IN VITRO w Bielsku-Białej - Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Bielska-Białej

Opis zadania

Program ma na celu ograniczenie zjawiska niepłodności wśród mieszkańców Bielska-Białej. Parom zakwalifikowanym do Programu przysługuje możliwość jednorazowego dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości 5.000 zł, pod warunkiem przeprowadzenia jednej procedury.

Cele Programu: skuteczne leczenie niepłodności metodami wspomagania rozrodu w oparciu o przepisy prawa, określone standardy postępowania i procedury medyczne oraz poprawa dostępu pacjentów dotkniętych problemem niepłodności do metod zapłodnienia pozaustrojowego.

Osiągnięcie pozytywnych trendów demograficznych Miasta Bielska-Białej poprzez urodzenie się w latach 2022 - 2023 dzieci poczętych w wyniku zapłodnienia pozaustrojowego. Zakłada się, że przez okres trwania Programu u min. 25% par zapłodnienie zakończy się ciążą.

Niepłodność jest problemem społecznym, który w sytuacji ujemnego przyrostu naturalnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, malejącej zastępowalności pokoleń szczególnie dotyka osób o niższych dochodach tworząc znaczące nierówności w dostępie do procedur medycznych i realizacji marzeń o macierzyństwie i ojcostwie. Zadanie ma na celu zwiększenie dostępności tego typu leczenia dla mieszkanek i mieszkańców Bielska-Białej oraz pozytywny wpływ na przyrost naturalny w mieście.

Oczekiwane efekty: eliminowanie bądź ograniczanie somatycznych i społecznych skutków niepłodności. W zakresie polityki zdrowotnej samorządu Bielska-Białej, oczekiwanym efektem jest obniżenie odsetka par bezdzietnych w populacji miast poprzez ułatwienie im dostępu do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego i procedur rozrodu wspomaganego.

Rozliczanie Programu odbywać się będzie w sposób i na warunkach określonych przez Miasto Bielsko-Biała, podobnie jak szczegóły realizacji projektu. Rekrutacja pacjentów będzie prowadzona w siedzibie Realizatora Programu, wypełniającego wymogi, wyłonionego w procedurze przetargowej z naciskiem na wybór podmiotu o ugruntowanej pozycji i skuteczności prowadzonych procedur i znajdującego się w odległości od miasta nie generującej szczególnie wysokich kosztów dojazdu dla beneficjentów Programu (przykładowo w promieniu 100 km od Bielska-Białej). Kwalifikacji par (uczestników Programu) dokonuje podmiot leczniczy będący realizatorem Programu wyłonionym w drodze konkursu. Specyfika problemu zdrowotnego powoduje, że dostępność do świadczeń finansowanych w ramach Programu powinna być zapewniona przez co najmniej 6 dni w tygodniu z możliwością zrealizowania świadczeń w dni wolne od pracy (w trybie dyżuru) jeśli sytuacja kliniczna będzie tego wymagała. Wyłoniony w drodze konkursu realizator świadczeń w zakresie leczenia niepłodności metodą in vitro zapewni możliwość rejestracji osobistej, telefonicznej, elektronicznej.

Do Programu mogą być zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria (Przyjmuję kryteria, które sprawdziły się winnych miastach, które realizują projekt z sukcesami, czyli np. w Częstochowie):

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat według rocznika urodzenia – dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 42 lat (wg rocznika urodzenia), jeżeli stężenie AMH jest powyżej 0,7 ng/ml;
 • pozostają w związku małżeńskim lub w związku partnerskim;
 • są mieszkankami i mieszkańcami Bielska-Białej i zameldowali się najpóźniej w roku rozpoczęcia realizacji projektu;
 • poddały się wcześniej leczeniu niepłodności niższego rzędu, podczas którego wyczerpano inne metody leczenia prowadzone przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, zakończone niepowodzeniem. Procedurę zapłodnienia pozaustrojowego można podejmować bez wyczerpania innych metod leczenia i w terminie krótszym niż 12 miesięcy od rozpoczęcia leczenia niepłodności, jeżeli zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie jest możliwe uzyskanie ciąży w wyniku zastosowania tych metod;
 • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.
 • wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów.

Przyjmując, że problem niepłodności w analogicznych proporcjach dotyczy jednej osoby w parze, spośród kobiet, jak i mężczyzn w wieku 20 - 40 lat mieszkających na terenie Miasta. Według danych z Urzędu Statystycznego, w Bielsku-Białej mieszka 43.938 osób w wieku 20-39 lat oraz 13.974 osób w wieku 40-44 (dane z 2019r.). Wielkość niepłodnej populacji można wyliczyć mnożąc wskazaną powyżej liczbę par razy 10%. Na terenie Bielska-Białej zamieszkuje więc około 4394 par objętych problemem niepłodności. Przyjmując dalej założenie, że w przypadku stwierdzenia niepłodności, u około 2 proc. par stosuje się procedurę zapłodnienia pozaustrojowego - oznacza to, że z tej metody może skorzystać około 88 par zamieszkałych w Bielsku-Białej. Program zakłada dofinansowanie kosztów jednego cyklu zapłodnienia pozaustrojowego dla 50 par zakwalifikowanych do Programu w kwocie 5000,00 zł, pod warunkiem przeprowadzenia przynajmniej jednej całej procedury przewidzianej w Programie. Oznacza to, że nie wszystkie bielskie pary zmagające się z problemem niepłodności będą mogły skorzystać z dofinansowania. Na podstawie analizy raportu końcowego, Miasto Bielsko-Biała może zatem podjąć decyzję o dalszej realizacji niniejszego Programu w kolejnych latach.

Po stronie beneficjentów Programu będzie opłacenie przygotowania do udziału w Programie.

W przypadku rezygnacji z udziału w Programie na wniosek pary, koszty ponoszone są przez pacjentów.

Koszt ewentualnych kolejnych prób przeprowadzenia zapłodnienia pozaustrojowego ponoszony jest przez pacjentów.

Maksymalna liczba par zakwalifikowana do Programu: 50

Maksymalny koszt dofinansowania dla jednej pary: 5000,00 zł (jedna procedura)

Kwalifikacja na podstawie kolejności zgłoszeń i spełnienia warunków medycznych.

W przypadku niewykorzystania kwoty – braku odpowiedniej ilości par spełniających kryteria, co jest mało prawdopodobne – można rozważyć dofinansowanie w kwocie 2500 zł kolejnej próby osobom, u których nie uzyskano spodziewanego wyniku, aż do wyczerpania środków. (Pacjenci zakwalifikowani do Programu zobligowani będą do informowania realizatora Programu o wyniku leczenia.)

Akcja informacyjna, której celem będzie dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców, zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem: ulotek dystrybuowanych w poradniach ginekologicznych, lokalnej prasy, lokalnych stacji radiowych, internetu (strona Urzędu Miasta Bielska-Białej). Kampania informacyjna w mediach może być częściowo przeprowadzona bezkosztowo w ramach współpracy samorządu z lokalnymi mediami. Ogólny koszt kampanii informacyjnej: 15 000,00 zł

Łączny koszt projektu: 265 000,00 zł

Lokalizacja

Bielsko-Biała

Części składowe zadania

1. Koszt finansowania programu, czyli procedur in vitro - 250 000 zł

2. Koszt promocji programu - 15 000 zł

Uwagi

Niepłodność jest problemem społecznym. Zgodnie z raportem Ośrodka Studiów nad Płodnością Człowieka aż 88% Polaków uważa, że walka z niepłodnością powinna być priorytetem rządzących. 95% osób leczących się na niepłodność odpowiada niemal jednogłośnie, że troska o zdrowie reprodukcyjne powinna być przedmiotem specjalnych działań lub wsparcia.

Według danych GUS mamy w Polsce do czynienia od 1992 r. ze znacznym spadkiem liczby urodzeń. Dodatkowo statystyczna Polka coraz później decyduje się na macierzyństwo, co implikuje często dodatkowy problem z zajściem w ciążę. Nie bez znaczenia na współczynnik dzietności wpływają rosnące w społeczeństwie problemy płodności. W Polsce z tym problemem boryka się aż około 1,2 mln par. Niekiedy problemy są związane jedynie z wiekiem (zwłaszcza u kobiet), lecz mogą również wynikać wyłącznie z czynników klinicznych lub środowiskowych (np. przedwczesne wygasanie czynności jajników, niedrożność jajowodów, endometrioza, adenomioza, skrajnie niskie parametry nasienia, ekspozycja na substancje toksyczne lub promieniowanie, interwencje chirurgiczne w obrębie narządów rozrodczych).

W latach 2013-2016 funkcjonował rządowy „Program – leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, z którego skorzystało około 20 tys. par (narodziło się kilka tys. dzieci). Obecnie takie programy funkcjonują w wielu samorządach, m. in. w Łodzi, Warszawie i Częstochowie. Dla przykładu: od 2012 r. dofinansowanie miasta Częstochowa objęło łącznie 176 procedur zapłodnienia pozaustrojowego, dzięki którym urodziło się już 53 dzieci (26 5 chłopców i 27 dziewczynek), w tym 5 par bliźniaków. Stanowi to 30,1% efektywności w stosunku do liczby przeprowadzonych procedur.

Etap projektu

 • Zgłoszenie projektu
 • Weryfikacja formalna
 • Weryfikacja merytoryczna
 • Głosowanie
 • Realizacja
 • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

12 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej
wynik oceny: POZYTYWNY

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Polityki Społecznej (wiodący)

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

OBB014

Szacunkowy koszt

265 000,00 zł


Wnioskodawca

Joanna Wolska

Inne projekty ogólnomiejskie

Projekt nr: OBB001


Wsparcie psychologiczne, pedagogiczne oraz fizjoterapeutyczne dzieci w wieku 7-16
Koszt szacunkowy: 458 000,00 zł
Wnioskodawca: Katarzyna Pysz

Projekt nr: OBB002


Komputerowe badanie postawy wśród dzieci wczesnoszkolnych
Koszt szacunkowy: 508 000,00 zł
Wnioskodawca: Katarzyna Pysz

Projekt nr: OBB003


Przesiewowe badanie niemowląt pod kątem prawidłowego rozwoju fizycznego
Koszt szacunkowy: 508 000,00 zł
Wnioskodawca: Katarzyna Pysz

Projekt nr: OBB004


Nowoczesna Książnica Beskidzka
Koszt szacunkowy: 465 000,00 zł
Wnioskodawca: Damian Niziołek

Projekt nr: OBB005


Budowa toru rowerowo-rolkowo-deskorolkowego – pumptrack’a o nawierzchni asfaltowej
Koszt szacunkowy: 699 778,00 zł
Wnioskodawca: Grzegorz Dendys

Projekt nr: OBB006


Zakup zeskoku do skoku wzwyż na bielski Orlik
Koszt szacunkowy: 15 000,00 zł
Wnioskodawca: Michał Dębowski

Projekt nr: OBB007


Remont ul. Schodowej
Koszt szacunkowy: 150 000,00 zł
Wnioskodawca: Henryk Pisuk

Projekt nr: OBB008


Rewitalizacja Wielofunkcyjnego Placu osiedla Komorowice Krakowskie
Koszt szacunkowy: 447 996,00 zł
Wnioskodawca: Rafał Niemczyk

Projekt nr: OBB009


Wsparcie rehabilitacji osób po przebytej chorobie COVID-19
Koszt szacunkowy: 130 000,00 zł
Wnioskodawca: Szymon Chudziński

Projekt nr: OBB010


Zakup oraz obsługa platformy diagnostyczno-terapeutycznej D-Wall na potrzeby bielsko-bialskich klubów sportowych
Koszt szacunkowy: 460 000,00 zł
Wnioskodawca: Szymon Chudziński

Projekt nr: OBB011


Złota Rączka dla Seniorów
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Elżbieta Rosińska

Projekt nr: OBB012


Zielony chodnik od Kołłątaja do Inwalidów
Koszt szacunkowy: 40 000,00 zł
Wnioskodawca: Janusz Mrózek

Projekt nr: OBB013


"W Dolinie Luizy - historia i rekreacja w rejonie zapory wodnej w Wapienicy"
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Agnieszka Duraj

Projekt nr: OBB015


Budowa boiska osiedlowego typu ORLIK ze sztuczną trawą
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Jerzy Okrzesik

Projekt nr: OBB016


Katedra św. Mikołaja w Bielsku-Białej - bijące serce miasta
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Antoni Młoczek

Projekt nr: OBB017


Poszukiwanie Przodków Joe Biden'a Straż-Kościół
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Bogusław Puchalik

Projekt nr: OBB018


Przystanki Bimbałajki i jeszcze więcej Drzew!
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Jakub Nowak

Projekt nr: OBB019


Angielski na co dzień w bielskich przedszkolach
Koszt szacunkowy: 694 740,00 zł
Wnioskodawca: Michał Śleziak

Projekt nr: OBB020


Izba Pamięci Podhalańczyków w Bielsku-Białej
Koszt szacunkowy: 20 400,00 zł
Wnioskodawca: Witold Kubik

Projekt nr: OBB021


Telemedycyna dla Seniorów
Koszt szacunkowy: 682 500,00 zł
Wnioskodawca: Witold Kubik

Projekt nr: OBB022


Bielsko-Biała po pandemii
Koszt szacunkowy: 219 760,00 zł
Wnioskodawca: Jakub Kopytko

Projekt nr: OBB023


Zielone place zabaw
Koszt szacunkowy: 680 000,00 zł
Wnioskodawca: Andrzej Jan Kołodziejski

Projekt nr: OBB024


Bielska Szkoła Zrównoważonego Rozwoju
Koszt szacunkowy: 71 600,00 zł
Wnioskodawca: Ala Wuwer

Projekt nr: OBB025


Nowy Orlik w BB
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Andrzej Kubica

Projekt nr: OBB026


Ogród BBardzo kulturalny
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Aleksandra Tarnawa

Projekt nr: OBB027


Zielony Rynek
Koszt szacunkowy: 669 195,00 zł
Wnioskodawca: Agnieszka Ściera-Pytel

Projekt nr: OBB028


#Mikołaj.BB
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Marcin Litwin

Projekt nr: OBB029


Park Sensoryczny
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Anna Stróżyńska

Projekt nr: OBB030


Kino Plenerowe na Zielonej Plaży Miejskiej
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Anna Stróżyńska

Projekt nr: OBB031


Park Miniatur - Perły Architektury Bielska-Białej
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Anna Stróżyńska

Projekt nr: OBB032


Zielona Plaża Miejska 2.0
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Anna Stróżyńska

Projekt nr: OBB033


Ekologiczna Ścieżka Edukacyjna
Koszt szacunkowy: 246 320,00 zł
Wnioskodawca: Izabela Nowicka

Projekt nr: OBB034


Obsługa Psich Stacji
Koszt szacunkowy: 75 000,00 zł
Wnioskodawca: Zdzisław Szwabowicz