Budżet Obywatelski Bielska-Białej

Ruszyła piąta już edycja Budżetu Obywatelskiego (partycypacyjnego), który umożliwi realizację zwycięskich projektów w 2018 r.

Piąta odsłona Budżetu Obywatelskiego, opiera się na sprawdzonych już rozwiązaniach z poprzednich edycji oraz przewiduje wyższe jak poprzednio kwoty na zadania osiedlowe.

Jakie środki przeznaczono na Budżet Obywatelski 2018?

Budżet Obywatelski, zgodnie z postanowieniami uchwały, wynosi w sumie 4.500.000,00 zł, przy czym ogólna pula środków finansowych została rozdysponowana według następujących zasad:

 1. kwota 1.500.000,00 zł została przeznaczona na projekty o charakterze ogólnomiejskim,
 2. kwota 3.000.000,00 zł została przeznaczona na projekty o charakterze lokalnym tj. osiedlowym. Kwota ta jest rozdzielona w częściach równych, po 100.000 zł na każde Osiedle.

Takie rozwiązania pozwolą na zrealizowanie większej ilości projektów.

Czym jest projekt ogólnomiejski?

Zadaniem o charakterze ogólnomiejskim jest projekt, którego szacunkowy koszt realizacji nie przekracza 500.000 zł brutto, dotyczący potrzeb mieszkańców więcej niż jednego Osiedla lub którego miejsce realizacji nie jest przypisane do jednego Osiedla.

Czym jest projekt osiedlowy?

Zadaniem o charakterze lokalnym / osiedlowym jest projekt, który dotyczy potrzeb mieszkańców jednego Osiedla. Wartość jednostkowa zgłoszonego projektu lokalnego nie może przekroczyć 100.000 zł brutto.

Propozycja zgłoszonego zadania osiedlowego, którego szacunkowy koszt, po analizie merytorycznej przekroczy 100.000 zł, zostanie przekwalifikowana na zadanie o charakterze ogólnomiejskim o ile szacunkowy koszt realizacji zadania nie przekracza 500.000,00 zł i dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednego Osiedla lub którego miejsce realizacji nie jest przypisane do jednego Osiedla.

Kto może zgłosić propozycję projektu?

Propozycję projektu ogólnomiejskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Bielska-Białej, który ukończył 16 rok życia, a propozycję projektu lokalnego każdy mieszkaniec danego Osiedla, który ukończył 16 rok życia. W tym zakresie pozostawiono rozwiązania przyjete w poprzedniej edycji B.O.

Ważne zmiany dla głosujących i wnioskodawców

Wprowadzono zasadę, iż każdy uprawniony mieszkaniec Miasta Bielska-Białej może głosować na jeden dowolnie przez siebie wybrany projekt osiedlowy z puli wszystkich projektów osiedlowych zgłoszonych w całym mieście, a nie tylko w Osiedlu, w którym zamieszkuje oraz na jeden projekt ogólnomiejski. Doprecyzowano dotychczasowe regulacje dotyczące współpracy wydziału/miejskiej jednostki organizacyjnej realizującej projekt z autorem projektu i właściwą Radą Osiedla, w szczególności w zakresie rozpatrywania zgłaszanych uwag i wniosków na etapie przygotowania i realizacji, wyznaczania dla każdego zadania tzw. opiekuna projektu, większej współpracy z organizacjami pozarządowymizawiadamiania autora projektu o terminie odbioru zrealizowanego zadania oraz występowania do autora projektu o opinię w sprawie realizacji projektu.

Jakie są wymogi formalne zgłoszenia projektu?

Propozycję projektu należy złożyć na specjalnie przygotowanym formularzu, który określa ww. Uchwała Rady Miejskiej. Formularz propozycji projektu wraz z listą poparcia oraz oświadczeniem można pobrać na stronie obywatelskiego. Propozycja projektu musi zostać poparta pisemnie na formularzu przez co najmniej 15 mieszkańców, którzy ukończyli 16 rok życia, odpowiednio miasta Bielska-Białej lub danego Osiedla (w przypadku projektów lokalnych). Innymi słowy, projekt osiedlowy może zgłosić wyłącznie mieszkaniec Bielska-Białej, który zamieszkuje w danym Osiedlu i który ukończył 16 rok życia, natomiast projekt ogólnomiejski mieszkaniec Bielska-Białej, który ukończył 16 rok życia. Formularze w wersji elektronicznej dostępne będą na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego oraz w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, a także w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz w punktach konsultacyjnych.

W formularzu zgłoszenia projektu zostały przewidziane pola alternatywne do wyrażenia zgody na publikację adresu email oraz numeru telefonu na oficjalnej stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego pod adresem www.obywatelskibb.pl. W założeniu dane kontaktowe w postaci choćby adresu e-mail mają ułatwić kontakt z wnioskodawcami osobom, które złożyły lub mają zamiar złożyć podobny projekt obywatelski lub ułatwić rozmowę między wnioskodawcą a osobą, którą projekt zainteresował.

Kiedy można złożyć formularz propozycji projektu?

Formularz z propozycją projektu będzie można złożyć w terminie od 8 maja 2017 r. do 5 czerwca 2017 r. Termin ten wynika ze szczegółowego harmonogramu Budżetu Obywatelskiego przyjętego w Zarządzeniu Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2017 r. Możliwe są trzy sposoby złożenia formularza:

 1. listownie na adres: Urząd Miejski, 43-300 Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, z adnotacją na kopercie „Budżet Obywatelski”;
 2. osobiście w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta, Plac Ratuszowy 6;
 3. elektronicznie na adres projekty@obywatelskibb.pl, przy czym zeskanowany formularz propozycji projektu zgłoszony elektronicznie, musi zawierać wszystkie wymagane załączniki (w tym specjalne oświadczenie, o którym mowa w ww. Uchwale, jeśli oświadczenie to jest wymagane oraz listę podpisów osób popierających), w postaci skanów oryginałów dokumentów. Można również skorzystać z formularza zgłoszenia projektu on-line, wypełniając właściwe pola, które odpowiadają formularzaowi w wersji papierowej, jednak wymagane załączniki (w tym m.in. listę poparcia) należy również dołączyć jako skany oryginałów.

Jakie projekty NIE mogą być realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego?

W ramach procedury Budżetu Obywatelskiego 2018 nie mogą być realizowane następujące zadania:

 1. których wymagany budżet całkowity na realizację przekraczałby wysokość środków przewidzianych odpowiednio dla projektu lokalnego lub ogólnomiejskiego.
 2. które po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania;
 3. które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, unijnymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej, itp.;
 4. które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik do formularza zgłoszenia propozycji projektu;
 5. które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności;
 6. które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie;
 7. które mają charakter projektów autorskich, chyba że przewidują nieodpłatne przeniesienie praw autorskich na Miasto Bielsko-Białą i wybór wykonawcy w trybie konkurencyjnym, w tym w oparciu o przepisy Prawa zamówień publicznych.

Jaki jest zakres konsultacji?

Zakres konsultacji społecznych z mieszkańcami Bielska-Białej jest ograniczony - co do zasady - do propozycji zadań możliwych do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego, należących do kompetencji gminy albo powiatu. W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić teren, na którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na te zadania.

O budżecie