Warto wiedzieć

Czy istnieje możliwość zgłoszenia projektu drogą elektroniczną ?

Istnieje możliwość zgłoszenia projektów drogą elektroniczną w dwojaki sposób. Projektodawca może zeskanować wypełniony formularz zgłoszenia projektu wraz z listą poparcia projektu, oświadczeniem (jeśli jest wymagane), skanami map sytuacyjnych i szacunkowym kosztem przedsięwzięcia i przesłać plik/pliki (w dowolnym formacie dającym się odczytać w przeglądarce dokumentów lub zdjęć) na adres projekty@obywatelskibb.pl. Zgłaszający może skorzystać z uruchomionego na czas składania projektów formularza zgłoszenia on-line, którego pola odpowiadają polom formularza papierowego. Do formularza zgłoszenia on-line należy dołączyć obligatoryjnie zeskanowaną listę poparcia projektu oraz - jeśli jest to wymagane - oświadczenie stanowiące część formularza. Każde pole formularza jest odpowiednio opisane i zawiera wskazówki (podpowiedzi) dla wnioskodawcy. Po wysłaniu formularza jego zawartość kierowana jest na właściwy adres mailowy Budżetu Obywatelskiego. Wnioskodawca wysyłający swój projekt za pośrednictwem formularza on-line powinien otrzymać potwierdzenie złożenia swojego projektu. W przypadku jego braku prosimy sprawdzić czy potwierdzenie nie znajduje się na Państwa poczcie w folderze Spam lub innym podobnym, co jest uzależnione od konfiguracji Państwa klienta poczty email.

Skąd uzyskać dane czy działka, której projekt dotyczy należy do Gminy?

Trwają prace nad przygotowaniem aktualnej mapy własności gruntów gminnych. Informacje w zakresie dotyczącym rodzaju własności będzie można sprawdzić na mapie udostępnionej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (patrz na Mapa Miasta). Po otwarciu Mapy Miasta w lewym górnym rogu znajduje menu z narzędziami przeglądania a w nim piktogram książeczki ze znakiem zapytania. Kliknięcie w piktogram otwiera legendę kolorów określającą własność gruntów. W razie problemów zalecamy kontakt z właściwym Wydziałem merytorycznym tj. Wydziałem Geodezji i Kartografii lub Wydziałem Mienia Gminnego i Rolnictwa. Innym sposobem jest sprawdzenie zapisów w księgach wieczystych poszczególnych nieruchomości w sądzie rejonowym lub na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości po podaniu numeru księgi wieczystej.

Czy koszt utrzymania obiektu, zadania należy uwzględnić w formularzu zgłoszenia projektu?

W proponowanym projekcie należy wskazać szacunkowy koszt realizacji zadania bez uwzględnienia późniejszych kosztów utrzymania danego obiektu. Stosowne oświadczenie jest wymagane w przypadku realizacji zadania publicznego na nieruchomości gruntowej będącej własnością lub w użytkowaniu innych podmiotów. Podpisując takie oświadczenie, które stanowi załącznik do formularza zgłoszenia projektu, podmiot wyrażający zgodę na realizację projektu na swoim terenie, godzi się na określone obowiązki po zakończeniu realizacji zadania publicznego w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Co stanie się z projektem, jeśli zaproponowana szacunkowa kwota przedsięwzięcia okaże się niewłaściwa ?

Jeśli proponowany projekt zmieści się w kwocie przewidzianej w przypisanej mu części budżetu (500 tyś. zł na projekty miejskie, 75 tyś. zł na projekty osiedlowe) i dodatkowo nie będzie w nim innych błędów uniemożliwiających realizację tzn. pozytywnie przejdzie etap weryfikacji merytorycznej i technicznej, to zostanie on skierowany pod głosowanie z poprawionym kosztorysem. Poprawiony kosztorys, wynikający z oceny merytorycznej właściwego Wydziału lub miejskiej jednostki organizacyjnej znajdzie się w opisie projektu na stronie Budżetu Obywatelskiego. W ściśle określonych przypadkach, propozycja zadania lokalnego (osiedlowego) zgłoszonego do B.O., którego szacunkowy koszt, ustalony po analizie merytorycznej, przekroczy wartość 75.000 zł, zostanie przekwalifikowana na zadanie o charakterze ogólnomiejskim.

Czy rady osiedli, organizacje pozarządowe, firmy, związki wyznaniowe, szkoły, instytucje publiczne, etc. mogą składać projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego?

Nie, jako instytucje nie mogą składać projektów w ramach budżetu obywatelskiego ale sam projekt może złożyć osoba, która jest członkiem danej organizacji/instytucji i mieszkańcem Bielska-Białej, który ukończył 16 rok życia. Projekty mogą być zatem składane wyłącznie przez osoby (osoby fizyczne).

Jakie projekty nie mogą być realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 ?

W ramach procedury Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane następujące zadania:

 1. których wymagany budżet całkowity na realizację przekraczałby wysokość środków przewidzianych odpowiednio dla projektu lokalnego lub ogólnomiejskiego.
 2. które po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania;
 3. które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, unijnymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej, itp.;
 4. które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie Oświadczenia,  którego wzór stanowi część formularza zgłoszenia projektu;
 5. które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności;
 6. które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie

Jakie projekty mogą być zgłaszane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok?

Można zgłaszać projekty modernizacyjne, dotyczące zagospodarowania przestrzeni, organizujące kursy i szkolenia (tzw. projekty twarde i miękkie), organizujące przestrzeń publiczną. Należy mieć na uwadze to, że projekty musi charakteryzować trwały cel publiczny oraz pamiętać, że muszą być one zlokalizowane przede wszystkim na gruncie gminnym nie obciążonym na rzecz osób trzecich lub dotyczyć mienia gminnego, o budżecie nie przekraczającym maksymalnej kwoty odpowiadającej charakterowi projektu. Proponowane przedsięwzięcia nie powinny ingerować w przebieg sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej. Musi to być także zadanie, które można zasadniczo zrealizować w ciągu jednego roku.

Ile muszę zebrać głosów poparcia, aby skutecznie zgłosić projekt?

Projekt musi zostać poparty przez co najmniej 15 mieszkańców miasta Bielska-Białej którzy ukończyli 16 rok życia i którzy podpisują się na liście poparcia stanowiącej załącznik do formularza zgłoszenia projektu. Jest to wymóg formalny wynikający z zapisów Uchwały Rady Miejskiej, która wprowadziła Budżet Obywatelski. W praktyce proponujemy uzyskać o kilka podpisów więcej aby uniknąć takiej oto sytuacji, że niektóre z osób podpisanych na liście nie ukończyły 16 roku życia lub okaże się, że nie są mieszkańcami Bielska-Białej. Warto podkreślić, że w przypadku zgłoszenia projektu osiedlowego, konieczne jest zebranie podpisów conajmniej 15 mieszkańców danego Osiedla.

Czy do projektu muszę dołączyć profesjonalny kosztorys?

Nie jest wymagane aby był to profesjonalny kosztorys, sporządzony przez specjalistę lub firmę zewnętrzną co może generować określone koszty po stronie wnioskodawcy. Wymaga się jedynie podania przez składającego projekt szacunkowego kosztu realizacji proponowanego przedsięwzięcia, tak aby zespół, który będzie weryfikował złożone projekty miał go na uwadze oceniając merytorycznie i technicznie możliwość realizacji przedsięwzięcia. Jeśli w posiadaniu składającego projekt znajduje się kosztorys profesjonalny - można dołączyć go do formularza propozycji projektu, co będzie dodatkowym atutem wynikającym ze sporządzenia go przez profesjonalistę. Należy jednocześnie pamiętać, iż w Budżecie Obywatelskim na 2017 rok przewidziano maksymalne kwoty na realizację projektów określonych typów i w takiej kwocie musi zamknąć się zgłaszany kosztorys.

Jak prawidłowo wypełnić formularz zgłaszając propozycję projektu?

1. Pobierz specjalnie przygotowany formularz i zapoznaj się z nim.

Formularz w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie niniejszego serwisu w dziale "O Budżecie" oraz w wersji papierowej:

w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej:

 • w Biurze Obsługi Interesantów (stanowisko „Informacja”) – B-B, Pl. Ratuszowy 6;
 • w Punkcie Konsultacyjnym w Biurze Rady Miejskiej – B-B, Pl. Ratuszowy 1, I piętro - pok. 55 lub pok. 48;                      
 • w Punkcie Konsultacyjnym w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Wydziale Spraw Obywatelskich – B-B, Pl. Opatrzności Bożej 18.

2. Koniecznie sprawdź czyją własnością jest teren, na którym ma być zlokalizowany Twój projekt.

Informację taką możesz uzyskać we właściwym Wydziale merytorycznym UM. Jeśli masz problem z ustaleniem właściwego Wydziału, zadzwoń pod nr telefonów podane na stronie Kontakt. Wydziałami i jednostkami, które mogą udzielić stosownych informacji na temat np. własności gruntów są: Wydział Geodezji i Kartografii (informacja taka może wiązać się z określoną opłatą), Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa a w zakresie szacunkowych kosztów inwestycji Wydział Gospodarki Miejskiej, Wydział Inwestycji lub Miejski Zarząd Dróg.

Numery telefonów oraz adresy email do w/w Wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych możecie Państwo znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego pod adresem www.um.bielsko.pl. Należy pamiętać, że zgłoszona propozycja projektu powinna być umiejscowiona na gruntach należących do gminy Bielsko-Biała, ewentualnie na gruntach spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej w granicach administracyjnych Bielska-Białej lecz wówczas jest wymagane podpisanie Oświadczenie stanowiące załącznik do formularza zgłoszenia projektu. Jeśli Twój projekt dotyczy właśnie gruntów spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, do formularza propozycji projektu należy dołączyć podpisane oświadczenie w/w podmiotów.

3. Podaj szacunkową wartość proponowanego projektu.

Zdajemy sobie sprawę, że zgłaszający swoje projekty niekoniecznie są fachowcami i przedstawią od razu profesjonalny kosztorys proponowanego przedsięwzięcia. Należy jednak mieć na uwadze by podać szacunkowy koszt przedsięwzięcia oraz aby szacunkowe koszty projektu nie przekroczyły kwoty budżetu obywatelskiego, która wynika z podjętej przez Radę Miejską. Dlatego też, w tym miejscu, przedstawiamy przykładowe koszty inwestycji jakie były realizowane przez Miasto Bielsko-Biała w latach ubiegłych. Podkreślamy, że kwoty te mogą się różnić nawet dla inwestycji tego samego rodzaju, ponieważ wpływ na to ma szereg różnorodnych czynników.

Przykładowe inwestycje:

 • Chodnik brukowany z dwoma obrzeżami, o szerokości 2 metrów - 100 mb - 35 tys. zł;
 • Ścieżka rowerowa asfaltowa (5 cm grubości) z obrzeżem i podbudową - 100 mb - 45 tys. zł;
 • Droga dojazdowa - 2 warstwy asfaltu, odwodnienie, krawężniki, jeden chodnik, dla obciążenia średniego, szerokość jezdni 5m - 140 tys. zł / 100 mb
 • Boisko szkolne w zależności od warunków terenowych (mury oporowe) - 450 - 650 tys. zł;
 • Plac zabaw z ogrodzeniem, brukami - 150 - 250 tys. zł;
 • Huśtawka wahadłowa - 4000 - 6000 zł;
 • Huśtawka ważka - 3000 - 5000 zł;
 • Kiwak ruchomy - 1500 - 3000 zł;
 • Zestaw zabawowy mały - 12000 - 16000 zł;
 • Wykonanie piaskownicy - 4500 - 6000 zł;
 • Wykonanie karuzeli - 5000 - 6000 zł;
 • Urządzenie siłowni zewnętrznej - 3000 - 8000 zł;
 • Stół do gry w ping-ponga - 3000 - 4000 zł;
 • Stół do gier towarzyskich (szachy, karty, chińczyk) - 3000 - 4000 zł;
 • Nawierzchnia bezpieczna pod urządzeniami (100 m2) - 10 000 zł;
 • Wykonanie ogrodzenia (100 mb) - 15 000 zł;
 • Kosz na śmieci - 360 zł;
 • Ławka parkowa - 1200 zł;
 • Trawnik (klomb) o pow 100 m2 - 1500 zł;
 • Alejka parkowa nieasfaltowa (10 m2) - 1400 - 1800 zł;
 • Nasadzenie drzewa - 600 zł;
 • Krzewy ozdobne (typu magnolia) - 200 zł;
 • Lampa oświetleniowa uliczna - 4500 zł;
 • Lampa oświetleniowa parkowa - 5500 zł;
 • Stojak na rowery - 500 - 1000 zł

4. Wypełnij formularz.

W kilku zdaniach opisz konkretnie zadanie, które zostało przez Ciebie zgłoszone. Jeśli w Twoim posiadaniu są dodatkowe dokumenty związane z projektem np. plany, kosztorys profesjonalny, szkice sytuacyjne - dołącz je do formularza wskazując je jednocześnie w odpowiednim miejscu formularza. Dokumenty te nie są obligatoryjne ale z pewnością będą materiałem pomocniczym podczas weryfikacji projektu i w fazie jego opiniowania.

5. Koniecznie uzyskaj poparcie dla swojego projektu.

Pamiętaj aby do formularza dołączyć listę poparcia projektu. Lista poparcia winna być wypełniona i podpisana przez co najmniej 15 mieszkańców Bielska-Białej, którzy ukończyli 16 lat. Lista poparcia projektu jest elementem formularza projektu. Warto podkreślić, że w przypadku zgłoszenia projektu osiedlowego, konieczne jest zebranie podpisów conajmniej 15 mieszkańców danego Osiedla.

6. Wypełniony, gotowy formularz propozycji projektu możesz zgłosić od 9 maja 2016 r. do 1 lipca 2016 r.:

 • listownie, na adres: Urząd Miejski, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała (z adnotacją na zaklejonej kopercie „Budżet obywatelski”),
 • osobiście, w Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Interesanta przy Pl. Ratuszowym 6 lub też
 • elektronicznie na adres projekty@obywatelskibb.pl lub za pośrednictwem formularza on-line.

Co się stanie, gdy mieszkańcy złożą dwie różne propozycje, dotyczące tego samego terenu?

Autorzy projektów na etapie weryfikacji merytorycznej lub wcześniej, będą mogli porozumieć się w kwestii wyboru lepszego projektu, ewentualnej rezygnacji z realizacji lub łączenia i modyfikowania złożonych przez siebie projektów. Kontakt bezpośrednio między projektodawcami ma w założeniu ułatwić zgoda autora projektu na publikację adresu email lub telefonu na oficjalnej stronie Budżetu Obywatelskiego (stanowią one element formularza zgłoszenia projektu). W przypadku braku porozumienia sytuację rozezna Zespół weryfikacyjny a w przypadku dopuszczenia do głosowania projektów dotyczących tego samego terenu - ostateczna decyzja jak zawsze będzie należała do mieszkańców i Ci wyrażą ją w głosowaniu.

Czy mogę zgłosić ten sam projekt, który został zgłoszony w poprzedniej edycji B.O.?

Tak, prosimy jednak zwrócić uwagę na efekty jego weryfikacji merytorycznej i kosztowej i uwzględnić je w składanym projekcie.

Czy mogę odwołać się w sytuacji, gdy mój projekt nie znalazł się na liście pozytywnie zweryfikowanych projektów?

Podjęta przez Radę Miejską uchwała przewiduje taką możliwość. Wnioskodawca, którego projekt nie został zamieszczony na liście projektów pozytywnie zweryfikowanych, ma prawo w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości ww. listy, wnieść pisemne odwołanie do Prezydenta Miasta, który ostatecznie rozstrzyga w sprawie umieszczenia takiego projektu na liście projektów do głosowania.

Kto zrealizuje zadania, które uzyskały największą ilość głosów i czy zostanie ogłoszony przetarg na ich realizację?

Realizacją zadań i sporządzeniem projektów inwestycyjnych zadań wybranych przez mieszkańców w głosowaniu, zajmą się właściwe wydziały Urzędu Miejskiego lub miejskie jednostki organizacyjne. Proces ten będzie przebiegał zgodnie z przepisami prawa, m.in. ustawą o zamówieniach publicznych.

FAQ