Identyfikator: 17-OBB001.
Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Leszczyny przez Łukasz Łaniewski.

Szczegóły projektu

Budynek strażnicy przy ul. Żywieckiej 124a w Bielsku-Białej został zaadoptowany na strażnicę OSP Bielsko-Biała Leszczyny w 1954 roku z byłego budynku tartaku. Stan budynku wymaga pilnie prac modernizacyjno-remontowych, aby mógł służyć społeczeństwu przez długie lata.

Doposażenie jednostki w sprzęt i środki do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, usuwanie skutków klęsk żywiołowych takich jak pożar, wichury oraz inne miejscowe zagrożenia poprzez zakup specjalistycznego sprzetu pozarniczego i środków ochrony osobistej strażaków pozwoli na skuteczne usuwanie zdarzeń z zachowaniem bezpieczeństwa pracujących strażaków.

Zakup sprzętu zwiększy w znacznym stopniu wartość bojową OSP Bielsko-Biała Leszczyny, co wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców  osiedla Leszczyny oraz spowoduje zmniejszenie poniesionych strat w mieniu mieszkańców oraz instytucji, zakładów pracy znajdujących się na terenie osiedla. 

Obecnie OSP Bielsko-Biała Leszczyny posiadfa 25 ratowników uprawnionych do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych / grupa bojowa / w tym 8 ratowników medycznych.

Nie wyobrażam sobie faktu braku jednostki OSP w naszej dzielnicy, która na codzień ratuje życie i mienie naszych mieszkańców. Pomaga ludziom starszym, prowadzi edukację przeciwpożarową w przedszkolach i szkołach podstawowych działających w naszej dzielnicy. Na codzień prowadzi szkolenie swoich członków, którzy podnoszą swoje kwalifikacje oraz młodzieży, która działa w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej. 

W ramach prac modernizacyjno-remontowych należy wykonać:

 • docieplenie dwóch ścian (wschodniej i północnej) strażnicy,
 • prace izolatorsko-drenarskie fundamentu strażnicy,
 • prace malarskie garażu, sali operacyjno-szkoleniowej, zaplecza socjalnego, korytarzy oraz pomieszczeń magazynowych.

W ramach zakupów:

 • uniwersalne narzędzia hydrauliczne - rozpieracz akumulatorowy,
 • uniwersalne narzędzie hydrauliczne - rozpieracz kolumnowy akumulatorowy,
 • ubrania specjalistyczne strażaka RAPTOR NXT-GOLD,
 • buty specjalistyczne gumowe,
 • hełm strażacki - Heros Titan Rosenbauer

Mieszkańcy dzielnicy bardzo wysoko oceniają pracę i zaangażowanie OSP na rzecz społeczności lokalnej. Nadmienić należy, że sprawy ochrony przeciwpożarowej należą do zadań własnych gminy, której zadaniem jest wyposażenie w sprzęt i umundurowanie specjalistyczne strażaków oraz zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom dzielnicy Leszczyny i pozostałym mieszkańcom Bielska-Białej. Zadaniem gminy jest również utrzymanie budynków straży w dobrym stanie technicznym. 

Lokalizacja

Ochotnicza Straż Pożarna Bielsko-Biała Leszczyny, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 124a 

Autor

Łukasz Łaniewski

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 274 000,00 zł

Części składowe zadania

 1. Docieplenie ścian (wschodnia i północna) - 81.000 zł
 2. Wykonanie prac izolacyjno-drenarskich fundamentu strażnicy - 55.000 zł 
 3. Prace malarskie - 23.500 zł
 4. Zakup - uniwersalne narzędzie hydrauliczne - rozpierak kolumnowo-akumulatorowy HOLMATRO - 28.000 zł
 5. Zakup - umiwersalne narzędzie hydrauliczne - wyważacz do drzwi HDO 10 - 16.000 zł
 6. Zakup - ubranie specjalistyczne strażaka - RAPTOR NXT-GOLG - 15 szt. - 45.000 zł
 7. Zakup - buty specjalne gumowe FIREMAN - 15 szt. - 6.000 zł
 8. Zakup - hełm strażacki - heros Titan Rosenbauer /z latarką/ - 15 szt. - 19.500 zł

 

Wynik weryfikacji

POZYTYWNY

lub
Uzupełnij treść opisu: