Zobacz pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje Zamknij pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021

Mobilny punkt poradnictwa dla osób z niepełnosprawnością

Identyfikator: OBB9. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Marcin Słonka.

Streszczenie projektu

Często sprzężone schorzenia, które utrudniają podejmowanie aktywności ruchowej, społecznej lub zawodowej w sposób bezpośredni, negatywnie wpływają na samoocenę osób nimi doświadczonych oraz na ich motywację do podejmowania decyzji o jakiejkolwiek aktywności rehabilitacyjnej. Projekt kierowany jest do osób z niepełnosprawnością aby udostępnić bezpłatnie poradnictwo z zakresu: psychologii, prawa, rehabilitacji, seksuologa, pracownika socjalnego, pielęgniarki. Zapewnić opiekę w zakresie asystenta osoby niepełnosprawnej i przerwy regeneracyjnej dla osób zależnych. Mobilny punkt poradnictwa dla osób z niepełnosprawnością ma przełamywać stereotypy i bariery na temat osób z niepełnosprawnością, które funkcjonują wśród społeczeństwa lokalnego. Zwiększenie integracji osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną, a co za tym idzie zwiększy poziom wsparcia środowiskowego na drodze do rozwoju i podejmowania aktywności.

Opis projektu

Ciężkie, często sprzężone schorzenia, które utrudniają podejmowanie aktywności ruchowej, manualnej lub też rekreacyjnej w sposób bezpośredni negatywnie wpływają na samoocenę osób nimi doświadczonych, oraz na ich motywację do podejmowania decyzji o jakiejkolwiek aktywności rehabilitacyjnej.
Ogólnie niższy w grupie docelowej osób z niepełnosprawnością poziom motywacji do podejmowania nauki, pracy, podnoszenia kwalifikacji oraz aktywnego stylu życia. Stereotypy i bariery na temat osób z niepełnosprawnością funkcjonujące wśród społ.lokalnego. Mniejsza integracja ON ze społ. lokalną, a co za tym idzie niższy poziom wsparcia środowiskowego na drodze do rozwoju i podejmowania konstruktywnej aktywności.
Wspólne spędzanie czasu, oraz zapraszanie specjalistów do prowadzenia poradnictwa pozwoli na nawiązywanie wzajemnych kontaktów, przełamywanie barier społecznych i tym samym poprawi rehabilitację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Zwiększenie usamodzielnienia się osób niepełnosprawnych poprzez udział w ofercie mobilnego punktu poradnictwa w ramach którego będą prowadzone poradnictwo: psychologiczne, zawodowe, prawne, rehabilitacyjne, seksuologa, socjalno-bytowe, podstawowa opieka pielęgniarska, dietetyk. Przewidziane jest również szkolenie grupowe - motywacyjne (10 spotkań po 5godzin).

W ramach punktu beneficjenci zadania będą mieli możliwość korzystania z następujących porad:

  • porady psychologiczne - beneficjenci będą mieli zagwarantowane bezpłatne konsultacje psychologa z zakresu analizy i oceny stanu psychicznego, osób w kryzysie oraz praktycznym udzielaniem pomocy w przypadku trudnych sytuacji.
  • poradnictwo zawodowe - będzie dotyczyło aktywnych form poszukiwania ofert pracy, poruszaniu się po rynku pracy, oraz tworzenie planów konsultacji dla potrzeb racjonalnego wykorzystania poszczególnych porad. W kompetencji doradcy zawodowego (po indywidualnym rozeznaniu) będzie również tworzenie odpowiednich zespołów wsparcia z poszczególnych doradców w celu prześledzenia, poddaniu analizie poszczególnych beneficjentów i skierowanie odpowiedniej pomocy i wsparci w postaci specjalistów z danej dziedziny. Działanie nie wyklucza, aby specjaliści udali się również do miejsca zamieszkania danego beneficjenta i wsparli pomocą również najbliższą rodzinę.
  • poradnictwo rehabilitacyjne będzie obejmowało prowadzenie indywidualnej rehabilitacji, opracowanie indywidualnych planów rehabilitacji leczniczej - poprzez dobór odpowiednich zestawów ćwiczeń ogólnorozwojowych oraz usprawniających, a także konsultacje dotyczące aktywnego spędzania czasu wolnego, czy też wprowadzenia prawidłowej diety.
  • poradnictwo z zakresu seksuologii będzie dotyczyło rozwoju psychoseksualnego i jego zaburzeń, rozwojowych sposobów realizacji potrzeb seksualnych, metod antykoncepcyjnych oraz sposobów zapobiegania chorobom przenoszonym drogą płciową.
  • poradnictwo prawne będzie ukierunkowane na udzielanie porad prawnych dotyczących spraw socjalno bytowych poszczególnych beneficjentów.
  • poradnictwo socjalno - bytowe, będzie dotyczyło efektywnego zarządzania czasem, udzielaniem podstawowej pomocy dotyczących spraw socjalno - bytowych beneficjentów zadania. Kształtowanie umiejętności zarządzania czasem, robienia zakupów, umiejętność przygotowywania posiłków, trening finansowy, wyjście do sklepu, na targ itp.
  • poradnictwo dietetyka - wsparcie w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych. Dobieranie odpowiednich, zdrowych produktów, wsparcie w tworzeniu diet i ich monitorowanie.
  • szkolenie motywacyjne - w grupach 13-15 osobowych (ok 10 sesji szkoleniowych po 4 godziny). Wyznaczanie i osiąganie celów życia jako silna motywacja do przełamywania apatii. Budowanie wspólnej płaszczyzny z otoczeniem. Motywacja do kierowania własnym życiem, trening umiejętności. Wykorzystanie różnego rodzaju ćwiczeń aktywizujących jak studium przypadków, symulacje, prezentacje, pytania i odpowiedzi, odgrywanie ról, burza mózgów. Szkolenie ma na celu podniesienie samooceny, podniesienie kompetencji podzielenie się swoimi trudnościami, troskami, osiągnięciami.

Mobilny punkt przewiduje również wsparcie asystenckie osób z niepełnosprawnością pod katem: usługi asystenckiej dla osób z niepełnosprawnością które wymagają wsparcia innych osób. W zależności od indywidualnych potrzeb, niektóre osoby niepełnosprawne potrzebują kogoś, kto pomoże im w transporcie do i z pracy lub szkoły w codziennych, często podstawowych czynnościach, załatwieniu spraw w urzędzie, czy też po prostu aby z kimś przebywać, aby przerwać choć na chwilę monotonie i bierność dnia codziennego.

Ważne jest aby w każdym działaniu objąć również osoby najbliższe z kręgu osób niepełnosprawnych. Zaproponowanie wyjścia, czy zajęcie z daną osoba z niepełnosprawnością sprawi, że najbliżsi również odpoczną a potrzebny czas spożytkują na pracę w gospodarstwie domowym czy inne czynności które są konieczne a niemożliwe do zrobienia poprzez opiekę nad osobą zależną. Zdobyta wiedza i doświadczenie będzie trwalsze, pełniejsze i bogatsze. Pozwoli na poznawanie otoczenia, szacunku dla drugiej osoby, oraz ludzkiej pracy. Kształtuje postawy obywatelskie, patriotyczne i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Wdraża do przestrzegania zasad współżycia w grupie, uczy ochrony przyrody, dóbr naturalnych. Uczy uczestnictwa w kulturze, sztuce, umożliwia podniesienie swoich kompetencji i przeniesienie ich najbliższe środowisko, kształtuje naukowy pogląd na świat. Uczy samodzielności i racjonalnego myślenia. Udział w poradnictwie to uczenie się przez odkrywanie, przeżywanie i działanie.
W projekcie przewidziany jest również udział wolontariuszy, którzy bezpłatnie podejmą się opieki i bezpośredniego wsparcia osób z niepełnosprawnością. Uczestnicy nabiorą większej pewności i wiary w swoje możliwości i nabędą większe predyspozycje psychofizyczne.
Projekt zakłada objęcie pomocą ok. 150 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Wsparcie będzie miało charakter mobilny (specjaliści pojadą do domów osób z niepełnosprawnością). Zostanie również otwarty punkt stacjonarny - będą wyznaczony godziny pracy specjalistów w ramach których będą przyjmowani beneficjenci.

Praca z poszczególnymi podopiecznymi będzie miała następujący charakter:

-    udzielenia przez specjalistę osobie lub grupie osób z niepełnosprawnością ogólnych informacji dotyczących praw i uprawnień osoby z niepełnosprawnością i jego rodzinie lub najbliższym, wskazanie przepisów prawnych regulujących prawa i uprawnienia zgodnie z kompetencjami osoby prowadzącej,

-    udzielenia osobie z niepełnosprawnością szczegółowych porad dotyczących ubiegania się o konkretne    uprawnienie lub świadczenie, zasad i warunków jego przyznawania, procedury ubiegania się o nie (gdzie, w jakim terminie, na podstawie jakich formularzy, dokumentów i załączników rozpatrywany jest wniosek o udzielenie świadczenia), procedurze odwoławczej w przypadku odmowy przyznania świadczenia.
Praca specjalistów będzie polegała na zidentyfikowaniu trudności z którymi podopieczny sobie nie radzi i określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności związane z jego rozwiązaniem. Poszukiwanie sposobów rozwiązania trudności,  wzmocnienie w  realizowanych przez niego  zmianach,  oddelegowanie  osoby,  lub  grupy  osób  do pomocy w rozwiązaniu problemu.
Wszyscy specjaliści posiadają uprawnienia oraz doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Lokalizacja

ul. Sempołowskiej 13, Bielsko-Biała

Autor

Marcin Słonka, adres e-mail: m.slonka@interia.eu

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 255 800,00 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty