[OBB_2] Doposażenie Ogródka Jordanowskiego

Miejskie tereny zielone, ze względu na kształtowanie warunków przestrzennych oraz klimatycznych stanowią ważny element przyrody Bielska - Białej. Do zieleni urządzonej zalicza się również parki, zieleńce oraz zieleń osiedlową. Sumaryczna powierzchnia terenów zielonych na terenie miasta wynosi 381,61 ha.

Tereny zielone wzbogacają system zieleni miejskiej, stanowią miejsca wypoczynku mieszkańców, a także pełnią funkcje izolacyjne i ochronne tras komunikacji pieszej, rowerowej, kolejowej i samochodowej, dlatego niezbędne jest zachowanie istniejących terenów oraz ciągła ich modernizacja zaspokajająca zmieniające się potrzeby mieszkańców naszego miasta.

Miejscem wypoczynku i rekreacji mieszkańców miasta Bielska - Białej są przede wszystkim parki. Na terenie miasta jest 11 parków zabytkowych oraz 9 parków miejskich. Powierzchnia parków wynosi 61,52 ha, co stanowi 16% powierzchni terenów zielonych.

Jak wynika z powyższych informacji Parki odgrywają duża rolę w rekreacji mieszkańców Bielska-Białej, należy jednak zauważyć, iż parki zabytkowe czy też miejskie zlokalizowane są w innych dzielnicach miasta niż w obrębie dzielnicy Biała Wschód. Ważne jest, aby zmodernizować zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego mieszczącego się na terenie obszaru dzielnicy Biała Wschód, aby mieszkańcy dzielnicy i nie tylko, mogli korzystać z licznych atrakcji oferowanych przez Park (ogródek), który znajduje się w pobliżu ich miejsca zamieszkania.

Celem projektu zagospodarowania przestrzennego Ogródka Jordanowskiego mieszczącego się przy ul. Wyzwolenia jest stworzenie miejsca, gdzie mieszkańcy dzielnicy Biała Wschód, będą mogli bezpiecznie i aktywnie spędzać wolny czas.

Doposażenie terenu  Ogródka  Jordanowskiego jest odpowiedzią  na  duże  zainteresowanie  wśród mieszkańców i nie tylko, zdrowym i aktywnym trybem życia. Przedstawiona propozycja zagospodarowania terenu Ogródka Jordanowskiego obejmuje oraz spełnia oczekiwania osób w każdym wieku. Oferta spędzania czasu wolnego na terenie Ogródka Jordanowskiego jest skierowana do: dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz osób dorosłych jak i starszych dzięki wykorzystaniu profesjonalnego i bezpiecznego sprzętu - m.in. zestaw sprawnościowy: urządzenie wolnostojące, betonowy stół do gry w piłkarzyki, street Workout. Zadaniem wnioskodawcy, które chciałby zrealizować jest stworzenie miejsca rodzinnego spędzania czasu. Wraz z rozwojem infrastruktury w Bielsku-Białej, bardzo ważne jest posiadanie zielonego zakątka,który zlokalizowany w centrum miasta, będzie stanowił pewnego rodzaj azyl, gdzie na pow. ok  1,1039 każdy bez względu na wiek będzie mógł spędzić czas aktywnie bądź biernie w zależności od swoich preferencji spędzania czasu wolnego.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 34 0.4% 34 0.4%
Bezpośrednio 64 0.72% 64 0.72%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 98 - 98 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 10 29% 1 14%
06.11 6 18% 0 0%
07.11 2 6% 1 14%
08.11 3 9% 0 0%
09.11 2 6% 2 29%
10.11 5 15% 0 0%
11.11 0 0% 0 0%
12.11 3 9% 1 14%
13.11 3 9% 2 29%
Czas głosowania: 9 dni 34 ~100% 7 ~100%