Krok 1: Miasto wyznacza kwotę do podziału

Krok 1: Miasto wyznacza kwotę do podziału

Władze samorządowe Bielska-Białej przeznaczyły kwotę 10.000.000 złotych jako podstawę Budżetu Obywatelskiego na 2021 r., przy czym 1.600.000 zł przewidziano na projekty ogólnomiejskie, zaś 8.400.000 zł na projekty o charakterze lokalnym (osiedlowym). Podział na projekty ogólnomiejskie i lokalne jest wynikiem m.in. realizacji  postulatów mieszkańców zgłaszanych podczas I edycji budżetu obywatelskiego. Dodatkowo, kwotę przewidzianą na projekty lokalne podzielono w równych częściach na wszystkie 30 Osiedli. Tym samym, każde Osiedle uzyskało kwotę 280.000 zł, która zostanie rozdysponowana na zatwierdzone projekty lokalne, które uzyskają największe poparcie mieszkańców danego Osiedla w głosowaniu.

Krok 2: Akcja edukacyjno-promocyjna

Krok 2: Akcja edukacyjno-promocyjna


Realizowany w roku 2021 Budżet Obywatelski jest ósmą edycją tego przedsięwzięcia w Bielsku-Białej. Każda edycja wzbudza zainteresowanie wśród mieszkańców czego wynikiem jest dotychczasowa liczba zgłoszonych projektów oraz ilość osób uczestniczących w głosowaniu na zatwierdzone projekty. Mieszkańcy na bieżąco są informowani o istocie i zasadach realizacji poszczególnych etapów za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej zamieszczonej pod adresem www.obywatelskibb.pl oraz w mediach lokalnych i materiałach promocyjnych.

Krok 3: Składanie przez mieszkańców propozycji projektów

Krok 3: Składanie przez mieszkańców propozycji projektów

Każdy mieszkaniec Bielska-Białej będzie mógł złożyć wniosek o realizację swojego projektu ogólnomiejskiego lub osiedlowego w ramach kwot przewidzianych w Budżecie Obywatelskim. Projekt zadania zgłasza się na odpowiednim formularzu wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami, który dostępny jest na stronie www lub do pobrania w wyznaczonych punktach Urzędu Miejskiego, w tym w Punktach Konsultacyjnych. Wniosek dotyczący projektu ogólnomiejskiego musi być poparty podpisami przynajmniej 30 mieszkańców Bielska-Białej. Dla projektu osiedlowego nie jest wymagana lista poparcia.

Krok 4: Weryfikacja i opiniowanie  propozycji projektów

Krok 4: Weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów

Zgłoszone projekty zostaną zweryfikowane pod kątem poprawności formalnej, prawnej i technicznej. Sprawdzony zostanie także kosztorys przedsięwzięcia i możliwość jego wykonania. Składający swoje projekty powinni mieć na uwadze, że weryfikacja będzie uwzględniała to, iż szacunkowy koszt realizacji projektu ogólnomiejskiego nie może przekroczyć 800.000 zł brutto, natomiast projektu osiedlowego 280.000 zł brutto.

Krok 5:  Głosowanie mieszkańców na projekty w edycji 2021

Krok 5: Głosowanie mieszkańców na projekty w edycji 2021

Wszystkie projekty ogólnomiejskie i osiedlowe, które pozytywnie przeszły pełną weryfikację, biorą udział w głosowaniu. Głosować można zarówno elektronicznie za pomocą specjalnie przygotowanego interaktywnego formularza głosowania na stronie internetowej oraz w tradycyjny sposób tj. za pośrednictwem kart do głosowania. W trakcie głosowania elektronicznego konieczne jest posiadanie lub skorzystanie w trakcie głosowania z telefonu komórkowego w dowolnej sieci. Mieszkaniec Bielska-Białej może wyrazić swoje poparcie poprzez zagłosowanie na jeden projekt ogólnomiejski i jeden projekt osiedlowy w osiedlu, w którym zamieszkuje.

Krok 6: Ogłoszenie listy projektów do realizacji

Krok 6: Ogłoszenie listy projektów do realizacji

Po podliczeniu zebranych głosów Prezydent Miasta Bielska-Białej określa listę rekomendowanych projektów z podaniem szczegółowej kwoty na poszczególne projekty. Do publicznej wiadomości podaje się kompletne zestawienie z przebiegu głosowania wraz z informacją o wynikach.

Krok 7: Miasto realizuje zwycięskie projekty

Krok 7: Miasto realizuje zwycięskie projekty

Na podstawie listy rekomendowanych projektów ustala się wydziały lub miejskie jednostki organizacyjne właściwe do realizacji określonych, zwycięskich przedsięwzięć w roku 2021. W tym celu Prezydent Miasta wydaje stosowne zarządzenie.