[OBB_37] Ogród Spotkań Bielskich

Celem projektu jest utworzenie w Bielsku-Białej ogrodu edukacyjnego, będącego przestrzenią obserwacji i edukacji zarówno dla dzieci ze szkoły jak i pozostałych mieszkańców Bielska-Białej. W ramach projektu powstanie m.in: permakulturowy ogród leśny, ogród bagienny z napowietrzną ścieżką edukacyjną, szklarnia wraz z systemem pozyskiwania energii słonecznej, wewnętrzny ogród wertykalny. Zaadoptowany zostanie istniejący mały budynek- pokryty tynkami glinianymi, graffiti z mchu i zielonym dachem, powstanie przy nim miejsce do segregacji odpadów wraz z kompostownikiem, na terenie ogrodu powstanie też nowoczesna uprawa grzybów jadalnych. W ramach projektu ukształtowana zostanie przestrzeń całości ogrodu, posadzone zostaną krzewy, pnącza i inne rośliny biocenotyczne wspierające życie lokalnej fauny. W ogrodzie dzieci uprawiać będą wiele jadalnych roślin i grzybów ucząc się jednocześnie licznych zależności związanych z funkcjonowaniem żywych ekosystemów. Wyhodowane plony będą spożywane przez dzieci w szkolnej stołówce, będą one też bazą do przeprowadzania prozdrowotnych warsztatów.

Jest to projekt, łączący w sobie wiele aspektów zrównoważonego rozwoju, przede wszystkim edukacyjny, ekologiczny i integracyjny. Edukacyjny, bowiem ogród będzie miejscem nie tylko nauki teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej. Ekologiczny wymiar projektu to m.in. pokazanie oddziaływania na środowisko każdej naszej czynności i doświadczenie, jak za pomocą kształtowania terenu, odpowiednich nasadzeń jesteśmy w stanie stwarzać odpowiednią przestrzeń do życia dla wielu cennych gatunków, w tym także dla człowieka. Projekt ma na celu pokazanie, jak poprzez innowacyjne podejście do kształtowania terenów, nie tylko zielonych, można kształtować pozytywne postawy wśród młodzieży i dorosłych. Postawy przyczyniające się do poprawy życia każdego z nas, z jednoczesną poprawą stanu naszego środowiska. Równie ważne, jeżeli nie najważniejsze są tu integracyjne walory projektu, i to na wielu poziomach. Na początku integracja dzieci ze wszystkich szkół z gminy Bielsko-Biała przy tworzeniu ogrodu, poszczególnych jego elementów, a gdy już powstanie, w eksplorowaniu go na wielu płaszczyznach. Edukacja dzieci to świetny punkt wyjścia do edukacji ich rodziców (dorosłych). Bielsko-Biała ma znakomite warunki do wszelkich działań proekologicznych -dzięki temu projektowi może stać się pionierem w rozwijaniu i wdrażaniu w życie bardzo szeroko rozumianej edukacji ekologicznej w nowoczesnym wydaniu i wsparciu innowacyjnych rozwiązań, które mogą stanowić inspirację dla innych ośrodków edukacyjnych w całej Polsce. Posiadanie na swoim terenie nowatorskiego edukacyjnego ogrodu przyczyni się na pewno do lepszego poznania otaczającej natury i jej zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego kształtowania, a zastosowane w nim pilotażowe rozwiązania mogą być przykładem zarówno dla innych szkół jak i dla osób prywatnych. Istnienie ogrodu w długofalowej perspektywie na pewno też poprawi jakość życia mieszkańców naszego miasta

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 43 0.51% 43 0.51%
Bezpośrednio 9 0.1% 9 0.1%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 52 - 52 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 6 14% 0 0%
06.11 5 12% 0 0%
07.11 1 2% 1 33%
08.11 7 16% 0 0%
09.11 4 9% 1 33%
10.11 5 12% 0 0%
11.11 1 2% 0 0%
12.11 2 5% 0 0%
13.11 12 28% 1 33%
Czas głosowania: 9 dni 43 ~100% 3 ~99%