[OBB_9] Mobilny punkt poradnictwa dla osób z niepełnosprawnością

Ciężkie, często sprzężone schorzenia, które utrudniają podejmowanie aktywności ruchowej, manualnej lub też rekreacyjnej w sposób bezpośredni negatywnie wpływają na samoocenę osób nimi doświadczonych, oraz na ich motywację do podejmowania decyzji o jakiejkolwiek aktywności rehabilitacyjnej.
Ogólnie niższy w grupie docelowej osób z niepełnosprawnością poziom motywacji do podejmowania nauki, pracy, podnoszenia kwalifikacji oraz aktywnego stylu życia. Stereotypy i bariery na temat osób z niepełnosprawnością funkcjonujące wśród społ.lokalnego. Mniejsza integracja ON ze społ. lokalną, a co za tym idzie niższy poziom wsparcia środowiskowego na drodze do rozwoju i podejmowania konstruktywnej aktywności.
Wspólne spędzanie czasu, oraz zapraszanie specjalistów do prowadzenia poradnictwa pozwoli na nawiązywanie wzajemnych kontaktów, przełamywanie barier społecznych i tym samym poprawi rehabilitację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Zwiększenie usamodzielnienia się osób niepełnosprawnych poprzez udział w ofercie mobilnego punktu poradnictwa w ramach którego będą prowadzone poradnictwo: psychologiczne, zawodowe, prawne, rehabilitacyjne, seksuologa, socjalno-bytowe, podstawowa opieka pielęgniarska, dietetyk. Przewidziane jest również szkolenie grupowe - motywacyjne (10 spotkań po 5godzin).

W ramach punktu beneficjenci zadania będą mieli możliwość korzystania z następujących porad:

Mobilny punkt przewiduje również wsparcie asystenckie osób z niepełnosprawnością pod katem: usługi asystenckiej dla osób z niepełnosprawnością które wymagają wsparcia innych osób. W zależności od indywidualnych potrzeb, niektóre osoby niepełnosprawne potrzebują kogoś, kto pomoże im w transporcie do i z pracy lub szkoły w codziennych, często podstawowych czynnościach, załatwieniu spraw w urzędzie, czy też po prostu aby z kimś przebywać, aby przerwać choć na chwilę monotonie i bierność dnia codziennego.

Ważne jest aby w każdym działaniu objąć również osoby najbliższe z kręgu osób niepełnosprawnych. Zaproponowanie wyjścia, czy zajęcie z daną osoba z niepełnosprawnością sprawi, że najbliżsi również odpoczną a potrzebny czas spożytkują na pracę w gospodarstwie domowym czy inne czynności które są konieczne a niemożliwe do zrobienia poprzez opiekę nad osobą zależną. Zdobyta wiedza i doświadczenie będzie trwalsze, pełniejsze i bogatsze. Pozwoli na poznawanie otoczenia, szacunku dla drugiej osoby, oraz ludzkiej pracy. Kształtuje postawy obywatelskie, patriotyczne i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Wdraża do przestrzegania zasad współżycia w grupie, uczy ochrony przyrody, dóbr naturalnych. Uczy uczestnictwa w kulturze, sztuce, umożliwia podniesienie swoich kompetencji i przeniesienie ich najbliższe środowisko, kształtuje naukowy pogląd na świat. Uczy samodzielności i racjonalnego myślenia. Udział w poradnictwie to uczenie się przez odkrywanie, przeżywanie i działanie.
W projekcie przewidziany jest również udział wolontariuszy, którzy bezpłatnie podejmą się opieki i bezpośredniego wsparcia osób z niepełnosprawnością. Uczestnicy nabiorą większej pewności i wiary w swoje możliwości i nabędą większe predyspozycje psychofizyczne.
Projekt zakłada objęcie pomocą ok. 150 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Wsparcie będzie miało charakter mobilny (specjaliści pojadą do domów osób z niepełnosprawnością). Zostanie również otwarty punkt stacjonarny - będą wyznaczony godziny pracy specjalistów w ramach których będą przyjmowani beneficjenci.

Praca z poszczególnymi podopiecznymi będzie miała następujący charakter:

-    udzielenia przez specjalistę osobie lub grupie osób z niepełnosprawnością ogólnych informacji dotyczących praw i uprawnień osoby z niepełnosprawnością i jego rodzinie lub najbliższym, wskazanie przepisów prawnych regulujących prawa i uprawnienia zgodnie z kompetencjami osoby prowadzącej,

-    udzielenia osobie z niepełnosprawnością szczegółowych porad dotyczących ubiegania się o konkretne    uprawnienie lub świadczenie, zasad i warunków jego przyznawania, procedury ubiegania się o nie (gdzie, w jakim terminie, na podstawie jakich formularzy, dokumentów i załączników rozpatrywany jest wniosek o udzielenie świadczenia), procedurze odwoławczej w przypadku odmowy przyznania świadczenia.
Praca specjalistów będzie polegała na zidentyfikowaniu trudności z którymi podopieczny sobie nie radzi i określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności związane z jego rozwiązaniem. Poszukiwanie sposobów rozwiązania trudności,  wzmocnienie w  realizowanych przez niego  zmianach,  oddelegowanie  osoby,  lub  grupy  osób  do pomocy w rozwiązaniu problemu.
Wszyscy specjaliści posiadają uprawnienia oraz doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 73 0.87% 73 0.87%
Bezpośrednio 590 6.6% 590 6.6%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 663 - 663 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 10 14% 3 30%
06.11 8 11% 1 10%
07.11 1 1% 0 0%
08.11 4 5% 0 0%
09.11 7 10% 0 0%
10.11 10 14% 0 0%
11.11 5 7% 0 0%
12.11 15 21% 3 30%
13.11 13 18% 3 30%
Czas głosowania: 9 dni 73 ~100% 10 ~100%