Budżet Obywatelski Bielska-Białej

Szósta edycja Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej

Ruszyła szósta już edycja Budżetu Obywatelskiego (partycypacyjnego), który umożliwi realizację zwycięskich projektów w 2019 r.

Bieżąca odsłona Budżetu Obywatelskiego, opiera się na sprawdzonych już rozwiązaniach z poprzednich edycji oraz przewiduje wyższe jak poprzednio kwoty na zadania osiedlowe.

Jakie środki przeznaczono na Budżet Obywatelski 2019?

Budżet Obywatelski, zgodnie z postanowieniami uchwały, wynosi w sumie 4.500.000,00 zł, przy czym ogólna pula środków finansowych została rozdysponowana według następujących zasad:

 1. kwota 1.500.000,00 zł została przeznaczona na projekty o charakterze ogólnomiejskim,
 2. kwota 3.000.000,00 zł została przeznaczona na projekty o charakterze lokalnym tj. osiedlowym. Kwota ta jest rozdzielona w częściach równych, po 100.000 zł na każde Osiedle.

Takie rozwiązania pozwolą na zrealizowanie większej ilości projektów.

Czym jest projekt ogólnomiejski?

Zadaniem o charakterze ogólnomiejskim jest projekt, którego szacunkowy koszt realizacji nie przekracza 750.000 zł brutto, dotyczący potrzeb mieszkańców więcej niż jednego Osiedla lub którego miejsce realizacji nie jest przypisane do jednego Osiedla.

Czym jest projekt osiedlowy?

Zadaniem o charakterze lokalnym / osiedlowym jest projekt, który dotyczy potrzeb mieszkańców jednego Osiedla. Wartość jednostkowa zgłoszonego projektu lokalnego nie może przekroczyć 100.000 zł brutto.

Propozycja zgłoszonego zadania osiedlowego, którego szacunkowy koszt, po analizie merytorycznej przekroczy 100.000 zł, zostanie przekwalifikowana na zadanie o charakterze ogólnomiejskim o ile szacunkowy koszt realizacji zadania nie przekracza 750.000,00 zł i dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednego Osiedla lub którego miejsce realizacji nie jest przypisane do jednego Osiedla.

Kto może zgłosić propozycję projektu?

Propozycję projektu ogólnomiejskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Bielska-Białej, który ukończył 16 rok życia, a propozycję projektu lokalnego każdy mieszkaniec danego Osiedla, który ukończył 16 rok życia.

Jakie są wymogi formalne zgłoszenia projektu?

Propozycję projektu należy złożyć na specjalnie przygotowanym formularzu, który określa ww. Uchwała Rady Miejskiej. Formularz propozycji projektu wraz z listą poparcia oraz oświadczeniem można pobrać na stronie obywatelskiego. Propozycja projektu musi zostać poparta pisemnie na formularzu przez co najmniej 25 mieszkańców, którzy ukończyli 16 rok życia, odpowiednio miasta Bielska-Białej lub danego Osiedla (w przypadku projektów lokalnych). Innymi słowy, projekt osiedlowy może zgłosić wyłącznie mieszkaniec Bielska-Białej, który zamieszkuje w danym Osiedlu i który ukończył 16 rok życia, natomiast projekt ogólnomiejski mieszkaniec Bielska-Białej, który ukończył 16 rok życia. Formularze w wersji elektronicznej dostępne będą na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego oraz w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, a także w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz w punktach konsultacyjnych.

W formularzu zgłoszenia projektu zostały przewidziane pola alternatywne do wyrażenia zgody na publikację adresu email oraz numeru telefonu na oficjalnej stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego pod adresem www.obywatelskibb.pl. W założeniu dane kontaktowe w postaci choćby adresu e-mail mają ułatwić kontakt z wnioskodawcami osobom, które złożyły lub mają zamiar złożyć podobny projekt obywatelski lub ułatwić rozmowę między wnioskodawcą a osobą, którą projekt zainteresował.

Kiedy można złożyć formularz propozycji projektu?

Formularz z propozycją projektu będzie można złożyć w terminie od 7 maja 2018 r. do 1 czerwca 2018 r. Termin ten wynika ze szczegółowego harmonogramu Budżetu Obywatelskiego przyjętego w Zarządzeniu Prezydenta Miasta. Możliwe są trzy sposoby złożenia formularza:

 1. listownie na adres: Urząd Miejski, 43-300 Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, z adnotacją na kopercie „Budżet Obywatelski”;
 2. osobiście w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta, Plac Ratuszowy 6;
 3. elektronicznie na adres projekty@obywatelskibb.pl, przy czym zeskanowany formularz propozycji projektu zgłoszony elektronicznie, musi zawierać wszystkie wymagane załączniki (w tym specjalne oświadczenie, o którym mowa w ww. Uchwale, jeśli oświadczenie to jest wymagane oraz listę podpisów osób popierających), w postaci skanów oryginałów dokumentów.

Jakie projekty NIE mogą być realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego?

W ramach procedury Budżetu Obywatelskiego 2019 nie mogą być realizowane następujące zadania:

 • których wymagany budżet całkowity na realizację przekracza wysokość środków, o których mowa w Uchwale
 • które po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania;
 • które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, unijnymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej, itp.;
 • które przewidują realizację zadania inwestycyjnego na gruntach innych niż miejskie, w tym w szczególności na gruntach stanowiących własność spółdzielni mieszkaniowych, Skarbu Państwa, wspólnot mieszkaniowych, spółek prawa handlowego z udziałem Miasta, o ile nie przedstawiono oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik do formularza zgłoszenia projektu;
 • które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności;
 • które zakładają realizację części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na inne niezbędne koszty związane z przygotowaniem i realizacją zadania (m.in. projekt techniczny, nadzór inwestorski, nadzór autorski, opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej itp.);
 • które mają charakter projektów autorskich, chyba że przewidują nieodpłatne przeniesienie praw autorskich na Miasto Bielsko-Białą;
 • o charakterze inwestycyjnym, które nie spełniają kryterium ogólnodostępności, czyli nie umożliwiają mieszkańcom korzystania z efektu realizacji zadania;
 • które wymagają współpracy ze strony miejskiej jednostki organizacyjnej, o ile nie przedstawiono pisemnego oświadczenia, stanowiącego Załącznik do formularza zgłoszenia projektu.

Jaki jest zakres konsultacji?

Zakres konsultacji społecznych z mieszkańcami Bielska-Białej jest ograniczony - co do zasady - do propozycji zadań możliwych do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego, należących do kompetencji gminy albo powiatu. W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić teren, na którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na te zadania.