Jak to działa?

Krok 1: Miasto wyznacza kwotę do podziału

Krok 1: Miasto wyznacza kwotę do podziału

Władze samorządowe Bielska-Białej przeznaczyły kwotę 4.500.000 złotych jako podstawę Budżetu Obywatelskiego na 2018 r., przy czym 1.500.000 zł przewidziano na projekty ogólnomiejskie, zaś 3.000.000 zł na projekty o charakterze lokalnym (osiedlowym). Podział na projekty ogólnomiejskie i lokalne jest wynikiem m.in. realizacji  postulatów mieszkańców zgłaszanych podczas I edycji budżetu obywatelskiego. Dodatkowo, kwotę przewidzianą na projekty lokalne podzielono w równych częściach na wszystkie 30 Osiedli. Tym samym, każde Osiedle uzyskało kwotę 100.000 zł, która zostanie rozdysponowana na zatwierdzone projekty lokalne, które uzyskają największe poparcie mieszkańców danego Osiedla w głosowaniu.

Krok 2: Akcja edukacyjno-promocyjna

Krok 2: Akcja edukacyjno-promocyjna


Realizowany w roku 2018 Budżet Obywatelski jest piątą edycją tego przedsięwzięcia w Bielsku-Białej. Poprzednia edycja uzyskała bardzo szeroki odzew i zainteresowanie wśród mieszkańców czego wynikiem była rekordowa ilość osób uczestniczących w głosowaniu na zatwierdzone projekty. Mieszkańcy na bieżąco są informowani o istocie i zasadach realizacji poszczególnych etapów za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej zamieszczonej pod adresem www.obywatelskibb.pl oraz w mediach i materiałach promocyjnych.

Krok 3: Składanie przez mieszkańców propozycji projektów

Krok 3: Składanie przez mieszkańców propozycji projektów

Każdy mieszkaniec Bielska-Białej, który ukończył 16 rok życia, będzie mógł złożyć za pośrednictwem strony www lub bezpośrednio wniosek o realizację swojego projektu ogólnomiejskiego lub osiedlowego w ramach kwot przewidzianych w Budżecie Obywatelskim. Projekt zadania zgłasza się na odpowiednim formularzu wraz z wymaganymi załącznikami, dostępnym na stronie www lub pobranym w wyznaczonych punktach Urzędu Miejskiego, w tym w punktach konsultacyjnych. Wniosek musi być poparty podpisami przynajmniej 15 mieszkańców Bielska-Białej, którzy ukończyli 16 rok życia, a w przypadku projektu osiedlowego zamieszkujących w Osiedlu, którego projekt dotyczy.

Krok 4: Weryfikacja i opiniowanie  propozycji projektów

Krok 4: Weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów

Zgłoszone projekty zostaną zweryfikowane pod kątem poprawności formalnej, prawnej i technicznej. Sprawdzony zostanie także kosztorys przedsięwzięcia i możliwość jego wykonania. Składający swoje projekty powinni mieć na uwadze, że weryfikacja będzie uwzględniała to, iż szacunkowy koszt realizacji projektu ogólnomiejskiego nie może przekroczyć 500.000 zł brutto, natomiast projektu osiedlowego 100.000 zł brutto.

Krok 5:  Głosowanie mieszkańców na projekty

Krok 5: Głosowanie mieszkańców na projekty

Wszystkie projekty ogólnomiejskie i osiedlowe, które pozytywnie przeszły pełną weryfikację, biorą udział w głosowaniu. Głosować można na 2 sposoby: osobiście w jednym z wyznaczonych punktów lub elektronicznie za pomocą specjalnie przygotowanego interfejsu na stronie internetowej. Każdy mieszkaniec Bielska-Białej, który ukończył 16 rok życia, może wyrazić swoje poparcie poprzez zagłosowanie na jeden projekt ogólnomiejski i jeden projekt lokalny (osiedlowy) z puli wszystkich projektów osiedlowych zgłoszonych w mieście (to nowość w porównaniu z poprzednimi edycjami).

Krok 6: Ogłoszenie listy projektów do realizacji

Krok 6: Ogłoszenie listy projektów do realizacji

Po podliczeniu zebranych głosów Prezydent Miasta Bielska-Białej określa listę rekomendowanych projektów z podaniem szczegółowej kwoty na poszczególne projekty. Do publicznej wiadomości podaje się kompletne zestawienie z przebiegu głosowania wraz z informacją o wynikach.

Krok 7: Miasto realizuje zwycięskie projekty

Krok 7: Miasto realizuje zwycięskie projekty

Na podstawie listy rekomendowanych projektów ustala się wydziały lub miejskie jednostki organizacyjne właściwe do realizacji określonych przedsięwzięć w roku 2018.