoby niepełnosprawne, to niejednokrotnie ludzie wyjątkowo utalentowani, dla których dostępność do obiektów użyteczności publicznych oraz miejskiej infrastruktury komunikacyjnej ma wpływ, na jakość i sens życia. Projekt „Smart City – miasto dla Ludzi” to narzędzie, które ma wspierać realizację zadań własnych gminy w zakresie likwidacji barier architektonicznych zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej standardami. Zakłada on budowę funkcjonalnego narzędzia informatycznego, które umożliwi ewidencję utrudnień komunikacyjnych w Bielsku-Białej.  Mimo, że w ostatnich latach wiele zmieniło się na lepsze, to nadal istniejące bariery architektoniczne wyznaczają granice aktywności osób niepełnosprawnych. Budowa systemowego narzędzia pozwoli na uruchomienie procesu likwidacji barier architektonicznych w Bielsku-Białej oraz efektywne i racjonalne zarządzanie działaniami naprawczymi.

Portal „Smart City” będzie dostępny dla mieszkańców z poziomu przeglądarki internetowej. Głównym elementem systemu będzie mapa barier architektonicznych. Zadaniem „Mapy Barier”, będzie rejestracja zgłaszanych przez użytkowników miejsc przestrzeni publicznej niedostępnych dla osób niepełnosprawnych. Portal będzie zintegrowany z aplikacją na urządzenia mobilne „Mobile Smart City”, która będzie pozwalała na aktywną budowę „Mapy Barier” przez użytkowników. Osoby, które uznają, że określone miejsce nie spełnia kryteriów uniwersalnej dostępności, będą mogły wykonać fotografię bariery telefonem komórkowym i za pośrednictwem aplikacji przesłać zdjęcie Internetem do „Mapy Barier”. Do fotografii dołączony zostanie formularz, który umożliwi wpisanie adresu oraz krótkiego opisu bariery. Powiązanie fotografii z GPS, pozwoli na dokładne lokalizowanie utrudnienia i automatyczne generowanie go na mapie. Każde zgłoszenie bariery będzie weryfikowane przez osoby zarządzające portalem „Smart City”, które po przeprowadzeniu wizji lokalnej umieszczą na portalu informację z propozycją rozwiązania problemu. System automatyczne będzie przesyłał informację o istniejących barierach architektonicznych wraz z zaleceniami podjęcia działań naprawczych do odpowiednich wydziałów lub jednostek organizacyjnych miasta m.in. takich jak: Miejski Zarząd Dróg, Miejski Zakład Komunikacji, Wydział Gospodarki Miejskiej, Wydział Polityki Społecznej, Wydział Spraw Obywatelskich, Rada ds. Niepełnosprawnych.

Moduły architektury systemu:

 1. „Smart City” – Interaktywny portal internetowy,
 2. „Mobile Smart City” - Aplikacja na urządzenia mobilne,
 3. „Mapa Barier”- Interaktywna mapa utrudnień komunikacyjnych.

Podstawowe funkcjonalności modułów systemu:

Moduł: „Smart City” – Interaktywny portal internetowy

 1. Ewidencja barier architektonicznych wraz ze współrzędnymi GPS,
 2. Interaktywna „Mapa Barier”,
 3. Integracja z aplikacją „Mobile Smart City”,
 4. Galeria fotograficzna barier architektonicznych wraz z opisem problemu i propozycjami jego rozwiązania,
 5. Wyszukiwarka pozwalająca na sprawdzenie dostępności miejsca dla niepełnosprawnych,
 6. Możliwość wyszukiwania dostępnej/dostosowanej trasy komunikacyjnej pozbawionej barier dla osób niepełnosprawnych,
 7. Ewidencja punktów świadczących usługi dostępnych dla niepełnosprawnych (restauracje kawiarnie, sklepy itp.),
 8. Możliwość prowadzenia korespondencji z administratorami portalu, (poczta e-mailowa)
 9. Usługa dla użytkowników pozwalająca informować o utrudnieniach oraz o usunięciu utrudnień, (news letter),
 10. Nie przewiduje się konieczności logowania do systemu przez użytkowników.

Moduł:„Mobile Smart City” - Aplikacja na urządzenia mobilne

 1. Aplikacja będzie działała na urządzeniach z systemem operacyjnym Android,
 2. Będzie pozwalała na wykonywanie zdjęć barier architektonicznych za pomocą urządzeń mobilnych takich m.in. jak telefony,
 3. System będzie zapisywał datę wykonania zdjęcia,
 4. Adres miejsca zostanie powiązany z fotografią na podstawie lokalizatora GPS,
 5. Będzie dostępny formularz podpowiadający użytkownikowi adres miejsca oraz krótki opis bariery,
 6. System automatycznie będzie przesyłał zdjęcie do bazy danych portalu i zamieszczał w „Mapie Barier”,
 7. Aplikacja będzie bezpłatnie udostępniona do pobrania na stronie portalu „Smart City”, Urzędu Miasta Bielska-Biała oraz w sklepach internetowych,
 8. Aplikacja będzie dostosowana dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem osób niedowidzących,

Moduł: „Mapa Barier” - Interaktywna mapa utrudnień komunikacyjnych

 1. Automatyczna aktualizacja miejsc utrudnień komunikacyjnych na podstawie przesyłanych zgłoszeń,
 2. Punkt na mapie będzie powiązany z fotografiami miejsca utrudnienia wraz z jego opisem i propozycją rozwiązania problemu,
 3. Dostęp do informacji na temat stanu zgłoszenia,
 4. Możliwość drukowania mapy, powiększania, zmniejszania lub przesuwania,
 5. Podgląd historii bariery architektonicznej, (data zgłoszenia, data likwidacja bariery)
 6. Każdemu zgłoszeniu będzie przyporządkowany unikalny numer,
 7. Bariery będą nanoszone na mapę zgodnie z kolejnością zgłoszeń,
 8. Miejsca utrudnień będą znaczone na mapie kolorem czerwonym. Miejsca po rewitalizacji będą znaczone kolorem zielonym. Przebudowa w trakcie znaczona będzie kolorem niebieskim.
 9. Bariery będą nanoszone na mapie barier zgodnie z lokalizacją GPS,
 10. Przybliżony obszar zgłoszeń:

I. Transport publiczny:

 • Komunikacja miejskiej,
 • Infrastruktura przystankowa,
 • Punkty sprzedaży biletów,
 • Oznaczenia biletów,
 • Lokalizacja kasowników,

II. Miejska przestrzeń publiczna:

 • Ulice,
 • Chodniki
 • Skrzyżowania,
 • Przejścia dla pieszych,
 • Windy,
 • Kładki,
 • Mosty,
 • Przejścia podziemne,

III. Budynki użyteczności publicznej:

 • Dostępność zewnętrzna,
 • Dostępność wewnętrzna,

Podsumowanie

Bariery architektoniczne w przestrzeni publicznej nie stanowią problemu dla osób dzisiaj jeszcze zdrowych. Jednak dla osób niepełnosprawnych życie w mieście z barierami najczęściej prowadzi do wykluczeni z życia zawodowego i społecznego. Zbyt wysokie krawężniki, nierówne chodniki, niewłaściwie położona kostka brukowa, schody, brak informacji o dostępności dróg dla wózków, brak wind lub platform czy niedostosowane przystanki autobusowe to wszystko sprawia, że miasto Bielsko-Biała nadal nie jest miastem przyjaznym. Stan ten jest rezultatem wieloletnich zaniedbań. Błędów projektowych, braku profesjonalnej wiedzy, ignorancji, a przede wszystkim braku empatii. Usunięcie barier komunikacyjnych, to proces, który będzie trwał wiele lat, a projekt „Smart City – Miasto dla Ludzi” to propozycja drogi, w którą należy wyruszyć, aby w przyszłości nasze miasto było przyjazne i dostępne dla wszystkich jego mieszkańców.

Lokalizacja

Bielsko-Biała

Autor

Paweł Pajor

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 200 000,00 zł

Części składowe zadania

 1. Smart City - interaktywny portal internetowy - 100.000,00 zł
 2. Mobile Smart City - aplikacja na urządzenia mobilne - 50.000,00 zł
 3. Mapa Barier – interaktywna mapa zgłoszeń 30.000,00 zł
 4. Promocja projektu - 20.000,00 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty