Zobacz pozostałe edycje:

Facebook

Zgłaszanie projektów

Nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na 2020 rok (BOBB 2020)

Z dniem 23 kwietnia 2019 roku rozpoczyna się przyjmowanie formularzy z propozycjami projektów ogólnomiejskich i osiedlowych w ramach Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na 2020 rok, które potrwa do dnia 23 maja 2019 roku (włącznie). Formularze zgłoszenia projektów w wersji papierowej wraz z załącznikami i stosownymi oświadczeniami będą dostępne poza stroną internetową, także w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej:

  • w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 6,
  • w Centrum Organizacji Pozarządowych przy pl. Opatrzności Bożej 18 (w czasie dyżurów Punktu Konsultacyjnego),
  • oraz w Biurze Rady Miejskiej przy pl. Ratuszowym 1, pok. 44, 48, 54 (przez cały okres naboru projektów) i pok. 55 (tylko w czasie dyżurów Punktu Konsultacyjnego)

Formularze w wersji papierowej raz z załącznikami i stosownymi oświadczeniami są dostępne w ww. miejscach w godzinach pracy Urzędu Miejskiego lub godzinach dyżuru Punktu Konsultacyjnego (23 kwietnia do 23 maja 2019 roku).

Formularz w wersji elektronicznej wraz z załącznikami i stosownymi oświadczeniami jest dostępny poniżej do pobrania i samodzielnego wydrukowania. Udostępniamy wersję edytowalną .doc oraz wersję .pdf. Formularz projektu zgłoszony elektronicznie musi stanowić skan oryginałów dokumentów, w tym zawierać wszystkie wymagane załączniki. Zgłoszenia elektroniczne wysłane na adres projekty@obywatelskibb.pl przyjmowane będą do końca dnia 23 maja 2019 roku (do godz. 24.00).

Kto może składać propozycje projektów

Projekt ogólnomiejski może zgłosić mieszkaniec Bielska-Białej, a projekt osiedlowy mieszkaniec danego Osiedla, którego projekt dotyczy.

Gdzie można złożyć wypełniony formularz

Wypełniony formularz należy złożyć w terminie do 23 maja 2019 r.:

  • bezpośrednio w Biurze Rady Miejskiej, pl. Ratuszowy 1, pok. 48 lub w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miejskim, pl. Ratuszowy 6;
  • listownie na adres: Urząd Miejski, 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1, z adnotacją na kopercie „Budżet Obywatelski”;
  • elektronicznie na adres email: projekty@obywatelskibb.pl.

Uwaga

Zakres konsultacji społecznych z mieszkańcami Bielska-Białej jest - co do zasady - ograniczony jest do propozycji zadań możliwych do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego, należących do kompetencji gminy albo powiatu. W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić teren, na którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na te zadania.