Identyfikator: OBB011.
Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Joanna Wróblewska-Jachna; Paweł Pajor.

Szczegóły projektu

CityLaBB. Jak zaprojektować szczęśliwe miasto?

Projekt zakłada przeprowadzenie badań, opracowanie i upowszechnienie wyników wśród społeczności lokalnej.

Niewątpliwie rozwój nauki czyni nasze życie lepszym, bezpieczniejszym i zrozumiałym. Widać to szczególnie dzisiaj, w czasach pandemii wirusa. Trudno sobie wyobrazić ten czas bez możliwości komunikacyjnych, jakie stworzyło powstanie Internetu. Nowoczesne technologie zmieniają świat wokół nas. Zmieniają również nas samych. Zmieniają nasze przyzwyczajenia, styl naszego codziennego życia, przyczyniając się do powstania nowych wzorów kulturowych, zachowań, nawyków i zwyczajów. Zmieniają zachowania społeczne. Zmieniają nasze miasta. Brak wiedzy sprawia, że często nie jesteśmy w stanie rozwiązywać problemów, konfliktów społecznych czy zwykłych nieporozumień, których można byłoby uniknąć, gdyby w odpowiednim czasie dysponowano właściwą wiedzą.

Zaangażowanie europejskich miast w rozwój własnych Centrów Badawczo Rozwojowych, świadczących wsparcie dla struktur metropolitalnych jest w Unii Europejskiej widoczne od wielu lat. W Polsce jest to nadal działanie, które mieści się w obszarze wyjątkowej innowacji społecznych. Jednak również i w naszym kraju coraz częściej jest widoczna potrzeba powoływania badawczo - rozwojowych struktur organizacyjnych, które swoim działaniem wspierać będą projektowanie społeczno - gospodarcze naszych miast.

Celem projektu jest zdobycie praktycznej wiedzy wspierającej procesy zarządcze i projektowe w szerokiej perspektywie rozwojowej Bielska-Białej oraz wzmocnienie lokalnego środowiska naukowego, jak również ma na celu zaangażowanie studentów bielskich uczelni, umożliwiając tym samym zdobycie praktycznej wiedzy.

Wniosek przewiduje zrealizowanie projektu badawczego w zakresie trzech modułów dotyczących różnych obszarów funkcjonowania miasta Bielska-Białej, opublikowanie raportu badawczego, oraz zorganizowanie konferencji poświęconej omówieniu wyników badań, na której zaproponowane zostaną praktyczne rozwiązania dla rozwoju miasta.

W związku z koniecznością zaangażowania do realizacji badań, osób posiadających wiedzę ekspercką, projekt powinien zostać wykonany przez profesjonalny interdyscyplinarny zespół posiadający kompetencje w zakresie wykonywania badań socjologicznych. Zespół osób realizujących badania powinien posiadać odpowiednie merytoryczne przygotowanie oraz posiadać konieczną wiedzę i doświadczenie, jak również powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania projektu.

Wymagania dla operatora / realizatora projektu

Projekt powinien zostać zrealizowany przez zespół osób posiadających odpowiednie wykształcenie socjologiczne oraz kompetencje, wiedzę i doświadczenie w zakresie badań socjologicznych.

Zespół badawczy powinien dysponować wiedzą i kompetencjami w następujących obszarach: socjologii ogólnej, socjologii rozwoju lokalnego i regionalnego, innowacji społecznych, innowacji technologicznych, społeczności lokalnych, samorządu terytorialnego, społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa informacyjnego, sektora NGO, zarządzania bezpieczeństwem informacji, niepełnosprawności, komunikacji społecznej, społecznej odpowiedzialności biznesu, zamówień publicznych, projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych, zarządzania przedsiębiorstwem, ekonomii, pedagogiki, doradztwa zawodowego, zarządzania zasobami ludzkimi, reklamy. Operator projektu winien posiadać zasoby kadrowe, wydawnictwa, a także know-how i infrastrukturę techniczno-materiałową umożliwiające realizację badań w okresie 10 miesięcy. Operator projektu musi posiadać doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o charakterze naukowo-badawczym i prowadzić działalność na terenie miasta Bielsko-Biała.

Moduł 1

Miasto dla Young, Prime czy Senior?

Badania realizowane wśród uczniów, studentów, aktywnych obywateli zaangażowanych rozwój miasta oraz osób na emeryturze. Wyniki badań umożliwią precyzyjną identyfikację czynników przyciągających i wypychających mieszkańców Bielska-Białej. Umożliwią identyfikację potrzeb  grup aktywnych zawodowo i  społecznie, a także  zasobów wiedzy i kompetencji osób  nieaktywnych zawodowo.

Badania posłużą do opracowania portretów mieszkańców Bielska-Białej w trzech kategoriach pokoleniowych z uwzględnieniem rekonstrukcji, aspiracji, planów zawodowych i osobistych oraz potrzeb. Na moduł składają się następujące bloki tematyczne:

1. Kierunki rozwoju infrastruktury społecznej.

2. Rynek pracy w mieście z uwzględnieniem sytuacji po pandemii wirusa Covid-19.

3. Atrakcyjność miasta, a oczekiwania mieszkańców.

Moduł 2

Kultura organizacyjna miasta

Badania realizowane w środowisku aktywnych obywateli, działaczy stowarzyszeń i fundacji, nauczycieli, jednostek podlegających samorządowi terytorialnemu, przedsiębiorców i szeroko rozumianych twórców kultury. Badania umożliwią opracowanie diagnozy zasobów kapitału społecznego (kulturalnego) miasta w odniesieniu do determinantów infrastrukturalnych, przestrzennych i symbolicznych.

1.      Doświadczenia przestrzenne. Wpływ obszarów kultury materialnej, na życie mieszkańców.

2.      Kultura i sztuka wobec problemów wynikających z ograniczenia działalności po pandemii.

3.      Zdrowe miasto, ochrona środowiska, postawy mieszkańców wobec spalarni odpadów).

Moduł 3

Wpływ marki miasta na jego rozwój

Badanie realizowane wśród przedstawicieli samorządów zawodowych, fundacji i stowarzyszeń, organizacji przedsiębiorców, izb gospodarczych i handlowych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, architektów, planistów, mieszkańców miasta.

Wyniki badań umożliwią partycypację ekspertów i obywateli w działaniach związanych z zarządzaniem rozwojem Bielska-Białej. Poszczególne środowiska podzielą się wiedzą o możliwościach i potencjałach, które posiadają mieszkańcy miasta i chcą wykorzystać do budowy dobrostanu jego mieszkańców.

1.      Brand miasta. Zarządzanie marką społeczną.

2.      Nowoczesne modele rozwoju społeczno-gospodarczego.

3.      Kreatywność i innowacje, w projektowaniu rozwoju miasta.

Metodologia zakłada realizację reprezentatywnych badań ilościowych w wykorzystaniem metody PAPI i  CATI, realizację wywiadów grupowych FOCUS, przeprowadzenie wywiadów eksperckich. Wyniki badań zostaną podane do publicznej wiadomości podczas konferencji organizowanej dla mieszkańców miasta, a także opracowane w formie monografii Mieszkańcy miasta będą mogli pobrać materiały w wersji cyfrowej ze strony internetowej.

Lokalizacja

Bielsko-Biała

Autor

Joanna Wróblewska-Jachna; Paweł Pajor

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 208 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Wartość realizowanych badań (koszt obejmuje: realizację agendy badawczej, koordynowanie projektu, opracowanie narzędzi badawczych, realizację badań, opracowanie monografii, artykułów w wersji elektronicznej,  czynności prawno-organizacyjne, czynności księgowe) - Koszt realizacji 3 modułów badawczych: 3 x 35.000 = 105.000 zł; Opracowanie, skład i wydanie monografii = 35.000 zł;
  2. Konferencja - Konferencja środowiskowa zorganizowana w celu przedstawienia badań: Druk publikacji (projekt graficzny, skład, druk), Promocja projektu (media tradycyjne, media internetowe) - Materiały konferencyjne: 5.000 zł, Obsługa konferencji: 10.000 zł, Promocja projektu: 10.000 zł (wydawnictwa branżowe, wydawnictwo samorządowe, informacja/reklama w portalach elektronicznych);
  3. Koordynacja projektu - 25.000 zł
  4. Obsługa księgowa: Prowadzenie dokumentacji księgowej, umowy o zlecenia, dzieło, wraz z rozliczeniem projektu (umowa zlecenia lub faktura) - 12 miesięcy x 1.500 zł brutto = 18.000 zł

lub
Uzupełnij treść opisu: