Bezpieczny trotuar dla pieszych

Opis zadania

Modernizacja oraz stworzenie działań naprawczych zapobiegawczych, mających na celu odtworzenie równej powierzchni trotuaru dla pieszych na odcinku wzdłuż ulicy Elizy Orzeszkowej od skrzyżowania z ulicą Mireckiego, do skrzyżowania ulicy Elizy Orzeszkowej z ulicą Szarotki i Babiogórską (nie dotyczy odcinków, które zostały zmodernizowane) po stronie numerów nieparzystych. Ma to na celu umożliwienie bezpiecznego i bezkolizyjnego korzystania z tego trotuaru oraz podniesienie komfortu dla korzystających.  Oznaczenie wjazdów do posesji wg obowiązujących standardów. Wymiany opasek trotuaru, wraz z utworzeniem lub odtworzeniem odpowiednio utwardzonego podłoża wg obowiązujących standardów. Zaleca się wyniesienie opaski od strony jezdni na wysokość 12 cm w celu zabezpieczenia zalewania prywatnych posesji nadmiarem wody z jezdni. Na wysokości skrzyżowania ulicy Elizy Orzeszkowej z ulicą Lotniczą i Wrzosową należy uwzględnić przejście dla pieszych (ciąg ulicy Elizy Orzeszkowej do Wrzosowej) oznakowane wg obowiązujących znaków poziomych i pionowych (w obecnej sytuacji przy bardzo słabym oświetleniu tego odcinka występuje zagrożenie w ruchu drogowym poprzez przebiegających pieszych po tym skrzyżowaniu). Realizacja inwestycji ma na celu poprawę obecnego stanu technicznego trotuaru. Jego obecny stan stwarza zagrożenie dla korzystających z niego użytkowników, zaniżając ich psychiczny komfort, a przypadku niepożądanego zdarzenia losowego może prowadzić do uszczerbku na zdrowiu.

Lokalizacja

Bielsko-Biała, obręb Aleksandrowice, ulica Elizy Orzeszkowej
działki nr orientacyjne: 934/6; 808/20; 935/1; 928/2

Stan własnościowy terenu

Miasto Bielsko-Biała

Części składowe zadania

1. Wymiana obrzeży trotuaru po jego obu stronachwg obowiązujących cen (materiał + robocizna)
2. Położenie kostki brukowej i utwardzeniem podłożawg obowiązujących cen (materiał + robocizna)
3. Wykonanie wszystkich niezbędnych prac związanych z każdym etapem projektuwg obowiązujących cen (materiał + robocizna)
4. Wykonanie znaków poziomych i pionowych dla przejścia dla pieszychwg obowiązujących cen (materiał + robocizna)

Uwagi

Wg zaleceń projektanta i wykonawcy, stosując niezbędne zabezpieczenia wraz z przepisami BHP.

W przypadku braku zasadności wykonania przejścia dla pieszych przy tej inwestycji w czasie jej trwania (w tym przypadku od wykonania przejścia odstępuje się), niemniej należy wykonać wszystkie czynności pozwalające na jego wykonanie w czasie przyszłym, czyli np. obniżenie opaski jezdni oraz inne potrzebne i możliwe do wykonania. Wszystkie prace związane z wykonaniem projektu należy wykonać z zachowaniem najwyższej jakości, w szczególności zwrócić uwagę na wysokość trotuaru w stosunku wjazdu do posesji z ulicy na kryteria zastosowania zabezpieczeń przez zalewaniem tych odcinków wodą z drogi oraz zachowaniem jak najdogodniejszego procentowego spadu dla przejeżdżających pojazdów.

Podana kwota jest kwotą orientacyjną, wyraża się zgodę na jej modyfikację w zależności od potrzeb realizacji zgłoszenia do projektu.

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

21.04.2022 r.

Weryfikacja formalna

Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;

Wynik weryfikacji: pozytywny

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Miejski Zarząd Dróg, Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości).

Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna.

Kwota szacunkowa po weryfikacji: 570 000,00 zł (koszt prac łącznie z opracowaniem dokumentacji przy założeniu remontu chodnika na odcinku ok. 700mb).

Rzeczywisty zakres (powierzchnia) do realizacji określony zostanie na etapie opracowywania projektu wykonawczego. Zrealizowanie prac na działkach nr 862/22 i 862/23 obręb 0001 Aleksandrowice wymagać będzie uzyskania zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane od wieczystego użytkownika – Tauron Dystrybucja S.A.

Głosowanie

15.05.-31.05.2023 r.

Realizacja

Projekt nie został wybrany do realizacji w głosowaniu mieszkańców.

Zakończenie realizacji

Inne projekty

Projekt nr: OBB001


Kamery stacjonarne
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł

Projekt nr: OBB002


Obiekt rekreacyjno-sportowy
Koszt szacunkowy: 3 038 322,50 zł

Projekt nr: OBB004


Centrum sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z os. Złote Łany
Koszt szacunkowy: 805 750,00 zł

Projekt nr: OBB008


"Ogród BBardzo kulturalny - z książką i sztuką w tle"
Koszt szacunkowy: 2 225 000,00 zł

Projekt nr: OBB009


Bielsko-Biała piękne miasto - poprawa wizerunku we wszystkich dzielnicach
Koszt szacunkowy: 5 185 000,00 zł

Projekt nr: OBB011


Bezpieczny trotuar dla pieszych
Koszt szacunkowy: 570 000,00 zł

Projekt nr: OBB012


"Złota Rączka"
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł

Projekt nr: OBB014


OCHOTNICY I DZIELNICE
Koszt szacunkowy: 7 586 500,00 zł

Projekt nr: OBB016


Miniboisko wielofunkcyjne
Koszt szacunkowy: 220 808,50 zł

Projekt nr: OBB017


Ślizgawka dla PRAWOSKRĘTNYCH
Koszt szacunkowy: 4 000,00 zł