Zobacz pozostałe edycje:

Facebook

CITYLAB Pracownia Innowacji Społecznych

Identyfikator: OBB012. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Joanna Wróblewska-Jachna / Paweł Pajor.

Szczegóły projektu

”Informacja jest życiodajna krwią w organizmie zarządzania – jest podstawą
trafnych decyzji kierowniczych. Jeżeli nie można uzyskać właściwych informacji, to
decyzje muszą opierać się na przypuszczaniu, odczuciach lub zgadywaniu”

(Milward, 1967, s. 347, [za:] Mikołajczyk, 1977, s. 225).

 

W dzisiejszym świecie wiedza i dostęp do niej jest niezbędnym elementem rozwoju społeczno – gospodarczego. To ona wpływa na modernizację państw i społeczeństw. To wiedza sprawia, że nasze życie staje się lepsze, bezpieczniejsze i zrozumiałe. Badania społeczne pozwalają na rozumienie otaczającej nas rzeczywistości, a ich wyniki są niezbędne do podejmowania właściwych decyzji. Wyniki badań wspierają projektowanie rozwoju miast, oraz wpływają na sprawność ich zarządzania. Dlatego tak ważną sprawą jest powołanie w strukturze miasta Bielska-Białej jednostki, która będzie, wzorem miast europejskich, zajmowała się badaniami związanymi z wszelkimi obszarami funkcjonowania miasta.

Opinia społeczna odgrywa bardzo ważną rolę w procesach zarządzania miastem. Miasto tworzą ludzie. Ich emocje, wyobraźnia, historie, doświadczenia, relacje i związki budują przyszłość miasta. Potrzeba ciągłego rozwoju, stawia coraz większe wyzwania przed władzami  gdyż miasta zmieniają swoją strukturę demograficzną, infrastrukturę komunikacyjną czy też transportową. Zmieniają się nawyki i zwyczaje mieszkańców. Innowacje technologiczne sprawiają, że zmienia się postać świata, który do tej pory istniał i który znaliśmy. Brak wiedzy na temat zmian budzi strach, dlatego rolą CITYLAB Pracowni Innowacji Społecznych będzie prowadzenie badań nad zachowaniami społecznymi w kontekście zmieniającego się wokół nas miejskiego świata.

Projekt przewiduje wzmocnienie współpracy z ośrodkami naukowymi z Bielska-Białej, Urzędem Miasta Bielska-Białej, organizacjami pozarządowymi, środowiskami przedsiębiorców oraz mediami informacyjnymi. Projekt będzie nadzorowany oraz zarządzany przez Operatora Projektu posiadającego odpowiednie kompetencje. Do projektów będą zapraszani eksperci zewnętrzni posiadający unikalną wiedzę. Pracownia Innowacji Społecznych w zakresie swojej działalności będzie zajmowała się realizacją projektów badawczych wspierających metropolitalne struktury jak również analizami wyników badań, tworzeniem raportów oraz wspieraniem rozwoju innowacji społecznych. 

Jednym z głównych narzędzi używanych przez CITYLAB Pracownię Innowacji Społecznych do pozyskiwania danych, będą badania jakościowe. Wyniki badań, dane jakościowe, będą wspierały kierunki rozwoju miasta, procesy zarządzania organizmem miejskim i strukturami społecznymi oraz proponowaniem rozwiązań związanych z niedostatkiem wiedzy na temat lokalnych kryzysów i konfliktów społecznych.

Projekt zakłada utworzenie profesjonalnej Pracowni wywiadów grupowych, która będzie częścią Laboratorium badań jakościowych, pozwalających na prowadzenie badań w modelu FGI / Focus Group Interview/Zogniskowane Wywiady Grupowe oraz IDI Indyvidual In Depth Interview / Pogłębione Wywiady Indywidualne. Pracownia ma pozwalać na kompleksowe wsparcie metodologiczne i analityczne w procesie realizacji badań jakościowych, wysoki standard dokumentacji audio – video, komfort pracy moderatora i uczestników wywiadów. Aby projekt mógł zostać prowadzony konieczne są przestronne profesjonalnie wyposażone pomieszczenia Pracowni Wywiadów Grupowych, Laboratorium badań jakościowych oraz Obserwatorium.

Pracownia będzie realizowała projekty badawcze poprzez przygotowanie profesjonalnych narzędzi badawczych m.in. takich jak scenariuszy dyskusji w wywiadach grupowych i indywidualnych, selekcję osób do badań w oparciu o różne schematy doboru jakościowego, doświadczonych moderatorów, transkrypcję wywiadów, profesjonalną analizę i pogłębioną interpretację wyników badań. W Pracowni będą prowadzone analizy danych i badań jakościowych, a także przygotowane raporty analityczne. Badania fokusowe dają możliwość sprawnego przebadania opinii publicznej pod określonym kątem, a fakt, że wywiady takie prowadzone są w grupach kilkuosobowych sprawia, iż kilkukrotnie wzrasta ilość wyników, jakie można poznać przeprowadzając jedną tylko sesję. Badania fokusowe to bardzo skuteczny i efektywny sposób aby poznać opinię publiczną, dzięki której można rozpocząć próby wdrażania zmian oraz zadbać o polepszenie, jakości usług miejskich, a tym samym, sprawniejsze funkcjonowanie miasta, dokonać wyboru najlepszych kierunków rozwoju, czyli zrobić wszystko, co, co podpowiedzą nam w badaniach sami mieszkańcy. Dzięki danym uzyskanym w zogniskowanych wywiadach grupowych, podejmowanie decyzji ma podstawy naukowe, zminimalizowany zostaje efekt przypadkowego działania.

Laboratoria fokusowe, w których przeprowadza się badania jakościowe, są obecnie bardzo intensywnie eksploatowanymi miejscami badawczymi. Aktualnie każdy podmiot realizujący ważne, działania, czy to w obszarze biznesu czy społecznym, chcąc zadbać o jak najlepszy rozwój i efektywność swoich działań, musi korzystać z opinii społecznej, która jest niezbędna do właściwego podejmowania decyzji. Dzisiaj działające w kraju pracownie fokusowe praktycznie nie mają wolnych terminów na prowadzenie badań, ponieważ tak wiele osób i firm decyduje się na przeprowadzenie badań fokusowych. Świadczy to o tym, że strategie oparte o badania fokusowe są niezwykle skuteczne.

Operator projektu

Operatorem projektu będzie powołany przez Prezydenta Miasta interdyscyplinarny zespół realizujący projekt CITYLAB Pracownia Innowacji Społecznych, w skład, którego wejdą trzy osoby, których wykształcenie, wiedza, kompetencje i doświadczenie będzie niezbędna do uruchomienia i prowadzenia programu. W celu prawidłowego prowadzenia projektu oraz ze względu na społeczne jego znaczenie Prezydent Miasta może przekształcić projekt w jednostkę pomocniczą Miasta Bielska-Białej.

Mając na uwadze sprawność realizacyjna projektu, jak również możliwość jego kontynuacji, jako miejskiego ośrodka badawczego, autorzy nie wykluczają możliwości powołania podmiotu o odpowiedniej dla tego typu działalności formie prawnej.

Autorzy projektu mają nadzieje, że CITYLAB Pracownia Innowacji Społecznych znajdzie na stałe miejsce w strukturze miejskiej i w przyszłości będzie realizować programy badawcze po zakończeniu realizacji agendy badawczej zaproponowanej w projekcie oraz będzie korzystała z zasobów kapitału intelektualnego i społecznego Bielska-Białej wspierając tym samym środowisko naukowe w naszym mieście.

Należy dodać, iż wyniki z przeprowadzonych badań będą ogólnodostępne. Pracownia będzie dostosowana oraz dostępna dla osób niepełnosprawnych. Struktura laboratorium będzie pozwalała na prowadzenie obserwacji procesu badawczego w celach dydaktycznych przez studentów jak również będzie pozwalała na prowadzenie praktyk studenckich w przedmiocie projektów badawczych. W związku z wymogiem dostępności przedmiotu projektu, zostaną opracowane zasady korzystania z laboratorium, które zostaną zapisane w regulaminie.

Wymagania dla operatora projektu

Realizacja projektu będzie prowadzona przez osoby posiadające wykształcenie socjologiczne i ekonomiczne. Posiadające dorobek naukowy lub zawodowy związany z tematyką badań, a także odbyte staże naukowo-badawcze w krajowych i zagranicznych ośrodkach zajmujących się problematyką badania procesów miejskich i metropolitalnych. Zespół odpowiedzialny za zadanie będzie dysponował wiedzą i kompetencjami w następujących obszarach: socjologii rozwoju lokalnego i regionalnego, innowacji społecznych, innowacji technologicznych, społeczności lokalnych, samorządu terytorialnego, społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa informacyjnego, III sektora NGO, zarządzania bezpieczeństwa informacji, niepełnosprawności, komunikacji społecznej, społecznej odpowiedzialności biznesu, zamówień publicznych, projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych, zarządzania przedsiębiorstwem, ekonomii, pedagogiki, doradztwa zawodowego i zarządzania zasobami ludzkimi, reklamy.

Osoby odpowiedzialne będą realizowały projekt w oparciu o umowę zlecenie.  Wynagrodzenie miesięczne dla 3 osób prowadzących badania, przez rok będzie się kształtowało na poziomie przeciętnego wynagrodzenia w Polsce w I kw 2019r i będzie pokrywało koszty realizacji badań oraz prowadzenia biura pracowni. Projekt zakłada również wynagrodzenie dla ekspertów/specjalistów zatrudnianych w przypadku konieczności skorzystania z unikalnej wiedzy.

Agenda badawcza projektu

Moduł 1

Miasto dla młodych, młodzi dla miasta.

Czas realizacji ok. 4 miesięcy

Badania realizowane wśród uczniów bielskich szkół średnich i uczelni wyższych Wyniki badań umożliwią precyzyjną identyfikację czynników przyciągających i wypychających młodych mieszkańców Bielska-Białej. Badania posłużą do opracowania portretu młodego pokolenia z uwzględnieniem rekonstrukcji potrzeb, aspiracji, planów zawodowych i osobistych. Na moduł składają się następujące bloki tematyczne:

1. Jakość infrastruktury społecznej w perspektywie młodych mieszkańców Bieska-Białej.

2. Rynek pracy w mieście i powiecie bielskim w opinii młodych mieszkańców.

3. Atrakcyjność rezydencjalna, a oczekiwania i plany życiowe młodych mieszkańców Bielska-Białej.

 

Moduł 2

Kultura miasta, kultura w mieście.

Czas realizacji ok. 4 miesięcy

Badania realizowane w grupie animatorów życia kulturalno-społecznego: działaczy stowarzyszeń i fundacji, nauczycieli, jednostek podlegających samorządowi terytorialnemu, przedsiębiorców i szeroko rozumianych twórców kultury. Badania umożliwią opracowanie diagnozy zasobów kapitału społecznego (kulturalnego) miasta w odniesieniu do determinantów infrastrukturalnych, przestrzennych i symbolicznych.

1. Przestrzenie doświadczenia, wpływ obszarów kultury materialnej, na życie mieszkańców

Bielska-Białej.

2. Działalność kulturalna i system komunikacji społecznej w mieście, uwarunkowania, bariery i korzyści.

3. Kultura i tożsamość mieszkańców Bielska-Białej, ciągłość i zmiana.

 

Moduł 3

Nowoczesne zarządzanie miastem

Czas realizacji ok. 4 miesiące

Badanie realizowane wśród przedstawicieli samorządów zawodowych, fundacji i organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń przedsiębiorców, izb gospodarczych i handlowych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, architektów, planistów, mieszkańców miasta. Wyniki badań umożliwią partycypację ekspertów i obywateli w działaniach związanych z zarządzaniem rozwojem Bielska-Białej. Poszczególne środowiska podzielą się wiedzą o możliwościach i potencjałach, które posiadają mieszkańcy miasta i chcą wykorzystać do budowy dobrostanu jego mieszkańców. Raporty z badań będą udostępniane władzom samorządowym różnego szczebla, jednostkom odpowiedzialnym za planowanie strategiczne i rozwój miasta oraz mieszkańcom.

1. Marka miasta. Nowoczesne modele rozwoju społeczno-gospodarczego.

2. Aktywni obywatele. Kapitał społeczny. Badania środowiska NGO.

3. Kreatywność i innowacje, a projektowanie rozwoju miasta.

Wyniki przeprowadzonych badań zostaną udostępnione mieszkańcom miasta, w formie publikacji elektronicznych, które będą udostępniane po zalogowaniu na stronie internetowej.

Lokalizacja

Proponowana lokalizacja

Lokal przeznaczony do adaptacji na pracownię badawczą znajduje się w zasobie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.

Adres lokalu: ulica Barlickiego 15/60.
Powierzchnia lokalu 200 m2. Lokalizacja: parter-oficyna.
Minimalna stawka czynszu najmu netto za 1 m2 4 zł.
Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazowego centralnego ogrzewania oraz wc.

Szacowana powierzchnia pracowni

  1. Pracownia wywiadów grupowych FGI – 7m x 9m = 63 m2
  2. Laboratorium badań jakościowych – 7m x 4m = 28 m2
  3. Obserwatorium – 7m x 4m = 28 m2
  4. Zaplecze socjalne – 7m x 3m = 18 m2
  5. Biuro – 3m x 7m = 21 m2
  6. Toalety – 3m x 3m = 6 m2
  7. Poczekalnia/korytarz – 36 m2

    RAZEM powierzchnia pracowni: 200 m2

Autor

Joanna Wróblewska-Jachna / Paweł Pajor

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 591 402,00 zł

Części składowe zadania

W załączniku.

Uwagi

Wśród podmiotów współpracujących podczas realizacji zadań badawczych znajdą się uczelnie wyższe działające na terenie miasta i województwa, samorządy zawodowe, instytucje sektora non-profit, organizacje pożytku publicznego, szkoły średnie. Zadania badawcze będą realizowane przez osoby posiadające doświadczenie w prowadzeniu badań związanych z kapitałem społeczno-kulturowym miast, przedsięwzięć naukowo-badawczych związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków publicznych, a także wdrażanie innowacji społecznych i technologicznych.

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!