Punkt poradnictwa ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością i osób starszych

Identyfikator: OBB002. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Marcin Słonka.

Streszczenie projektu

Działania kierowane są do osób starszych oraz z niepełnosprawnością aby udostępniać, propagować poradnictwo z zakresu: psychologii, prawa, rehabilitacji, seksuologii, pracownika socjalnego, pielęgniarki. Zapewnić opiekę w zakresie asystenta osoby starszej lub niepełnosprawnej i przerwy regeneracyjnej dla osób zależnych. 

Punkt poradnictwa dla osób z niepełnosprawnością ma przełamywać stereotypy i bariery na temat osób z niepełnosprawnością, które funkcjonują wśród społeczeństwa lokalnego. 

Zwiększenie integracji osób niepełnosprawnych oraz starszych ze społecznością lokalną, a co za tym idzie zwiększenie poziomu wsparcia środowiskowego na drodze do rozwoju i podejmowania aktywności.

Opis projektu

Ciężkie, często sprzężone schorzenia, które utrudniają podejmowanie aktywności ruchowej, manualnej lub też rekreacyjnej w sposób bezpośredni negatywnie wpływają na samoocenę osób nimi doświadczonych oraz na ich motywację do podejmowania decyzji o jakiejkolwiek aktywności.

Ogólnie niższy w grupie docelowej osób z niepełnosprawnością i osób starszych poziom motywacji do podejmowania aktywnego stylu życia.

Stereotypy i bariery na temat osób z niepełnosprawnością funkcjonujące wśród społeczeństwa lokalnego. Mniejsza integracja ON ze społecznością lokalną, a co za tym idzie niższy poziom wsparcia środowiskowego na drodze do rozwoju i podejmowania konstruktywnej aktywności.

Wspólne spędzanie czasu oraz zapraszanie specjalistów do prowadzenia poradnictwa pozwoli na nawiązywanie wzajemnych kontaktów, przełamywanie barier społecznych i tym samym poprawi rehabilitację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zwiększenie usamodzielnienia się osób niepełnosprawnych poprzez udział w ofercie mobilnego Punktu Poradnictwa, w ramach którego będą prowadzone poradnictwa: psychologiczne, zawodowe, prawne, rehabilitacyjne, seksuologa, socjalno-bytowe, podstawowa opieka pielęgniarska, dietetyk. Przewidziane jest również szkolenie grupowe - motywacyjne (10 spotkań po 4 godziny).

W ramach punktu beneficjenci zadania będą "mieli możliwość korzystania z następujących porad:

  • porady psychologiczne - beneficjenci będą mieli zagwarantowane bezpłatne konsultacje psychologa z zakresu analizy i oceny stanu psychicznego, osób w kryzysie oraz praktycznym udzielaniem pomocy w przypadku trudnych sytuacji.
  • poradnictwo zawodowe (dotyczy osób z niepełnosprawnością) - będzie dotyczyło aktywnych form poszukiwania ofert pracy, poruszaniu się po rynku pracy oraz tworzenie planów konsultacji dla potrzeb racjonalnego wykorzystania poszczególnych porad. W kompetencji doradcy zawodowego ( po indywidualnym rozeznaniu) będzie również tworzenie odpowiednich zespołów wsparcia z poszczególnych doradców w celu prześledzenia, poddaniu analizie poszczególnych beneficjentów i skierowanie odpowiedniej pomocy i wsparcia w postaci specjalistów z danej dziedziny. Działanie nie wyklucza, aby specjaliści udali się również do miejsca zamieszkania danego beneficjenta i wsparli pomocą również najbliższą rodzinę.
  • poradnictwo rehabilitacyjne - będzie obejmowało prowadzenie indywidualnej rehabilitacji, opracowanie indywidualnych planów rehabilitacji leczniczej - poprzez dobór odpowiednich zestawów ćwiczeń ogólnorozwojowych oraz usprawniających, a także konsultacje dotyczące aktywnego spędzania czasu wolnego, czy też wprowadzenia prawidłowej diety.
  • poradnictwo z zakresu seksuologii (dotyczy osób z niepełnosprawnością) - będzie dotyczyło rozwoju psychoseksualnego i jego zaburzeń, rozwojowych sposobów realizacji potrzeb seksualnych, metod antykoncepcyjnych oraz sposobów zapobiegania chorobom przenoszonym drogą płciową.
  • poradnictwo prawne - będzie ukierunkowane na udzielanie porad prawnych dotyczących spraw socjalno-bytowych poszczególnych beneficjentów.
  • poradnictwo socjalno - bytowe, będzie dotyczyło efektywnego zarządzania czasem, udzielaniem podstawowej pomocy dotyczącej spraw socjalno-bytowych beneficjentów zadania. Kształtowanie umiejętności zarządzania czasem, robienia zakupów, umiejętność przygotowywania posiłków, trening finansowy, wyjście do sklepu, na targ, itp.,
  • poradnictwo dietetyka - wsparcie w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych. Dobieranie odpowiednich, zdrowych produktów, wsparcie w tworzeniu diet i ich monitorowanie.
  • szkolenie motywacyjne - w grupach 13-15 osobowych (ok 10 sesji szkoleniowych po 4 godziny). Wyznaczanie i osiąganie celów życia jako silna motywacja do przełamywania apatii. Budowanie wspólnej płaszczyzny z otoczeniem. Motywacja do kierowania własnym życiem, trening umiejętności. Wykorzystanie różnego rodzaju ćwiczeń aktywizujących jak studium przypadków, symulacje, prezentacje, pytania i odpowiedzi, odgrywanie ról, burza mózgów. Szkolenie ma na celu podniesienie samooceny, podniesienie kompetencji, podzielenie się swoimi trudnościami, troskami, osiągnięciami.

Punkt przewiduje również wsparcie asystenckie osób z niepełnosprawnością pod kątem: usługi asystenckiej dla osób z niepełnosprawnością lub osób starszych, które wymagają wsparcia innych osób.

W zależności od indywidualnych potrzeb, niektóre osoby niepełnosprawne potrzebują kogoś, kto pomoże im w transporcie, w codziennych, często podstawowych czynnościach, załatwieniu sprawy w urzędzie, czy też po prostu aby z kimś przebywać, aby przerywać choć na chwilę monotonię i bierność dnia codziennego.

Ważne jest aby w każdym działaniu objąć również osoby najbliższe z kręgu osób niepełnosprawnych. Zaproponowanie wyjścia, czy zajęcie z daną osobą z niepełnosprawnością sprawi, że najbliżsi również odpoczną a potrzebny czas spożytkują na pracę w gospodarstwie domowym czy inne czynności, które są konieczne a niemożliwe do zrobienia poprzez opiekę nad osobą zależną.

Zdobyta wiedza i doświadczenie będą trwalsze, pełniejsze i bogatsze. Pozwolą na poznawanie otoczenia, szacunek dla drugiej osoby oraz ludzkiej pracy. Kształtuje postawy obywatelskie, patriotyczne i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Wdraża do przestrzegania zasad współżycia w grupie, uczy ochrony przyrody, dóbr naturalnych. Uczy uczestnictwa w kulturze, sztuce, umożliwia podniesienie swoich kompetencji i przeniesienie ich w najbliższe środowisko, kształtuje naukowy pogląd na świat. Uczy samodzielności i racjonalnego myślenia. Udział w poradnictwie to uczenie się przez i odkrywanie, przeżywanie i działanie.

W projekcie przewidziany jest również udział wolontariuszy, którzy zostaną włączeni do opieki i bezpośredniego wsparcia osób potrzebujących. Uczestnicy nabiorą większej pewności i wiary w swoje możliwości i nabędą większe predyspozycje psychofizyczne.

Projekt zakłada objęcie pomocą ok.150 osób. Wsparcie będzie miało charakter mobilny (specjaliści pojadą do domów osób zgłoszonych do udzielenia pomocy). Zostanie również otwarty punkt stacjonarny - będą wyznaczone godziny pracy specjalistów, w ramach których będą przyjmowani beneficjenci.

Praca z poszczególnymi podopiecznymi będzie miała następujący charakter:

  • udzielenia przez specjalistę osobie lub grupie osób ogólnych informacji dotyczących praw i uprawnień osoby jego rodzinie lub najbliższym, wskazanie przepisów prawnych regulujących prawa i uprawnienia zgodnie z kompetencjami osoby prowadzącej,
  • udzielenia szczegółowych porad dotyczących ubiegania się o konkretne uprawnienie lub świadczenie, zasad i warunków jego przyznawania, procedury ubiegania się o nie (gdzie, w jakim terminie, na podstawie jakich formularzy, dokumentów i załączników rozpatrywany jest wniosek o udzielenie świadczenia), procedurze odwoławczej w przypadku odmowy przyznania świadczenia.

Praca specjalistów będzie polegała na zidentyfikowaniu trudności, z którymi podopieczny sobie nie radzi i określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności związane z jego rozwiązaniem. Poszukiwanie sposobów rozwiązania trudności, wzmocnienie w realizowanych przez niego zmianach, oddelegowanie osoby lub grupy osób do pomocy w rozwiązaniu problemu.

[szczegóły dotyczące rodzaju wsparcia, liczby godzin wsparcia znajdują się w projekcie]

Lokalizacja

Sempołowskiej 13, Bielsko-Biała

Autor

Marcin Słonka, adres e-mail: m.slonka@interia.eu

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 237 000,00 zł

Uwagi

Podmiotem współpracującym przy realizacji zadania będzie Beskidzkie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki", posiadające odpowiednią kadrę, wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami potrzebującymi oraz instytucjami pomocowymi z terenu Bielska-Białej.

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki" jest instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach od 2007 r. Numer ewidencyjny w rejestrze: 2.24/00070/2007.

Kwota szacunkowa po weryfikacji: 237.000 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty