Bielska Szkoła Zrównoważonego Rozwoju

Opis zadania

BIELSKA SZKOŁA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ma stać się innowacyjnym na terenie miasta Bielsko-Biała projektem, który docelowo przekształci się w ekologiczny i bardzo wartościowy nawyk wśród mieszkańców. Stanowić będzie ciągłe, trwające działanie, które zaangażuje mieszkańców w każdym wieku, zainteresowanych ekologią, ograniczeniem produkcji śmieci, nadmiernym konsumpcjonizmem, inteligentnym gospodarowaniu zasobami, czy ekonomią współdzielenia. Jego istotą będzie nie tylko zaangażowanie społeczności w tworzenie miejsc takich jak wymienialniki, kafejki naprawcze, giveboxy (szafy do pozostawienia ubrań), miejsca adopcji roślin; w formie np. imprez tematycznych, warsztatów i pikników rodzinnych, ale również wyszkolenie wśród zaangażowanej grupy osób - ekoliderów. Ekoliderzy będą stanowić grupę chętnych wolontariuszy, którzy już na obecnym etapie, po wstępnym rozeznaniu, są zainteresowani uczestnictwem w projekcie.

Główne cele i założenia:

Zaangażowanie społeczności interesującej się tematami związanymi z ekologią, ochroną środowiska i ograniczeniem konsumpcjonizmu.

Organizacja serii szkoleń i warsztatów wśród grupy wyżej wymienionych osób, w której znajdować się będą również zrekrutowani ekoliderzy - planowo ok. 12 beneficjentów, pragnących nie tylko biernie uczestniczyć w spotkaniach, ale również chcących stać się ekoliderami, wykształconymi w stopniu umożliwiającym przeprowadzanie samodzielnych warsztatów po zakończeniu projektu, wśród innej, nowej grupy odbiorców- sąsiadów, znajomych, współpracowników. Szczegółowe informacje dotyczące konkretnego zakresu wiedzy, tematów warsztatów i problematyki, jaka znajdzie się w programie całej Szkoły, zostały opisane w harmonogramie działań, znajdującym się w dalszej części.

Celem i konsekwencją serii spotkań stanowiących drugi etap szkolenia przyszłych ekoliderów, będą zadania praktyczne, polegające na realizowaniu takich projektów jak wymienialniki, kafejka naprawcza, giveboxy (szafy do pozostawienia ubrań), które w sposób bezpośredni przyczynią się nie tylko do zwiększenia świadomości ekologicznej wśród mieszkańców miasta, ale również w sposób realny przyczynią się do znacznego ograniczenia w produkcji śmieci, a także dadzą możliwość darmowej, szybkiej i sprawnej pomocy najbardziej potrzebującym.

Korzyściami dodatkowymi spotkań mających na celu edukację przyszłych ekoliderów, będzie również możliwość uczestnictwa w wykładach otwartych, dla mieszkańców i ich rodzin. Przyczyni się to w ogromnym stopniu do wzmocnienia w słuchaczach chęci wprowadzania zdrowych, ekologicznych nawyków w codzienne życie. Takie zmiany w postawach i sposobie postrzegania codziennych decyzji zakupowych będą miały ogromne, pozytywne skutki w postaci promowania ww. podejścia w swoim środowisku, jako nie tylko potrzebnego, ale wręcz koniecznego do zachowania naszego środowiska naturalnego. Zakładam również, że oprócz wolnych słuchaczy w postaci mieszkańców miasta, którzy dowiedzą się o warsztatach za pomocą przygotowanych kampanii reklamowych, każdy z przyszłych ekoliderów zrekrutuje na końcowym etapie trwania Szkoły grupę ok. 3 osób, co przyczyni się do znacznego zwiększenia liczebności wyedukowanych i zaangażowanych w wolontariat, prace społeczne oraz życie miasta beneficjentów, do mniej więcej 36 osób - wolnych słuchaczy, którzy będą mogli uczestniczyć w wybranych wykładach (uczestnictwo w kilku wykładach nie zakończy się otrzymaniem dyplomu ukończenia BIELSKIEJ SZKOŁY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU).

Projekt ma na celu poza szerzeniem ideologii zero waste i świadomego konsumpcjonizmu również zaangażowanie w sposób systematyczny i stały mieszkańców miasta w jego codzienne życie. Organizowane przeze mnie warsztaty będą miały nie tylko pozytywny wpływ na szerzenie świadomości w tematach związanych z ochroną środowiska, ale przyczynią się również do wzmocnienia pozytywnego wizerunku wolontariatu, wiedzy z zakresu zasad jego organizowania, poczucia wspólnoty i przynależności, a także chęci aktywnego angażowania się w życie społeczne miasta Bielsko-Biała.

Krótko o osobie prowadzącej:

Nazywam się Ala Wuwer, jestem działaczką społeczną, ekoliderem oraz prezesem Fundacji FAZA, która powstała w Bielsku-Białej w lutym 2019 roku. Prowadzę 2 sklepy charytatywne oraz kawiarnią zero waste. Działania Fundacji są skupione na ochronie dobrobytu zwierząt oraz idei zero waste.

Fundacja FAZA dysponuje swoją własną przestrzenią wykładową w postaci kawiarni zero waste coffeeFAZA, w której możliwe będzie zorganizowanie wykładów i szkoleń, o których mowa w powyższych punktach. Ponadto, dysponuję również zasobami w postaci wiedzy popartej konkretnym doświadczeniem prowadzenia sklepów charytatywnych, a także szkoleń i warsztatów o tematyce gospodarki obiegu zamkniętego, które umożliwią nam samodzielne przeprowadzenie spotkań w postaci między innymi: odwiedzin i poznanie pracy sklepu charytatywnego, przeprowadzenie panelu dyskusyjnego na temat odpowiedzialnej mody.

Projekt rozpocznie się w 2022 roku i trwać będzie przez kolejne 12 miesięcy - szczegółowy opis w dalszej części.

Dzięki dość ważnej obecnie tematyce gospodarki obiegu zamkniętego nie musimy zamykać się na konkretną, sztywno określoną grupę odbiorców. Możliwe będzie zrekrutowanie osób w różnym wieku i z różnych środowisk. Ze wstępnej analizy, którą przeprowadziliśmy wśród osób odwiedzających kawiarnię oraz sklep charytatywny przy ulicy Barlickiego 11, można jednak założyć, że zainteresowana uczestnictwem w projekcie grupa przyszłych uczestników Szkoły stanowiłabym zespół ok. 12 osób. Nasi przyszli benificjenci będą po zakończeniu Szkoły dysponować wiedzą i zasobami, umożliwiającymi tworzenie własnych projektów i w konsekwencji również rekrutacji kolejnych grup wolontariuszy, którzy staną się przyszłymi ekoliderami etc.

Projekt BIELSKIEJ SZKOŁY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU przyczyni się do ogromnego i aktywnego zaangażowania mieszkańców miasta, którzy razem będą działać na rzecz dobra wspólnego. Co więcej, projekt nawet po jego zakończeniu ma ogromną szansę przyczynić się do stałego wzrostu wolontariuszy. Za jego sprawą możliwe będzie ciągłe poszerzanie świadomości nie tylko wśród mieszkańców miasta, ale i miast sąsiadujących w zakresie ekologii, obiegu zamkniętego i świadomego konsumpcjonizmu. Projekt ma ogromną szansę również przyczynić się do zorganizowania innych sposobów integracji mieszkańców w formie np. eko pikników rodzinnych, czy innych imprez promujących ww. wartości. Przyczyni się również w sposób pośredni do wsparcia działań samego miasta Bielsko-Biała, a także poprawienia i ocieplenia wizerunku wolontariatu wśród mieszkańców. Wśród mieszkańców Bielska-Białej obserwujemy spore zainteresowanie tematyką związaną z ekologią, zero waste, czy upcyclingiem. Z rozmów przeprowadzanych codziennie w naszym sklepie oraz kawiarni wynika, że w mieście Bielsko-Biała jest bardzo dużo chętnych do aktywnego uczestnictwa w różnych projektach wpisujących się w ww. idee, jednak mają ku temu niewiele możliwości, gdyż miasto nie prowadzi zbyt wielu działań, mogących przyczynić się do angażowania społeczności, czy poszerzenia liczby wolontariuszy. Nasz projekt zdecydowanie przyczyniłby się do rozwiązania tego problemu.

Lokalizacja

Miejsca realizacji projektu podzielone będą na 3 przestrzenie:
1. Kawiarnia coffeeFAZA - ul.Barlickiego 11, 43-300 Bielsko-Biała
Fundacja dysponuje przyjazną, wygodną przestrzenią, dzięki której możliwe będzie ograniczenie kosztów związanych z wynajęciem sali pod przygotowane na potrzeby projektu wykłady. Kawiarni coffeeFAZA jest w pełni dostosowana do organizowania prelekcji, dysponuje odpowiednim sprzętem multimedialnym, a także wystarczającą ilością miejsca, by pomieścić wszystkich zainteresowanych beneficjentów. Co również bardzo ważne ze względu na charakter organizowanych wykładów, jest w całości zaprojektowana i stworzona w duchu zero waste, dając tym samym przyszłym uczestnikom projektu namacalny dowód na to, że możliwe jest ograniczenie marnowania żywności i produkcji śmieci, co jeszcze mocniej zmotywuje ich do wprowadzenia pozytywnych zmian w swoje codzienne życie. Kawiarnia mieści się w bliskim sąsiedztwie Sklepu Charytatywnego Fundacji FAZA, przy ulicy Barlickiego 11, co ułatwi odnalezienie jej na mapie Bielska-Białej przez klientów sklepu, ale także przez mieszkańców miasta, którzy nie są zaznajomieni z działaniem sklepu charytatywnego, dzięki lokalizacji w samym centrum. Ponadto coffeeFAZA jest już znana wśród osób zainteresowanych ekologią i zero waste, zdobyła swoją renomę, a także ma już swoich stałych klientów.
2. Wynajęte na potrzeby projektu biuro
Taka przestrzeń będzie niezbędna do gromadzenia dokumentacji, dzięki której możliwa będzie sprawna organizacja kolejnych etapów projektu, a także szczegółowa ewaluacja.
3. Tworzenie wymienialników - przestrzeń miasta Bielsko-Biała
„Wymienialniki" to nie tylko szybki i łatwy, ale przede wszystkim całkowicie darmowy sposób na dzielenie się i wymienienie dobrami, które dla jednych mogą stanowić „śmieci", dla innych z kolei prawdziwe perełki, a nawet przedmioty pierwszej potrzeby jak ciepłe ubrania. Dzięki nim możliwe będzie w sposób trwały wzmacnianie w mieszkańcach Bielska-Białej wiedzy dotyczącej obiegu wtórnego, a co ważniejsze również jego ogromnych zalet nie tylko w postaci ograniczania produkcji śmieci, ale także w postaci bardzo dużych oszczędności finansowych w skali całego roku.

Na marginesie pragnę również dodać, że takie projekty (choć niejednokrotnie pod nieco innymi nazwami), były już organizowane w niektórych miejscach w Polsce, lub są planowane obecnie. Wzbogacenie życia kulturowego miasta Bielsko-Biała o własne projekty tego typu byłoby zatem nie tylko wartościowe i budujące poczucie wspólnoty dla mieszkańców, ale również mogłyby stać się wizytówką miasta, która szerzyłabym o nim dobre, ekologiczne skojarzenia na terenie całego kraju.

-Pierwszy z zaplanowanych Wymienialników, będzie znajdować się przy Jadłodzielni (miejsc gdzie można podzielić się zwyżkami żywności) — szafa z ubraniami do wymiany (dodam, że odbyłam już rozmowę dotyczącą możliwości powstania ww. inicjatywy z Jadłodzielnią Foodsharing Bielsko-Biała i otrzymałam zielone światło na stworzenie przy istniejących punktach- szaf do wymiany i dzielenia się ubraniami).

-Jeden, będzie znajdował się w samej kawiarni Fundacji, coffeeFAZA- regał do wymiany roślin

-Jeden w parku - szafka do wymiany książek (dokładny adres również pozostawiam do ustalenia - rozmowy zostały już przeze mnie przeprowadzone z Panem Majem z Wydziału Gospodarki Miejskiej)

Przestrzeń wybrana na stworzenie wymienialników nie jest przypadkowa. Wierzę, że właśnie te strategiczne miejsca będą łatwo dostępne i najbardziej efektywne, dając możliwość korzystania z nich również osobom najbardziej potrzebującym.

Cały projekt będzie realizowany na terenie miasta Bielsko-Biała. Z naszych kilkuletnich obserwacji, a także, co oczywiście pozwala wyciągnąć bardziej wymierne wnioski, również z rozmów przeprowadzanych z mieszkańcami miasta Bielsko-Biała w sklepie charytatywnym oraz kawiarni Fundacji FAZA wynika, że mieszkańcy miasta są bardzo chętni do wzięcia udziału w podobnych inicjatywach. Uważają, że są one potrzebne i sami pragnęliby dysponować wiedzą oraz zasobami merytorycznymi, które umożliwiłyby im tworzenie nowych, autorskich projektów w przyszłości. Sam projekt wyedukowania osób podczas naszej Szkoły jest pomysłem nowym, innowacyjnym na terenie zarówno miasta, jak i miast sąsiadujących. Ponadto, ogromną wartością jest również możliwość zbliżenia mieszkańców miasta w ramach Szkoły Zrównoważonego Rozwoju, wzmocnienia w nich poczucia wspólnoty, a także wielopokoleniowego budowania więzi.

Stan własnościowy terenu

Szkolenia oraz warsztaty dla osób biorących udział w Szkole Zrównoważonego Rozwoju odbędą się na terenie kawiarni coffeeFAZA, przy ulicy Barlickiego 11, oraz w sklepie charytatywnym, gdzie najemcą jest Fundacja FAZA (ten sam adres).

Na czas trwania Szkoły zwróciłabym się do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o wynajęcie niewielkiej przestrzeni biurowo/szkoleniowej ok. 30 m2. Fundacja FAZA nie posiada własnej ani wynajętej przestrzeni biurowej.

Wymienialniki powstałyby na terenie miasta Bielsko-Biała. Tu działałabym zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Wydziały Gospodarki Miejskiej w Bielsku-Białej.

Części składowe zadania

1. Rekrutacja Bielskiej Szkoły Zrównoważonego Rozwoju - 1 500 zł (przygotowanie ogłoszenia, promocja w mediach i prasie, proces rekrutacji i rozmów i spotkań)

2. Stworzenie profilu w mediach społecznościowych - Facebook ; Instagram - mających na celu pełnić funkcje informacyjne dla benificjentów Szkoły i wolnych uczestników wykładów, a także rolę komunikatora - 1 500 zł (założenie profesjonalnych kont w mediach społecznościowych oraz przeprowadzenie płatnych kampanii promocyjnych projektu)

3. Stworzenie strony www Szkoły - 4 000 zł (profesjonalne wykonanie strony przez firmę zewnętrzną)

4. Przygotowanie materiałów promocyjnych i prezentacji - 4 000 zł (projekt ulotek, zrobienie prezentacji, roll-up, ulotki, teczki)

5. Wynajęcie biura na czas trwania projektu - 15 000 zł (wynajęcie niewielkiego biura z ZGN na okres ok. 12 miesięcy, w centrum miasta, najlepiej w okolicy ul. Barlickiego)

6. Inauguracja - spotkanie otwierające oraz pierwszy wykład otwierający - 4 100 zł (wykład o zrównoważonym rozwoju-trener zewnętrzny, catering)

7. II wykład - temat - Slow Fashion -warsztat trening asertywności l -Odwiedziny sklepu charytatywnego wraz z opowiedzeniem na temat przyświecającej mu idei - 4 100 zł (wykład-trener/gość zewnętrzny, catering)

8. wykład o zero waste oraz szkolenie i warsztat Budowanie efektywnego zespołu z elementami komunikacji w grupie - 11 200 zł (wykład-trener zewnętrzny, warsztat-trener zewnętrzny, catering x3 dni, szkolenie-coach profesjonalny)

9. IV wykład - temat -Czym jest obieg zamknięty? Szkolenie dla ekoliderów- Doskonalenie komunikacji i współpracy w grupie. Delegowanie zadań - 7 700 zł (wykład-wykładowca z Politechniki Ślaskiej, szkolenie-coach, catering x2 dni)

10. V wykład - temat -Dlaczego warto odnawiać rzeczy? Organizacja zrekrutowanych ekoliderów i mieszkańców w formie praktycznej - przygotowanie kafejki naprawczej - 2 050 zł (wykład i przygotowanie kafejki naprawczej)

11. Wspólne sprzątanie dzielnicy. Spacer dla uczniów Szkoły i mieszkańców - 850 zł (drobny poczęstunek, kawa z termosu, zakup rękawic do sprzątania, worków na śmieci)

12. VII szkolenie dla uczniów Szkoły (warsztat z obsługi wymienialnika) - 1 300 zł (szkolenie wewnętrzne prowadzone przez organizatora-wkład własny, catering)

13. Rozpoczęcie kampanii oraz oraz oficjalne otwarcie wymianialnika: -rośliny, - książki, -ubrania - 8 500 zł (zbudowanie szaf do wymienialników i regałów na książki oraz rośliny, kampania promocyjna w mediach)

14. Omówienie pracy wymienialników, ocena ich działania. VIII szkolenie - temat -Czerpanie radości i satysfakcji z prowadzenia wolontariatu i pracy na rzecz wspólnego dobra - 5 400 zł (szkolenie z trenerem, omówienie dotychczasowych działań przez organizatora, catering)

15. Zakończenie projektu Oficjalne wręczenie dyplomów oraz impreza zamykająca - 3 000 zł (projekt i wydruk dyplomów, catering-eko piknik)

16. Ewaluacja - 1 500 zł (opracowanie rezultatów oraz wniosków i działań na przyszłość)

Uwagi

„Dzielenie się to przyszłość naszego świata, w którym mocno przesadziliśmy z konsumpcją. Ekonomia współdzielona korzysta z waluty innej niż pieniądz: z zaufania” — tak w książce What’s Mine is Yours: The Rise of Collaboractive Consumption w 2010 r. Pisali jej autorzy R. Botsman i R. Rogers [2010, s. 16]. Promocja modelu konsumpcji opartej na współdzieleniu, jako przeciwwagi dla modelu opartego na posiadaniu może sprzyjać dążeniu człowieka do zrównoważonego rozwoju, rozumianego jako harmonijne współistnienie gospodarki, środowiska i społeczeństwa. Dziś współdzielenie wkroczyło już na wyższy poziom i jest widoczne na przykładach takich popularnych platform jak Netflix, Airbnb czy rowery miejskie i hulajnogi.

Korzystając z tego trendu, chciałabym pokazać kolejny wymiar „współdzielenia się” i jego zalet.

Dzisiaj chcę nie tylko pokazywać takie działania w praktyce, ale i edukować oraz tworzyć lokalne grupy pomagające w zmianie nawyków, na rzecz ochrony środowiska. Moja Fundacja FAZA jest jednym z głównych obiektów na mapie Bielska-Białej, który propaguje ww. idee. Jako prekursorzy działań na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego(prowadzenie jedynego w mieście sklepu charytatywnego), mieliśmy możliwość badania potrzeb klientów, ich postaw, wyobrażeń, motywacji i sposobów postrzegania ww. problemów co czyni nas na terenie miasta Bielska- Białej podmiotem posiadającym wystarczającą wiedzę i zasoby do rozwiązania problemów.

Nadprodukcja ubrań i dodatków, które w masowych ilościach trafiają codziennie do sklepów odzieżowych stanowi coraz poważniejszy problem dla naszego środowiska naturalnego. Nadmierny konsumpcjonizm i zalegające na wieszakach sklepowych oraz w szafach wyroby tekstylne nie tylko tworzą góry niepotrzebnych śmieci, ale zużywają również ogromne ilości zasobów świata. Dla przykładu wyprodukowanie jednej bawełnianej koszulki, zużywa aż 2 700 l wody, jest to mniej więcej taka ilość, jaką przeciętny człowiek wypija w ciągu 30 miesięcy.

Kiepskiej jakości produkty, których stan nie pozwala na użytkowanie już po kilku miesiącach od zakupu oraz sztuczne, cekinowe, czy poliestrowe ubrania stanowią problem, którego nie można lekceważyć. Dysponując takimi danymi jak m.in. artykuł Macieja Sikorskiego z listopada 2019 roku wiemy również, że statystycznie mniej więcej 1⁄4 szafy przeciętnego Polaka stanowią ubrania i akcesoria założone zaledwie jeden raz od momentu ich zakupu, najczęściej ze względu na zmieniającą się modę, bądź też nieprzemyślane decyzje zakupowe.

Z raportu wydanego wiosną 2016 r. przez brytyjską organizację non-profit Waste and Resources Action Programme (WRAP) wynika, że w 2014 r. zebrano w Wielkiej Brytanii 650 tys. ton wyrobów włókienniczych z przeznaczeniem do ponownego użycia i recyklingu. Jednocześnie prawie drugie tyle trafiło na wysypiska lub do spalarni.

Na całym świecie ponad 60 proc. ubrań można ponownie wykorzystać, a kolejne 35 proc. można przetworzyć na czyściwa przemysłowe lub przekształcić w podstawowe włókna w celu wytworzenia nowych produktów.

Z badania przeprowadzonego w 2017 roku przez VIVE Textile Recycling wynika, że w Polsce niemal 2/3 Polaków (64,2%) już teraz deklaruje, że posiadając niepotrzebne rzeczy robi jakikolwiek ruch w kierunku nadania im drugiego życia. Rośnie też sama znajomość recyklingu odzieży i tekstyliów – z 70,7% (marzec 2017 r.) do 78% (wrzesień 2017 r.). Szczególnie widać to wśród osób ekoświadomych, gdzie odnotowano wzrost odsetek osób, które oddają ubrania do kontenerów na potrzeby recyklingu (z 42% do 52%)

Ponadto, agencja Ochrony Środowiska opublikowała również w 2019 roku badania, które pokazują dramatyczny dla naszego środowiska wzrost odpadów tekstylnych, porównując rok 1960 do 2015. Jak podaje Retail Dive, statystyki EPA szacują, że liczba odpadów tekstylnych na przełomie tych lat wzrosła o 811%. Z tego, około 66% jest magazynowane na wysypiskach na całym świecie. Przeanalizowany został ponad tuzin kategorii tego rodzaju odpadów, przy czym tworzywa sztuczne wykazały największy wzrost wśród odpadów – 8745%, podobnie guma i skóra wykorzystywane przy produkcji obuwia i odzieży – o 361%.

Powyższe dane wskazują jasno, jak nadprodukcja i nadmierny konsumpcjonizm przyczyniają się do wytwarzania ton niepotrzebnych odpadów, które można poddać recyklingowi. Edukacja w tym zakresie jest nie tylko potrzebna, ale i niezbędna, gdyż jak widać z przeprowadzonych badań, Polacy mają chęci do wprowadzania korzystnych dla środowiska zmian w swoje codzienne życie, brak im jednak bardzo często konkretnej wiedzy i możliwości uczestnictwa w projektach, które im w tym pomogą. Ten precedens obserwuję codziennie w moich sklepach charytatywnych, do których klienci bardzo chętnie przynoszą niepotrzebne rzeczy, zachwalając idee, jej korzyści i potrzebę dla dobra środowiska. Obserwuję również spore zainteresowanie naszym asortymentem, który stanowią oczywiście rzeczy z drugiej ręki.

Jako osoba prowadząca dwa sklepy charytatywne mam możliwość czerpania rzetelnych danych na podstawie własnych obserwacji, przy określeniu konkretnych grup docelowych. Mogę zdefiniować osoby odwiedzające moje sklepy, określić ich pobudki, poziom zaangażowania w cele ekologiczne, a także poziom zainteresowania akcjami i zbiórkami na rzecz ochrony środowiska, które jako Fundacja prowadzimy. Takie informacje oraz bezpośrednie rozmowy z interesantami pozwalają nam naszkicować pełny obraz świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Bielska-Białej, najsłabsze strony, największe braki w ww. wiedzy, a także sposoby na najskuteczniejsze ich poprawienie. Moja Fundacja zebrała wokół siebie grupę zaangażowanych ludzie, którzy nieformalnie pełnią już funkcje zbliżone do wolontariatu, chętnie uczestnicząc w imprezach i warsztatach, jakie zorganizowaliśmy do tej pory. Ponieważ grupa ta wciąż się powiększa, widzimy nie tylko zasadność naszych działań i całego tworzonego projektu, ale i na przykładzie już wdrażanych akcji, wiemy, że szerzenie wiedzy i świadomości w sposób, jaki chcemy wprowadzić, jest skuteczny, wymaga jedynie większych zasobów i środków, bez których niestety nie jestem w stanie przeprowadzić ich w sposób wystarczający.Dzisiaj jako prezes Fundacji czuję się kompetentna i silna na tyle, by zbudować grupę Ekoliderów w mieście Bielsko-Biała, aby kolejna dzielnica mogła pochwalić się przeciwstawianiu marnotrawstwu. Aby grupy czerpały z siebie nawzajem, łączyły pokolenia, wymieniały się doświadczeniami i wiedzą na temat ekonomii współdzielenia, ekologii, inteligentnego gospodarowania zasobami, czy etycznej mody. Mamy w Bielsku-Białej doskonałą bazę: sklep charytatywny, kawiarnię zero waste, facebookową grupę zero waste, Jadłodzielnię Foodsharing Bielsko-Biała, kawiarenkę naprawczą Rowerowe Love, przychylny samorząd do działań ekologicznych, licznych ekspertów, praktyków, trenerów i wolontariuszy z całego woj.śląskiego. Mamy dużą nadzieję na powstanie i trwanie punktów wymiany ubrań, książek i roślin; powrotu do nawyku naprawiania i przerabiania butów, mebli oraz ubrań, a co za tym idzie wsparcia lokalnych i zapomnianych rzemieślników, wzmocnienie społeczności lokalnej i współpracy sąsiedzkiej. Aglomeracja Beskidzka generuje 100 tys. ton odpadów rocznie.

Jestem przekona, że wzrost świadomości w ww. zakresach, przyczyni się do zmniejszenia konsumpcji i produkcji śmieci. Jestem pewna, że podczas projektu uda nam się przeprowadzić integrację lokalną, nauczyć wolontariuszy nowych umiejętności, rozwinąć ich kompetencje, poczucie wspólnoty, zaangażowanie w życie miasta, a także zwiększenie świadomości z zakresu tego czym jest wolontariat i jak go zorganizować, a wszystko to w miłej atmosferze w trosce o planetę.

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

14 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej
wynik oceny: POZYTYWNY

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Ochrony Środowiska i Energii (wiodący w swoim zakresie), Wydział Edukacji i Sportu (wiodący w swoim zakresie), Wydział Gospodarki Miejskiej (wiodący w swoim zakresie), Wydział Informatyki (wiodący w swoim zakresie)

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

OBB024

Szacunkowy koszt

71 600,00 zł


Wnioskodawca

Ala Wuwer

Inne projekty ogólnomiejskie

Projekt nr: OBB001


Wsparcie psychologiczne, pedagogiczne oraz fizjoterapeutyczne dzieci w wieku 7-16
Koszt szacunkowy: 458 000,00 zł
Wnioskodawca: Katarzyna Pysz

Projekt nr: OBB002


Komputerowe badanie postawy wśród dzieci wczesnoszkolnych
Koszt szacunkowy: 508 000,00 zł
Wnioskodawca: Katarzyna Pysz

Projekt nr: OBB003


Przesiewowe badanie niemowląt pod kątem prawidłowego rozwoju fizycznego
Koszt szacunkowy: 508 000,00 zł
Wnioskodawca: Katarzyna Pysz

Projekt nr: OBB004


Nowoczesna Książnica Beskidzka
Koszt szacunkowy: 465 000,00 zł
Wnioskodawca: Damian Niziołek

Projekt nr: OBB005


Budowa toru rowerowo-rolkowo-deskorolkowego – pumptrack’a o nawierzchni asfaltowej
Koszt szacunkowy: 699 778,00 zł
Wnioskodawca: Grzegorz Dendys

Projekt nr: OBB006


Zakup zeskoku do skoku wzwyż na bielski Orlik
Koszt szacunkowy: 15 000,00 zł
Wnioskodawca: Michał Dębowski

Projekt nr: OBB007


Remont ul. Schodowej
Koszt szacunkowy: 150 000,00 zł
Wnioskodawca: Henryk Pisuk

Projekt nr: OBB008


Rewitalizacja Wielofunkcyjnego Placu osiedla Komorowice Krakowskie
Koszt szacunkowy: 447 996,00 zł
Wnioskodawca: Rafał Niemczyk

Projekt nr: OBB009


Wsparcie rehabilitacji osób po przebytej chorobie COVID-19
Koszt szacunkowy: 130 000,00 zł
Wnioskodawca: Szymon Chudziński

Projekt nr: OBB010


Zakup oraz obsługa platformy diagnostyczno-terapeutycznej D-Wall na potrzeby bielsko-bialskich klubów sportowych
Koszt szacunkowy: 460 000,00 zł
Wnioskodawca: Szymon Chudziński

Projekt nr: OBB011


Złota Rączka dla Seniorów
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Elżbieta Rosińska

Projekt nr: OBB012


Zielony chodnik od Kołłątaja do Inwalidów
Koszt szacunkowy: 40 000,00 zł
Wnioskodawca: Janusz Mrózek

Projekt nr: OBB013


"W Dolinie Luizy - historia i rekreacja w rejonie zapory wodnej w Wapienicy"
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Agnieszka Duraj

Projekt nr: OBB015


Budowa boiska osiedlowego typu ORLIK ze sztuczną trawą
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Jerzy Okrzesik

Projekt nr: OBB016


Katedra św. Mikołaja w Bielsku-Białej - bijące serce miasta
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Antoni Młoczek

Projekt nr: OBB017


Poszukiwanie Przodków Joe Biden'a Straż-Kościół
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Bogusław Puchalik

Projekt nr: OBB018


Przystanki Bimbałajki i jeszcze więcej Drzew!
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Jakub Nowak

Projekt nr: OBB019


Angielski na co dzień w bielskich przedszkolach
Koszt szacunkowy: 694 740,00 zł
Wnioskodawca: Michał Śleziak

Projekt nr: OBB020


Izba Pamięci Podhalańczyków w Bielsku-Białej
Koszt szacunkowy: 20 400,00 zł
Wnioskodawca: Witold Kubik

Projekt nr: OBB021


Telemedycyna dla Seniorów
Koszt szacunkowy: 682 500,00 zł
Wnioskodawca: Witold Kubik

Projekt nr: OBB022


Bielsko-Biała po pandemii
Koszt szacunkowy: 219 760,00 zł
Wnioskodawca: Jakub Kopytko

Projekt nr: OBB023


Zielone place zabaw
Koszt szacunkowy: 680 000,00 zł
Wnioskodawca: Andrzej Jan Kołodziejski

Projekt nr: OBB024


Bielska Szkoła Zrównoważonego Rozwoju
Koszt szacunkowy: 71 600,00 zł
Wnioskodawca: Ala Wuwer

Projekt nr: OBB025


Nowy Orlik w BB
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Andrzej Kubica

Projekt nr: OBB026


Ogród BBardzo kulturalny
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Aleksandra Tarnawa

Projekt nr: OBB027


Zielony Rynek
Koszt szacunkowy: 669 195,00 zł
Wnioskodawca: Agnieszka Ściera-Pytel

Projekt nr: OBB028


#Mikołaj.BB
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Marcin Litwin

Projekt nr: OBB029


Park Sensoryczny
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Anna Stróżyńska

Projekt nr: OBB030


Kino Plenerowe na Zielonej Plaży Miejskiej
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Anna Stróżyńska

Projekt nr: OBB031


Park Miniatur - Perły Architektury Bielska-Białej
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Anna Stróżyńska

Projekt nr: OBB032


Zielona Plaża Miejska 2.0
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Anna Stróżyńska

Projekt nr: OBB033


Ekologiczna Ścieżka Edukacyjna
Koszt szacunkowy: 246 320,00 zł
Wnioskodawca: Izabela Nowicka

Projekt nr: OBB034


Obsługa Psich Stacji
Koszt szacunkowy: 75 000,00 zł
Wnioskodawca: Zdzisław Szwabowicz