Bielsko-Biała piękne miasto - poprawa wizerunku we wszystkich dzielnicach

Opis zadania

Kontynuacja realizacji poprzedniego programu "100.000 zł" na zadania drogowe Rad Osiedli. Propozycje złożone przez Rady Osiedli dotyczące:

 • remontu nawierzchni asfaltowej dróg mianowanych
 • remontu chodników lub parkingów w pasach drogi
 • urządzenie skwerów w pasach drogowych lub na terenach gminnych
 • wykonanie niezbędnych prac przygotowawczych

Propozycje zadań stanowią załączniki do niniejszego zgłoszenia - mogą być modyfikowane.

Załączniki:

 1. Wapienica: Modernizacja ul. Prądniczej (cała ulica za wyjątkiem prywatnego odcinka), modernizacja chodnika ul. Relaksowej (odcinek uszkodzonego chodnika od Międzyrzeckiej do bloku).
 2. Mikuszowice Śląskie: Remont nawierzchni ul. Argentyny wraz z poboczami (odcinek ok. 200 metrów).
 3. Górne Przedmieście: Remont ul. Harcerskiej - naprawa ulicy wraz z chodnikami (od wjazdu z ul. E. Plater przynajmniej do bloku Harcerska 8, łącznie z częścią ul. Harcerskiej dojazdową przed blokiem nr 8) oraz remont ul. het. Jana Zamoyskiego - naprawa ulicy wraz z chodnikami (odcinek od ul. Sobieskiego za sklepem "Społem" do ul. Grunwaldzkiej).
 4. Kopernika: Naprawa zniszczonego odcinka pasa drogowego ul. Kazimierza Brodzińskiego (odcinek od skrzyżowania z ul. Wiśniową w kierunku ul. Bratków) poprzez wyrównanie drogi oraz ponowne ułożenie kostki brukowej (remont doraźny).
 5. Śródmieście Bielsko: Rewitalizacja skwerku u zbiegu ul. 1 Maja i Partyzantów / Bielsko Południe: Remont nawierzchni drogi asfaltowej przy ul. Karola Miarki (począwszy od odcinka na wysokości kamienicy nr 7 do skrzyżowania z ulicą Inwalidów).
 6. Mieszka I: Zadanie 1 - Remont ulicy Bolesława Krzywoustego na odcinku od Mieszka I do ul. Wita Stwosza poprzez frezowanie, asfaltowanie, wymianę chodnika od strony Bolesława Krzywoustego 9, nowe chodniki - od strony zieleńca oraz drogi; Zadanie 2 - Remont nawierzchni drogi na ulicy Tarninowej.
 7. Aleksandrowice: Wymiana powierzchni drogi z nakładki masy mineralno-asfaltowej (MMA) oraz opaski jezdni na ulicy Wrzosowej wraz z ujęciem skrzyżowania, do którego dochodzą pozostałe drogi jak Lotnicza i Elizy Orzeszkowej w Bielsku-Białej / Wymiana nawierzchni na odcinku dojazdu do posesji 6A, 6B, 8A, 8B, 8C wraz z opaską (kostka brukowa).
 8. Złote Łany: Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Podgórze.
 9. Bielsko Południe: Remont ulicy Kornela Ujejskiego na odcinku od ul. Grażyny do ul. Zegadłowicza (wykonanie nawierzchni z kostki wraz z podbudową).
 10. Karpackie: Dywanik asfaltowy na ulicy Zaruskiego od numeru bloku Zaruskiego nr 9, Zaruskiego nr 4, Zaruskiego nr 2 aż do wyjazdu na ulicę Kolistą / Zatoka parkingowa przy ulicy Matusiaka nr 9.
 11. Dolne Przedmieście: Naprawa nawierzchni w trybie pilnym dla bezpieczeństwa mieszkańców w strefie zamieszkania obejmującej ul. R. Traugutta od ul. St. Żeromskiego oraz ul. Przechód Dworcowy do ul. Warszawskiej / Ustawienie gazonów z kwiatami przed budynkiem nr 1 przy ul. R. Traugutta oraz po prawej stronie windy wzdłuż słupków / Likwidacja nieczynnych kiosków handlowych / Wyznaczenie miejsc parkingowych w strefie zamieszkania tylko na ul. Przechód Dworcowy.
 12. Biała Wschód: Remont chodnika wzdłuż ulicy Nadbrzeżnej na odcinku od budynku numer 2 do ulicy Towarzystwa Szkoły Ludowej.
 13. Kamienica: Urządzenie skwerów przy przystankach autobusowych w dzielnicy Kamienica - pod adresem: ul. Karpacka naprzeciw nr 189 / ul. Karpacka przed budynkiem nr 161 / ul. Karpacka naprzeciw nr 151 / ul. Karpacka przed budynkiem nr 104.
 14. Beskidzkie: Remont ulicy Sterniczej (oczyszczenie chodników zarośniętych trawą i zielskiem oraz naprawa chodnika wzdłuż ulicy w miejscach stwarzających zagrożenie dla zdrowia).

Szczegóły w załącznikach.

Lokalizacja

Istniejące ulice, drogi, chodniki i skwery we wszystkich dzielnicach miasta Bielsko-Biała będące w administracji MZD i Wydziału Gospodarki Miejskiej.

Stan własnościowy terenu

Działki będące własnością Gminy Bielsko-Biała oraz Skarbu Państwa we władaniu Gminy Bielsko-Biała (miasta na prawach powiatu).

Części składowe zadania

1. Remont chodników 10.000 m23.000.000 zł
2. Remont nawierzchni asfaltowej 20.000 m23.000.000 zł
3. Urządzenie 10 skwerów500.000 zł
4. Przygotowanie realizacji (dok. projektowe)

650.000 zł

Uwagi

W przypadku zaistnienia sytuacji ujęcia zgłoszonej propozycji w realizacji MZD lub Wydziału Gospodarki Miejskiej w roku 2023 z innych środków - ww. podmioty winny uzgodnić zamianę zadania z Radami Osiedli.

Pliki do pobrania

Etap projektu

 • Zgłoszenie projektu
 • Weryfikacja formalna
 • Weryfikacja merytoryczna
 • Głosowanie
 • Realizacja
 • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

21.04.2022 r.

Weryfikacja formalna

Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;

Wynik weryfikacji: pozytywny

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Miejski Zarząd Dróg (wiodący w swoim zakresie), Wydział Gospodarki Miejskiej (wiodący w swoim zakresie), Ogrodnik Miejski, Wydział Komunikacji, Wydział Urbanistyki i Architektury, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości).

Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna.

Kwota szacunkowa po weryfikacji: 5 185 000,00 zł (zał. 1: 320 000,00 zł; zał. 2: 480 000,00 zł; zał. 3: 700 000,00 zł; zał. 4: 400 000,00 zł; zał. 5: 310 000,00 zł; zał. 6: 585 000,00 zł; zał. 7: 240 000,00 zł; zał. 8: 700 000,00 zł; zał. 9: 190 000,00 zł; zał. 10: 340 000,00 zł; zał. 11: 220 000,00 zł; zał. 12: 150 000,00 zł; zał. 13: 250 000,00 zł; zał. 14: 300 000,00 zł).

I. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG:

Poszczególne zadania możliwe są do realizacji w pełnym zakresie, za wyjątkiem wymienionych poniżej:

Zał. nr 3 ul. Harcerska: Z zakresu wyłączono sięgacz przy budynku nr 8, sięgacz przebiega w znacznym zakresie przez działkę prywatną.

Zał. nr 4 ul. Brodzińskiego: Zakres zadania powiela prowadzoną przez MZD dokumentację projektową, tj. zadanie pn.: "Przebudowa ulicy Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku-Białej od ulicy Cieszyńskiej do ulicy Korzennej". Po konsultacji z Wnioskodawcą, dokonano zmiany zakresu na ul. Wiśniową na odcinku od ul. Brodzińskiego do ul. Jesionowej.

Zał. nr 6 ul. Krzywoustego: Część zadania w zakresie działki nr 711/36 obręb 0004 Górne Przedmieście znajduje się na terenie prywatnym. W stosunku do działki toczy się postępowanie w trybie art. 73 Ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, w sprawie przejęcia gruntu pod drogę publiczną. Obecnie nie ma możliwości realizacji całego zakresu prac w trybie Budżetu Obywatelskiego.

Zał. nr 7 ul. Wrzosowa: Z zakresu wyłączono sięgacz, który przebiega w znacznym zakresie przez działki prywatne.

Zał. nr 11 ul. Przechód Dworcowy: Zakres objęty był konsultacjami. Obszar objęty jest strefą zamieszkania D-40. Zgodnie z opinią Wydziału Komunikacji nie ma możliwości wyznaczenia nowych miejsc postojowych z uwagi na ograniczoną szerokość jezdni.

Zał. nr 11 likwidacja kiosków handlowych: Brak podstaw do likwidacji, kioski funkcjonują w oparciu o płatne zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (opłacane na bieżąco).

Zał. nr 11 ustawienie gazonów z kwiatami na ul. R. Traugutta: niemożliwe ze względu na intensywny ruch pieszy i samochodów.

UWAGA: Rzeczywisty zakres (powierzchnia) do realizacji, z uwagi na zróżnicowany stan prawny działek określony zostanie na etapie opracowywania projektu wykonawczego. Wtedy też przy konsultacji z Wnioskodawcą zostaną wskazane odpowiednie odcinki robót możliwe do realizacji. Zadania w całości lub w części znajdujące się poza działalnością statutową MZD wymagają pełnomocnictwa Prezydenta (dot. zał. nr 1, zał. nr 2, za. nr 6, zał. nr 8).

II. WYDZIAŁ GOSPODARKI MIEJSKIEJ I OGRODNIK MIEJSKI:

Zał. nr 5 rewitalizacja skwerku u zbiegu ul. 1 Maja i Partyzantów: Elementy przewidziane w projekcie nie mogą ograniczać skrajni chodników. Należy zminimalizować ryzyko uszkodzenia istniejącego drzewostanu. Budowa małej architektury w miejscu publicznym wymaga zgłoszenia budowlanego wraz z projektem zagospodarowania przestrzennego.

Ostateczny sposób zagospodarowania skweru, powinien być uzgodniony z Wydziałem Gospodarki Miejskiej i Ogrodnikiem Miejskim (zgodnie z Zarządzeniem NR ON.0050.728.2019.OS Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 21 października 2019 w sprawie ochrony drzew na terenie miasta Bielska-Białej, przy planowaniu każdej inwestycji należy przede wszystkim preferować rozwiązania przestrzenne i technologiczne zapewniające drzewom optymalne warunki siedliskowe oraz gwarantujące zachowanie przez drzewa żywotności).

Zał. nr 13 dla lokalizacji nr 1, 3 i 4: planowane są nasadzenia zastępcze drzew i krzewów. W związku z tym ewentualne uzupełnienie roślinnością niską, bylinową jest możliwe dopiero po wykonaniu ww. nasadzeń kompensacyjnych.

Zał. nr 13 dla lokalizacji nr 2: w czerwcu 2022 r. powstał „zielony przystanek”, w ramach którego nasadzono krzewy i byliny (Zgodnie z Zarządzeniem NR ON.0050.728.2019.OS Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 21 października 2019 w sprawie ochrony drzew na terenie miasta Bielska-Białej, przy planowaniu każdej inwestycji należy przede wszystkim preferować rozwiązania przestrzenne i technologiczne zapewniające drzewom optymalne warunki siedliskowe oraz gwarantujące zachowanie przez drzewa żywotności).

III. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI:

Zał. nr 13 wytyczne:

 1. Urządzenie skwerów powinno odbyć się w ramach istniejących pasów zieleni (zieleńców), poza wybrukowanym obrębem przystanków autobusowych — nie zawężając przestrzeni przystanku i zapewniając wymagane przepisami skrajnie chodnika (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych).
 2. Wszelkie nowe elementy małej infrastruktury oraz nasadzenia powinny zostać oddalone od konstrukcji istniejących wiat celem zapewnienia służbom technicznym odpowiedniego dostępu do wiat podczas wykonywania prac naprawczych np. wymiany uszkodzonej szyby, zadaszenia oraz mycia konstrukcji. Od strony najazdowej koniecznym jest zapewnienie pasażerom oczekującym pod wiatą pełnej widoczności nadjeżdżających autobusów.
 3. W pobliżu przystanku autobusowego „Karpacka Pawilon kier. centrum (146)” w 2022 r. powstał tzw. zielony przystanek — jego dalsza rozbudowa może odbyć się w obrębie istniejących nasadzeń.
 4. Na przystanku autobusowym "Karpacka Jeżynowa kier. Szyndzielnia (139)” w miejscu istniejącej ławki należy zarezerwować miejsce pod ewentualną możliwość posadowienia w przyszłości 2-modutowej wiaty przystankowej (o orientacyjnych wymiarach 1,5 x 3,5 m), w przypadku zwiększenia potoków pasażerskich występujących na tym przystanku.

Głosowanie

15.05.-31.05.2023 r.

Realizacja

Projekt nie został wybrany do realizacji w głosowaniu mieszkańców.

Zakończenie realizacji

Inne projekty

Projekt nr: OBB001


Kamery stacjonarne
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł

Projekt nr: OBB002


Obiekt rekreacyjno-sportowy
Koszt szacunkowy: 3 038 322,50 zł

Projekt nr: OBB004


Centrum sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z os. Złote Łany
Koszt szacunkowy: 805 750,00 zł

Projekt nr: OBB008


"Ogród BBardzo kulturalny - z książką i sztuką w tle"
Koszt szacunkowy: 2 225 000,00 zł

Projekt nr: OBB009


Bielsko-Biała piękne miasto - poprawa wizerunku we wszystkich dzielnicach
Koszt szacunkowy: 5 185 000,00 zł

Projekt nr: OBB011


Bezpieczny trotuar dla pieszych
Koszt szacunkowy: 570 000,00 zł

Projekt nr: OBB012


"Złota Rączka"
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł

Projekt nr: OBB014


OCHOTNICY I DZIELNICE
Koszt szacunkowy: 7 586 500,00 zł

Projekt nr: OBB016


Miniboisko wielofunkcyjne
Koszt szacunkowy: 220 808,50 zł

Projekt nr: OBB017


Ślizgawka dla PRAWOSKRĘTNYCH
Koszt szacunkowy: 4 000,00 zł