Mobilny punkt poradnictwa dla osób z niepełnosprawnością

Identyfikator: OBB002. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Marcin Słonka.

Streszczenie projektu

Ciężkie, często sprzężone schorzenia, które utrudniają podejmowanie aktywności ruchowej, społecznej lub też zawodowej w sposób bezpośredni negatywnie wpływają na samoocenę osób nimi doświadczonych oraz na ich motywację do podejmowania decyzji o jakiejkolwiek aktywności rehabilitacyjnej. Projekt kierowany jest do osób z niepełnosprawnością aby udostępnić bezpłatnie poradnictwo z zakresu: psychologii, prawa, rehabilitacji, seksuologa, pracownika socjalnego, pielęgniarki. Zapewnić opiekę w zakresie asystenta osoby niepełnosprawnej i przerwy regeneracyjnej dla osób zależnych. Mobilny punkt poradnictwa dla osób z niepełnosprawnością ma przełamywać stereotypy i bariery na temat osób z niepełnosprawnością, które funkcjonują wśród społeczeństwa lokalnego. Zwiększenie integracji osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną, a co za tym idzie zwiększy poziom wsparcia środowiskowego na drodze do rozwoju i podejmowania aktywności.

Opis projektu

Ciężkie, często sprzężone schorzenia, które utrudniają podejmowanie aktywności ruchowej, manualnej lub też rekreacyjnej w sposób bezpośredni negatywnie wpływają na samoocenę osób nimi doświadczonych, oraz na ich motywację do podejmowania decyzji o jakiejkolwiek aktywności rehabilitacyjnej.

Ogólnie niższy w grupie docelowej osób z niepełnosprawnością poziom motywacji do podejmowania nauki, pracy, podnoszenia kwalifikacji oraz aktywnego stylu życia. Stereotypy i bariery na temat osób z niepełnosprawnością funkcjonujące wśród społeczeństwa lokalnego. Mniejsza integracja ON ze społ. lokalną, a co za tym idzie niższy poziom wsparcia środowiskowego na drodze do rozwoju i podejmowania konstruktywnej aktywności.

Wspólne spędzanie czasu, oraz zapraszanie specjalistów do prowadzenia poradnictwa pozwoli na nawiązywanie wzajemnych kontaktów, przełamywanie barier społecznych i tym samym poprawi rehabilitację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zwiększenie usamodzielnienia się osób niepełnosprawnych poprzez udział w ofercie mobilnego punktu i poradnictwa, w ramach którego będą prowadzone poradnictwo: psychologiczne, zawodowe, prawne, rehabilitacyjne, seksuologa, socjalno-bytowe, podstawowa opieka pielęgniarska, dietetyk. Przewidziane jest również szkolenie grupowe - motywacyjne (10 spotkań po 5 godzin).

W ramach punktu beneficjenci zadania będą "mieli możliwość korzystania z następujących porad:

  • porady psychologiczne - beneficjenci będą mieli zagwarantowane bezpłatne konsultacje psychologa z zakresu analizy i oceny stanu psychicznego, osób w kryzysie oraz praktycznym udzielaniem pomocy w przypadku trudnych sytuacji.
  • poradnictwo zawodowe - będzie dotyczyło aktywnych form poszukiwania ofert pracy, poruszaniu się po rynku pracy oraz tworzenie planów konsultacji dla potrzeb racjonalnego wykorzystania poszczególnych porad. W kompetencji doradcy zawodowego ( po indywidualnym rozeznaniu) będzie również tworzenie odpowiednich zespołów wsparcia z poszczególnych doradców w celu prześledzenia, poddaniu analizie poszczególnych beneficjentów i skierowanie odpowiedniej pomocy i wsparcia w postaci specjalistów z danej dziedziny. Działanie nie wyklucza, aby specjaliści udali się również do miejsca zamieszkania danego beneficjenta i wsparli pomocą również najbliższą rodzinę.
  • poradnictwo rehabilitacyjne - będzie obejmowało prowadzenie indywidualnej rehabilitacji, opracowanie indywidualnych planów rehabilitacji leczniczej - poprzez dobór odpowiednich zestawów ćwiczeń ogólnorozwojowych oraz usprawniających, a także konsultacje dotyczące aktywnego spędzania czasu wolnego, czy też wprowadzenia prawidłowej diety.
  • poradnictwo z zakresu seksuologii - będzie dotyczyło rozwoju psychoseksualnego i jego zaburzeń, rozwojowych sposobów realizacji potrzeb seksualnych, metod antykoncepcyjnych oraz sposobów zapobiegania chorobom przenoszonym drogą płciową.
  • poradnictwo prawne - będzie ukierunkowane na udzielanie porad prawnych dotyczących spraw socjalno bytowych poszczególnych beneficjentów.
  • poradnictwo socjalno - bytowe, będzie dotyczyło efektywnego zarządzania czasem, udzielaniem podstawowej pomocy dotyczącej spraw socjalno-bytowych beneficjentów zadania. Kształtowanie umiejętności zarządzania czasem, robienia zakupów, umiejętność przygotowywania posiłków, trening finansowy, wyjście do sklepu, na targ, itp.
  • poradnictwo dietetyka - wsparcie w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych. Dobieranie odpowiednich, zdrowych produktów, wsparcie w tworzeniu diet i ich monitorowanie.
  • szkolenie motywacyjne - w grupach 13-15 osobowych (ok 10 sesji szkoleniowych po 4 godziny). Wyznaczanie i osiąganie celów życia jako silna motywacja do przełamywania apatii. Budowanie wspólnej płaszczyzny z otoczeniem. Motywacja do kierowania własnym życiem, trening umiejętności. Wykorzystanie różnego rodzaju ćwiczeń aktywizujących jak studium przypadków, symulacje, prezentacje, pytania i odpowiedzi, odgrywanie ról, burza mózgów. Szkolenie ma na celu podniesienie samooceny, podniesienie kompetencji podzielenie się swoimi trudnościami, troskami, osiągnięciami.

Mobilny punkt przewiduje również wsparcie asystenckie osób z niepełnosprawnością pod kątem: usługi asystenckiej dla osób z niepełnosprawnością, które wymagają wsparcia innych osób W zależności od indywidualnych potrzeb, niektóre osoby niepełnosprawne potrzebują kogoś, kto pomoże im w transporcie do i z pracy lub szkoły w codziennych, często podstawowych czynnościach, załatwieniu sprawy w urzędzie, czy też po prostu aby z kimś przebywać, aby przerywać choć na chwilę monotonię i bierność dnia codziennego.

Ważne jest aby w każdym działaniu objąć również osoby najbliższe z kręgu osób niepełnosprawnych. Zaproponowanie wyjścia, czy zajęcie z daną osobą z niepełnosprawnością sprawi, że najbliżsi również odpoczną a potrzebny czas spożytkują na pracę w gospodarstwie domowym czy inne czynności które są konieczne a niemożliwe do zrobienia poprzez opiekę nad osobą zależną.

Zdobyta wiedza i doświadczenie będzie trwalsze, pełniejsze i bogatsze. Pozwoli na poznawanie i otoczenia, szacunek dla drugiej osoby oraz ludzkiej pracy. Kształtuje postawy obywatelskie, patriotyczne i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Wdraża do przestrzegania zasad współżycia w grupie, uczy ochrony przyrody, dóbr naturalnych. Ucz uczestnictwa w kulturze, sztuce, umożliwia podniesienie swoich kompetencji i przeniesienie ich w najbliższe środowisko, kształtuje naukowy pogląd na świat. Uczy samodzielności i racjonalnego myślenia. Udział w poradnictwie to uczenie się przez i odkrywanie, przeżywanie i działanie.

W projekcie przewidziany jest również udział wolontariuszy, którzy bezpłatnie podejmą się opieki i bezpośredniego wsparcia osób z niepełnosprawnością.

Uczestnicy nabiorą większej pewności i wiary w swoje możliwości i nabędą większe predyspozycje psychofizyczne.

Projekt zakłada objęcie pomocą ok.150 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Wsparcie będzie miało charakter mobilny (specjaliści pojadą do domów osób z niepełnosprawnością). Zostanie również otwarty punkt stacjonarny - będą wyznaczone godziny pracy specjalistów, w ramach których będą przyjmowani beneficjenci.

Praca z poszczególnymi podopiecznymi będzie miała następujący charakter:

  • udzielenia przez specjalistę osobie lub grupie osób z niepełnosprawnością ogólnych informacji dotyczących praw i uprawnień osoby z niepełnosprawnością i jego rodzinie lub najbliższym. Wskazanie przepisów prawnych regulujących prawa i uprawnienia zgodnie z kompetencjami osoby prowadzącej,
  • udzielenia osobie z niepełnosprawnością szczegółowych porad dotyczących ubiegania się o konkretne uprawnienie lub świadczenie zasad i warunków jego przyznawania, procedury ubiegania się o nie (gdzie, w jakim terminie, na podstawie jakich formularzy, dokumentów i załączników rozpatrywany jest wniosek o udzielenie świadczenia), procedurze odwoławczej w przypadku odmowy przyznania świadczenia.

Praca specjalistów będzie polegała na zidentyfikowaniu trudności, z którymi podopieczny sobie nie radzi i określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności związane z jego rozwiązaniem. Poszukiwanie sposobów rozwiązania trudności, wzmocnienie w realizowanych przez niego zmianach, oddelegowanie osoby lub grupy osób do pomocy w rozwiązaniu problemu. Wszyscy specjaliści posiadają uprawnienia oraz doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Lokalizacja

Bielsko-Biała, ul. S. Sempołowskiej 13

Autor

Marcin Słonka, adres e-mail: m.slonka@interia.eu

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 212 800,00 zł

Uwagi

Podmiotem współpracującym przy realizacji zadania będzie Beskidzkie Stowarzyszenie Artystyczne, posiadające odpowiednią kadrę, wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz instytucjami pomocowymi z terenu Bielska-Białej.

Bielskie Stowarzyszenie Artsytyczne "Teatr Grodzki" jest instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach od 2007 r. Numer ewidencyjny w rejestrze: 2.24/00070/2007.

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty