Centrum Edukacji Przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej

Identyfikator: 28-OBB003. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Wapienica przez Zbigniew Konieczny.

Streszczenie projektu

Celem projektu jest stworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej.

Planuje się stworzenie nowoczesnej pracowni przyrodniczo-ekologicznej w budynku szkolnym, do której zostaną zakupione nowe meble oraz pomoce dydaktyczne i doświadczalne. Nauczyciel będzie mógł przybliżać tematykę przyrodniczo-ekologiczną na cyklicznie przeprowadzanych bezpłatnych i ogólnodostępnych zajęciach dla mieszkańców. Zajęcia prowadzone przy wykorzystaniu sprzętu multimedialnego pomogą mieszkańcom (szczególnie starszym) w poznawaniu lokalnego środowiska przyrodniczego, rozumienia występowania zjawisk przyrodniczych oraz przyczynią się do podniesienia świadomości ekologicznej (walka ze smogiem, odnawialne źródła energii, segregacja odpadów, itp.). Ogólnodostępny dla mieszkańców ogród doświadczeń przyrodniczo-ekologicznych (poza godzinami pracy szkoły) będzie miejscem poznawania i rozbudzania zamiłowania do przyrody oraz propagowania postaw proekologicznych. Pomoże w tym sprzęt doświadczalny (np. stacja meteorologiczna, zegar słoneczny, róża kierunków) oraz umieszczone tablice dydaktyczne do rozpoznawania roślin i zwierząt, przeprowadzania gier tematycznych czy podnoszenia świadomości ekologicznej.

Centrum Edukacji Przyrodniczej powinno się znaleźć w szkole ze względu na warunki lokalowe (przestronne sale lekcyjne, ogród-park), położenie w samym centrum osiedla Wapienica, a także możliwość maksymalnego wykorzystania przez mieszkańców i ich dzieci (uczniów szkoły).

Opis projektu

Celem projektu jest stworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej składającej się z nowoczesnej pracowni przyrodniczo-ekologicznej w budynku szkolnym i ogrodu doświadczeń przyrodniczo-ekologicznych w ogrodzie szkolnym.

1) Korzyści dla uczniów

Projekt zakłada podniesienie jakości kształcenia w zakresie przedmiotów przyrodniczych.

W szkole nie ma pracowni przedmiotowych, dlatego lekcje przyrody odbywają się w różnych salach, przy wykorzystaniu nielicznych pomocy dydaktycznych. Stworzenie nowoczesnej pracowni przyrodniczo-ekologicznej da uczniom możliwość doświadczania i eksperymentowania w celu lepszego zrozumienia zjawisk przyrodniczych. Wyposażenie pracowni w sprzęt multimedialny (np. tablety) umożliwi samodzielne zdobywanie wiedzy przez uczniów na zajęciach, w sposób nowoczesny i atrakcyjny. Sprzęt ten przydatny będzie nie tylko na lekcjach w klasie, ale i w terenie, np. do rozpoznawania gatunków czy ich fotografowania i filmowania.

Szkoła posiada duży ogród o wielogatunkowej florze i faunie, przypominający swoją formą park. Zajęcia z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych realizowane w stworzonym szkolnym ogrodzie doświadczeń przyrodniczo-ekologicznych umożliwią dzieciom bezpośrednie poznawanie przyrody, wykonywanie doświadczeń i pomiarów, wykształcą postawy proekologiczne.

2)Korzyści dla mieszkańców

Projekt zakłada propagowanie wśród mieszkańców postaw proekologicznych i upowszechnianie wiedzy o lokalnym środowisku przyrodniczym.

Ogólnodostępny dla mieszkańców ogród doświadczeń przyrodniczo-ekologicznych (poza godzinami pracy szkoły) będzie miejscem poznawania lokalnej przyrody oraz propagowania postaw proekologicznych (walka ze smogiem, segregacja odpadów, oszczędzanie zasobów środowiska, itp.). Pomogą w tym urządzenia do samodzielnego prowadzenia obserwacji i doświadczeń, gier i zabaw ekologicznych oraz tablice informacyjne dotyczące różnorodności gatunkowej ogrodu szkolnego (ogrodu-parku) i zachęcające do działań proekologicznych (np. ograniczania niskiej emisji, oszczędzania zasobów czy segregacji odpadów).

W pracowni przyrodniczej i ogrodzie szkolnym zostaną przeprowadzone bezpłatne i ogólnodostępne zajęcia z wykorzystaniem zakupionych w projekcie pomocy dydaktycznych i doświadczalnych (w tym aparatury badawczej i sprzętu multimedialnego). Zajęcia będą przeprowadzone przez nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w godzinach pozalekcyjnych, wyznaczonych przez dyrekcję szkoły. Nauczyciele wyrazili chęć zorganizowania takich zajęć bez wynagrodzenia.

3)Założenia projektu

1. Stworzenie nowoczesnej pracowni przyrodniczo-ekologicznej:

a) remont sali lekcyjnej:

- malowanie ścian i sufitu,

- wyklejenie fototapet dydaktycznych na ścianie

- montaż szafy z drzwiami przesuwnymi (miejsce przechowywania sprzętu)

- założenie punktu czerpalnego wody ze zlewem (doświadczenia z wykorzystaniem wody)

b) zakup mebli:

- stolików uczniowskich i krzeseł,

- punktu czerpalnego wody ze zlewem,

- szafy do zabudowy z drzwiami przesuwnymi, z półkami, szufladami, wieszakami na plansze

- stołu pokazowego (do prezentacji doświadczeń),

- kosza do segregacji śmieci.

c) zakup pomocy dydaktycznych i doświadczalnych (do nauczania przedmiotów: przyroda, biologia, geografia, ekologia i prowadzenia zajęć dla mieszkańców):

- przyrządów obserwacyjnych (np. lup, taśm mierniczych, mikroskopów, lornetek)

- modeli dydaktycznych (np. globusów, układu słonecznego, cykli rozwojowych wybranych zwierząt, działania energii słonecznej, energii wiatru),

- map,

- zestawów doświadczalnych (np. obiegu wody w przyrodzie, badania jakości wody, badania jakości gleby, badania jakości powietrza, poławiania i oznaczania bezkręgowców, filtrowania, oczyszczania i uzdatniania wody)

- aparatury badawczej (np. mierników czystości powietrza, hałasu, gleby)

- gier i plansz przyrodniczych i ekologicznych

d) zakup sprzętu multimedialnego:

- laptopów

- 24 tabletów dla uczniów

- urządzenia wielofunkcyjnego.

2. Stworzenie ogrodu doświadczeń przyrodniczo-ekologicznych:

- zakup sprzętu doświadczalnego (np. stacji meteorologicznej, zegara słonecznego, róży kierunków),

- zakup tablic i urządzeń edukacyjnych zewnętrznych o tematyce przyrodniczej i ekologicznej (np. do rozpoznawania lokalnych roślin i zwierząt, gier tematycznych, dotyczących oszczędzania energii, segregacji odpadów, niskiej emisji)

- prace instalacyjne

3. Wykorzystanie pracowni i ogrodu przez uczniów szkoły, wykorzystanie ogrodu przez mieszkańców, przeprowadzenie cyklu (co 2 miesiące) bezpłatnych i ogólnodostępnych zajęć dla mieszkańców w pracowni i ogrodzie szkolnym z użyciem zakupionego sprzętu.

Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 32 im. L. Waryńskiego

ul. Cieszyńska 393

działka nr 159/6, obręb Wapienica

Autor

Zbigniew Konieczny, telefon: 694 844 53, adres e-mail: zbigniew.konieczny@interia.pl

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 100 000,00 zł

Uwagi

Szacunkowy koszt składowych części zadania: 1. zakup pomocy dydaktycznych: 30 000 zł 2. zakup sprzętu multimedialnego: 10 000 zł 3. zakup mebli i wyposażenia: 20 000 zł 4. prace remontowe: 10 000 zł 5. ogród doświadczeń przyrodniczo-ekologicznych: 30 000 zł Łącznie szacunkowo: 100 000 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!