Identyfikator: 28-OBB002.
Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Wapienica przez Pamela Goliszek-Czuba.

Szczegóły projektu

Cel projektu
Celem realizacji projektu jest przekształcenie terenu stanowiącego obecnie nieużytek w przestrzeń do rekreacji i wypoczynku dla okolicznych mieszkańców oraz wydzielenie miejsca wybiegu dla psów.
 
Stan istniejący
Teren przy ul. Lajkonika stanowi obecnie niezagospodarowaną przestrzeń porośnięta wokół zielenią wysoką oraz licznymi zaroślami. Powierzchnia terenu jest nierówna i nieurządzona przez co nie zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Przez okolicznych mieszkańców wykorzystywana jest głównie do spacerów z psami. Najbliższe otoczenie terenu stanowią dwa duże osiedla mieszkalne wielorodzinne zlokalizowane między ul. Lajkonika a ul. Zwierzyniecką oraz domy jednorodzinne.
 
Planowane zagospodarowanie terenu
Omawiany teren planuje się podzielić na dwie części: mini-park oraz wybieg dla psów. Przestrzeń parku o powierzchni około 50ar zostanie zagospodarowana poprzez wytyczenie ścieżek pieszych z nawierzchnią gładką po której bez problemu będzie można poruszać się na rolkach, deskorolkach, czy rowerkach biegowych oraz wyrównanie terenu i stworzenie trawnika rekreacyjnego zachęcającego do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, np. organizowania pikników czy gier zespołowych nie wymagających profesjonalnego boiska. Przestrzeń wybiegu dla psów o powierzchni około 20ar zostanie ogrodzona w bezpieczny dla czworonogów sposób, obszar ten został wprowadzony do projektu aby zachować obecny sposób użytkowania terenu przez okolicznych mieszkańców. Wejścia na wybieg prowadzić będą przez „śluzy” zabezpieczające przed niekontrolowanym wybiegnięciem zwierzęcia na zewnątrz. Całość zostanie uzupełniona o elementy małej architektury takie jak ławki, kosze na śmieci, czy pojemniki na psie odchody. Od strony północnej na granicy z osiedlem mieszkaniowym należy wprowadzić zieleń izolacyjną w celu oddzielenia wizualnego i akustycznego przestrzeni rekreacyjnej od mieszkalnej. Główne wejście na teren parku zlokalizowane jest po stronie północnej od strony ul. Lajkonika, ponadto od strony południowej na teren można dostać się bezpośrednio z osiedla mieszkaniowego poprzez istniejącą furtkę, po stronie wschodniej planuje się wprowadzić wygodne dojście do istniejącego placu zabaw dla dzieci.
 
Zakres rzeczowy
Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy dokładnie zinwentaryzować istniejącą zieleń. Wiele drzew na terenie jest powalonych, połamanych w złym stanie fitosanitarnym lub po prostu rosnących w zbyt dużym zagęszczeniu, które blokuje ich prawidłowy rozwój. W związku z tym należy oznaczyć drzewa przeznaczone do wycinki oraz opracować projekt nasadzeń zastępczych. Po przeprowadzeniu wycinek cały teren należy oczyścić z zalegających śmieci oraz gęstych zarośli. Ponadto obszar należy wyrównać, pamiętając o spryzmowaniu i późniejszym wykorzystaniu wierzchniej warstwy humusu. Należy wytyczyć i wykonać chodniki o szerokości 2 m z nawierzchni jednolitej np. mineralno-żywicznej wraz z wymaganą podbudową oraz wykonać ogrodzenie wybiegu dla psów wraz ze „śluzami” i furtkami w taki sposób aby ominąć pozostałe na terenie drzewa, wykonać planowane nasadzenia oraz zagospodarowanie terenu zielenią niską i średnią, wprowadzić małą architekturę w postaci ławek parkowych, koszy na śmieci oraz pojemników na psie odchody, założyć trawniki wykorzystując odpowiednie mieszkanki traw bardzo odporne na intensywne użytkowanie i charakteryzujące się szybką regeneracją.

Lokalizacja

Bielsko-Biała, ul. Lajkonika - dz. ewid. nr 90/1 oraz fragmenty dz. 3342, 255/2, 255/8, obr. 0020 Wapienica, jednostka ewidencyjna 246101_1 Bielsko-Biała

Autor

Pamela Goliszek-Czuba

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 280 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Materiały wstępne (np. inwentaryzacja zieleni, mapy) oraz projekt wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, konsultacjami społecznymi oraz uzyskaniem odpowiednich pozwoleń - 30.000 zł
  2. Wykonanie wybiegu dla psów w zachodniej części terenu (m.in. oczyszczenie i wyrównanie terenu, ogrodzenie, wykonanie ścieżki, wyposażenie w małą architekturę) - 100.000 zł
  3. Zagospodarowanie terenu zielonego (m.in. oczyszczenie i wyrównanie terenu, wykonanie ścieżek, wyposażenie w małą architekturę, wykonanie nasadzeń) - 150.000 zł

lub
Uzupełnij treść opisu: