[OBB_2] Całodobowa opieka weterynaryjna dla zwierząt w Bielsku-Białej

Celem projektu jest zapewnienie całodobowej, bezpłatnej opieki weterynaryjnej dla poszkodowanych w wypadkach losowych i komunikacyjnych bezpańskich oraz dzikożyjących zwierząt. Z uwagi na fakt, że lekarze weterynarii zatrudnieni w Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt pracują w godzinach od 8.00-14.00, to poza wymienionymi godzinami tj. od. 14.00-8.00 znalezione przez mieszkańców Bielska-Białej i zabrane przez Schronisko poszkodowane, ranne i cierpiące zwierzęta muszą uzyskać pomoc lekarza weterynarii, tak jak to jest w chwili obecnej realizowane poprzez założenia Budżetu Obywatelskiego na bieżący rok. Projekt Budżetu Obywatelskiego stanowi więc kontynuację zadań projektu „Całodobowa opieka weterynaryjna dla zwierząt", który jest realizowany w roku 2015. Całodobowa opieka weterynaryjna ma opierać się na ścisłej współpracy Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z wybranym przez kierownika Schroniska Zakładem Leczniczym dla Zwierząt. Schronisko zabiera z terenu Bielska-Białej poszkodowane w wypadkach zwierzęta i przekazuje je w godzinach od 8.00-14.00 do gabinetu schroniskowego, natomiast poza wymienionymi godzinami, zawozi do wybranego, prywatnego Zakładu Leczniczego dla Zwierząt. Zakład Leczniczy dla Zwierząt wykonuje czynności ratujące życie, dokonuje diagnostyki, wykonuje niezbędne zabiegi chirurgiczne w zależności od stanu pacjenta. Po ustabilizowaniu stanu pacjenta, zaopatrzeniu w niezbędne leki zwierzę przekazywane jest do Schroniska a w przypadku zwierząt dzikożyjących do wybranego ośrodka rehabilitacji. W sytuacjach nierokujących powrotu do zdrowia w obliczu cierpienia, zwierzę poddawane jest eutanazji.

Procedura postępowania w ramach realizacji projektu

Mieszkańcy Bielska-Białej dzwoniący na alarmowy telefon do Miejskiego Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej, zgłaszają fakt i miejsce poszkodowanego zwierzęcia, które odbiera kierowca Schroniska i przekazuje do wybranego Zakładu Leczniczego dla Zwierząt, co jest poprzedzone niezbędnie wykonaniem zgłoszenia telefonicznego przez kierowcę Schroniska do placówki, która od momentu zgłoszenia wypadku ma czas na przygotowanie się do przyjęcia zwierzęcia. Lekarz będący na dyżurze dokonuje czynności lekarsko-weterynaryjnych ratujących życie, opatruje, zabezpiecza rany, względnie operuje, podaje leki, następnie przekazuje zwierzęta domowe do Miejskiego Schroniska natomiast w przypadku zwierząt dzikożyjących przekazuje je do właściwego dla danego gatunku zwierząt ośrodka rehabilitacji.

Wymagania stawiane dla Zakładu Leczniczego dla Zwierząt

Placówka lecznicza musi być zaopatrzona w niezbędną aparaturę diagnostyczną tj. EKG, aparat RTG z ucyfrowieniem (aby dokonywana diagnostyka była wykonywana szybko - od tego zależy życie zwierzęcia) oraz aparat USG.

Placówka musi spełniać wymogi przynajmniej przychodni weterynaryjnej (od okresu minimum 5 lat) lub lecznicy, posiadać w zatrudnieniu na stałą umowę o pracę od przynajmniej okresu jednego roku (w załączeniu kserokopia umów o pracę) minimum trzech doświadczonych lekarzy weterynarii i wykazać się doświadczeniem w świadczeniu takich usług, jakie są objęte obecnym projektem. Placówka lecznicza dla zwierząt nie powinna znajdować się w centrum miasta, ze względu na trudności komunikacyjne oraz posiadać parking na minimum 10 samochodów aby samochód z rannym, wymagającym ratowania życia zwierzęciem w każdej chwili miał możliwość zaparkowania a udzielenie pomocy odbywało się natychmiast bez zbędnych oczekiwań, które powodują stratę czasu decydującego o życiu zwierzęcia). Aby usprawnić informację dla mieszkańców Bielska-Białej, na stronie internetowej Miejskiego Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej zostaje umieszczona informacja o telefonie alarmowym oraz numerze telefonu alarmowego do współpracującej ze schroniskiem placówki weterynaryjnej, jej adres oraz link do strony www. Prywatny zakład leczniczy dla zwierząt prowadzi dokumentację przyjętych zwierząt w postaci książki przyjęć i wyjść, dokumentację lekarsko-weterynaryjną, rozchód leków i wszelkich innych czynności będących usługą weterynaryjną.

Przedłużenie projektu na 2016 rok gwarantuje efektywną ciągłość pomocy zwierzętom, która cieszy się uznaniem mieszkańców. Daje im możliwość dalszego udzielania pomocy potrąconym zwierzętom lub w jakikolwiek inny sposób poszkodowanym i stanowi najlepszy system komunikacji między mieszkańcami a schroniskiem w celu ratowania zdrowia i życia zwierząt, za które my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. Zwierzęta w swojej bezradności są zdane na pomoc człowieka, bo jak często pokazuje doświadczenie -tragedie, które je spotykają są często z powodu ludzkiej bezmyślności i braku odpowiedzialności, więc to na nas spoczywa obowiązek pomocy i jej jak najlepsze usprawnienie wynikające z dotychczasowych doświadczeń.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 380 4.51% 380 4.51%
Bezpośrednio 699 7.82% 699 7.82%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 1079 - 1079 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 39 10% 4 7%
06.11 51 13% 8 15%
07.11 23 6% 5 9%
08.11 42 11% 6 11%
09.11 42 11% 5 9%
10.11 35 9% 4 7%
11.11 30 8% 2 4%
12.11 43 11% 7 13%
13.11 75 20% 13 24%
Czas głosowania: 9 dni 380 ~99% 54 ~99%